Home ENGLISH [eng subs] Миниатюрно готвене 05: Чудесен бърз хляб | Mini cooking 05: Wonderful Quick Bread

[eng subs] Миниатюрно готвене 05: Чудесен бърз хляб | Mini cooking 05: Wonderful Quick Bread

[eng subs] Миниатюрно готвене 05: Чудесен бърз хляб | Mini cooking 05: Wonderful Quick Bread
0

In ENGLISH – bellow |
Free VISION TOPICS – inspiration, esoteric, k-pop, connection, synchronization

Ei-Hkii-Vk-AITP6

ТЕМИТЕ на FreeVISION – вдъхновение, езотерика, к-поп, свързване, синхронизация.

Ралица Благовестова: Този епизод на поредицата Funny MINI Veggie е първият от следващите четири с атмосфера на български възрожденски дух. И тъй като *не само с хляб ще се живее*, се замислих за ключовите думи, които биха могли най-добре да характеризират нашия канал в развитието му.

Първо изплува най-общото, ВДЪХНОВЕНИЕ, фиксирано в мотото ни *За ежедневие с вдъхновение*.

ЕЗОТЕРИКА е следващото, което по рождение ми е на сърце. Всъщност благодарение на Селинджър, от новелите му за Сиймор (т.е. ВиждамПовече) и разказът му *Теди*, разбрах, че имам такава светонагласа. Изкуството ми е призвание, но реално винаги съм обичала и Науката в лицето на онези нейни представители, които с въображението си откриват нови хоризонти и правят обрати в световното мислене. Езотериката за мен е коренът на забравеното им единство .

К-ПОП – последното ми мега увлечение, което се очертава да е канавата, около която да гравитират разнообразните теми от живота. В изворната си точка това явление според мен внася ценности в поп-културата, които да я изчистят от евтините съблазни и да вдигнат много високо летвата за качество.

СВЪРЗВАНЕ, СИНЕРГИЯ, ЕМПАТИЯ, БАЛАНС, ХАРМОНИЯ, СИНХРОНИЗАЦИЯ – във всякакви аспекти. Когато прочетох формулировката на И Су Ман по повод дебютирането на новата им супер група SuperM, че може да внесе синергия между Изток и Запад, ми беше трудно да сдържа радостната си изненада. Не стига, че представлява съвкупност от членове на различни групи, но и синергия в световното разделение има заложено като енергия и изпълнение! Това е нещо МАЩАБНО. Нямаше как да не включа материал по темата в трети том на поредицата си *Цветове от Аурата на България*, защото този том поднася идеята за държавността и бъдещето на света с мултинационалната държава, където не биологията и кръвта са определящите, а общият мисловен и духовен ритъм. Ритъмът… пулсацията…! Тези думи и изрази не знам може ли да се изброи в колко много песни на SM Entertainment се срещат.

И така. Отдавна съм установила, че главен стремеж ми е търсенето на връзка с Отсрещното, Отвъдното, Полярното, Далечното… за единство, помирение, пълнота, цялост. (Дори затова заминах в ранните си тийнейджърски години за друг град да уча в Езикова гимназия, колкото и да не ме влечаха езиците – исках да мога да контактувам :) ) В друг аспект – смятаме, че Науката е чист ум, лишен от емоции, но всъщност най-големите достижения винаги са правени със страстта и вдъхновението на Сърцето и с Метафизиката на целостта ни. Родителят на нашия държавен химн Цветан Радославов, който е доктор по философия и магистър на изящните изкуства при университета в Лайпциг (Германия, 1897), но също и историк, задълбочен познавач на съвременни и древни езици (включително санскрит), преводач, поет, музикант, художник, драматург, археолог, етнограф, нумизмат и педагог – освен всичко друго оставя и труд под заглавието *Емоционалният фактор при мисленето* , който може да се свали безплатно като пдф от нашия сайт :)

И така, много е лесно да си само в потока на единия полюс, но пълнотата изисква да видиш себе си и в отсрещното и да ползваш еднакво добре както градивните сили, така и разрушителните, подобно на Шива и Дионисий. Или на Христос. Имаме пример с “обичай врага си”, “прости”, но когато е нужно трябва и бича да хванеш, за да изгониш търгашите от храма. Затова цялата фраза е: “Който БЕЗПРИЧИННО се гневи на брата си, виновен ще е пред съда.” (Матей 5:22. Не само Теянг от BIGBANG може да цитира добре Библията хехе 😉 ) Тоест не е овладял емоциите и ума си, не действа адекватно на дадена ситуация. А не можем да изхвърлим нито емоциите, нито ума – просто трябва да ги развиваме, изфинваме, одухотворяваме. Да бъдем!

ЛИНКОВЕ
— SuperM – иМперия на СУПЕР СИНЕРГИЯТА: ТУК
— WE GO #100 #SuperM – SUPER ONE, единство в множеството: ТУК.
— ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ – съкровище от националната памет: ТУК.
— ЦВЕТАН РАДОСЛАВОВ: “Емоционалният фактор при мисленето” ТУК.
Как стартира “Минито на Рали”: ТУК.

Man shall not live on bread alone 😉

This episode is the first of the next four with an atmosphere of Bulgarian Revival spirit (1878 is the Liberation of Bulgaria from the Ottoman Dominion). And since MAN SHALL NOT LIVE ON BREAD ALONE, I thought about the keywords that could best characterize our channel in its development.

First comes the most general, INSPIRATION, fixed in our motto *For daily ground with more in mind*.

ESOTERIC is the next topic that is close to my heart by birth. In fact, thanks to Salinger, from his short stories about Seymour (SeeMore 😉 and his story Teddy, I realized that I’m inclined to such a worldview. Art is my vocation, but in reality, I have always loved Science as well in the face of those of its representatives who, with their imagination, discover new horizons in thinking and make changes in the world. Esotericism for me is the root of their forgotten Unity.

K-POP – my last mega inspiration, which turns out to be the canvas around which to gravitate the various themes about life. At its spring, this phenomenon, in my opinion, brings values ​​to pop culture that will clear it up of cheap temptations and will raise the bar of quality very high for everybody in this field.

CONNECTION, SYNERGY, EMPATHY, BALANCE, HARMONY, SYNCHRONIZATION – in all aspects. When I read Lee Soo Man‘s statement on the debut of their new supergroup SuperM that it could bring synergy between East and West, it was hard for me to contain my joyous surprise. Not only is it a collection of members of different groups, but also a synergy in the world division as energy and realization is put there! This is something BIG, large-scaled. I couldn’t help but include material on the topic in the third volume of my series *Bright Sparks in the Aura of Bulgaria*, because this volume presents the idea of ​​statehood and the future of the world with the multinational state, where it is not biology and blood that determine and lead, but the shared rhythm of mind and spirituality. The rhythm… the pulsation…! These words and visual expressions I do not know in how many songs of SM Entertainment could be found. Like almost everywhere.

And so. I’ve realized a long time ago that my main aspiration is to seek a connection with the fellow one, with the Beyond world, the Polar, the Distanced… for unity, reconciliation, completeness, wholeness. (In my early teens I even went to another city to study at a language school, because I wanted to be able to communicate :)) In another aspect – we think that Science is a pure mind, devoid of emotions, but in fact the greatest achievements are always made with the passion and inspiration of the Heart and with the Metaphysics of our wholeness. The parent of our national anthem Tsvetan Radoslavov, who has a doctorate in philosophy and a master’s degree in fine arts from the University of Leipzig (Germany, 1897), but is also a historian, a thorough connoisseur of modern and ancient languages ​​(including Sanskrit), translator, poet, musician, artist, playwright, archaeologist, ethnographer, numismatist and pedagogue – among other things, he gives us a work entitled *The emotional factor in thinking*, which can be downloaded for free as a PDF from our site (in Bulgarian :).

So, it is very easy for us to be only in the flow of one pole, but fullness requires we to see ourselves in the opposite as well and to use both the constructive forces and the destructive ones equally well, like Shiva and Dionysius. Or like Christ. We have an example with “love your enemy”, “forgive”, but when it’s necessary you have to catch a whip to clear the merchants out of the temple. That’s why the whole phrase is: “That whosoever is angry with his brother WITHOUT A CAUSE shall be in danger of the judgment.” (Matthew 5:22. It’s not just *BIGBANG’s Taeyang* that can site well the Bible hehe 😉 ) That happens when the person has not controlled his emotions and mind, they do not act adequately to a given situation. And we can’t throw away either the emotions or the mind – we just have to develop them, refine them, spiritualize them. Let’s be!

LINKS
SuperM – MpYre of SUPER SYNERGY: HERE.
— WE GO #100 #SuperM – SUPER ONE, Unity in the multitude: HERE.
— How Ralie’s Mini Veggie was commenced: HERE

SuperM-100-mini

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)