Home ENGLISH Орелът, Хартиеното самолетче, Самолетът в продукцията на SM | The Eagle, Paper Plane, Airplane in SM’s MVs – THEORY | EXO, NCT, WayV, SHNee, H.O.T

Орелът, Хартиеното самолетче, Самолетът в продукцията на SM | The Eagle, Paper Plane, Airplane in SM’s MVs – THEORY | EXO, NCT, WayV, SHNee, H.O.T

Орелът, Хартиеното самолетче, Самолетът в продукцията на SM | The Eagle, Paper Plane, Airplane in SM’s MVs – THEORY | EXO, NCT, WayV, SHNee, H.O.T
0

For English, scroll down

Подготвил: Ралица Благовестова
Текстът e изведен от видеото по-долу

По-миналата година – 2019, януари месец – сънувах, че виждам в нощното небе през пролуките на гора от дървета някакво НЛО, което приличаше на клавиатура в долната си част. Тоест видяла съм “извънземните” артисти на Корея първо чрез интернет-комуникациите. И казах в съня на околните за летящия обект, но никой не ми обърна внимание. След малко обаче НЛО-то, което се оказа на вид едно малко, много сладко и супер мобилно бяло самолетче с цветни линии на крилата си като корейското знаме, долетя право при нас и започна да пикира така умело наоколо, че всички взеха да ахкат на представлението му, а аз доволно повтарях: Видяхте ли, видяхте ли, че не съм си измисляла! :) Така че, надявам се това, което виждам аз и ме изумява като постижения, да започва да докосва все повече и повече хора у нас.

Prepared by Ralie Blag
Text from the video below

Last year, January 2019, I had a dream of how I saw in the night sky through a gap in the nearby forest of trees a UFO that looked like a keyboard at the bottom. That is, I saw the ‘alien’ artists of South Korea first through Internet communications. And I told others around me in the dream about the flying object, but no one paid attention to me. After a while, however, the UFO, which turned out to be a small, very cute, and super mobile white plane with colored lines on its wings as in the Korean flag, flew straight to us and began to dive around so skillfully that people started to gasp in amazement at its performance, and I repeated in contentment: What I told you, do you see, do you see now! :) So, I hope that what I see and amazes me as achievement will going to touch more and more people in our country.

За над 25 години от първите си стъпки продукцията на SM Entertainment е вече толкова обемна, че всеки ден можеш да си откриваш нови и нови интересни неща. Поне с мен е така. От деня, в който попаднах на EXO (пролетта на 2017 г.), не спирам да откривам и осъзнавам с изненада нови детайли и още и още неща, които силно ме впечатляват и радват. Наистина цяла културна Вселена е творчеството на тази компания. А вероятно и на други, но аз най-вече с нея съм запозната сега-засега. Днешния епизод го посвещавам на един от основните символи в продукцията на SM: Орелът, поднасян понякога като хартиено самолетче, а друг път и като истински самолет. Как го забелязах ли? Разбира се, първо с един от най-видимите му образци – графитът на стената в корейската версия на видеото за песента Regular на NCT. Забелязах го, защото от много години е важен символ в някои от сънищата ми. При това винаги е бял орел, който си свързвам с извисен дух, защото като архетипен образ орелът символизира именно духа. След като обърнах веднъж внимание на този бял орел в музикалното видео на NCT, започнах да го виждам и разпознавам къде ли не, включително в хореографиите. И почти веднага ми беше поднесено на тепсия обяснението на символа.

For over 25 years since its first steps, the production of SM Entertainment had piled up so voluminous that every day you can discover new and new interesting things. At least that’s how it is with me. From the day I came across EXO (spring of 2017), I never stop discovering and realizing with surprise new details and more and more things that strongly impress and delight me. Indeed, a whole Cultural Universe is the work of this company. Probably the work of others as well, but I’m most familiar with it for now. Today’s episode is dedicated to one of the main symbols in SM’s production: The Eagle, sometimes presented as a paper plane, and other times as a real airplane. How did I notice it? Of course, first with one of its most visible examples, the graphite on the wall in the Korean version MV for the song Regular by NCT. I noticed it because it has been an important symbol in some of my dreams for many years. Moreover, it is always a white eagle, which I associate with an elevated spirit, because as an archetypal image the eagle symbolizes the spirit. Once I noticed this white eagle in the NCT music video, I started to see and recognize it everywhere, including in the choreography. And almost immediately the explanation of the symbol was handed on a silver platter to me.

По някакъв повод гледах отново култовото участие на EXO в телевизионното предаване Star Show 360 от 2016 година, където Каи прави оригами – хартиено самолетче, и докато го слушах какво обяснява, забелязах, че много точно маркира идеи, които вече бях започнала да долавям като концепция. Нарече самолетчето бял орел, който можел да отлети много далече и да ни отведе където поискаме. Тоест на крилете на музиката артистите могат да отлетят в далечни страни и да достигнат до много много сърца по света. Или самите слушатели могат да бъдат окрилени от достигналата ги музика и да отлетят към своите мечтани простори. Каквото си изберем, важното е, че го има това вложено послание да полетим, да постигнем нещо мечтано, да се освободим от някакво ограничение на земното притегляне.

For some reason, I watched again EXO’s iconic participation in the Star Show 360 TV show in 2016, where Kai makes origami: a paper plane, and as I listened to what he explained, I noticed that he very accurately marked ideas that I had already begun to perceive as a concept. He called the plane a white eagle that could fly very well and far away taking us wherever we wanted. That is, on the wings of music, artists can fly to distant lands and touch many, many hearts around the world. Or the listeners themselves can be winged by the music that reaches them and fly to their dream spaces. Whatever we choose. The important thing is that we have this embedded message to fly, to achieve something dreamed of, to get rid of some limitation, of gravity.

И така, два дни след това Ютуб ми показа лирик видео за песента Paper Plane (“Хартиено самолетче”) на NCT 127. И ето две строфи от текста: “Като хартиено самолетче в небето летя на път към Небесните двери; Колкото по-нагоре и нагоре летя, по-ясно очертават се контурите на един нов свят, на едни нови предели.” Както споменах в епизода, посветен на Корейската вълна и И Су Ман, винаги усещам един дълбок копнеж по нещо Отвъд и това ме радва до дън душа, защото го има този копнеж и у мен. После обърнах внимание, че детето в The Origin видеото на NCT също пуска такова хартиено самолетче да полети. Детето, което със събуждането на Седмото чувство прави връзката с далечните земи отвъд океана. Спомних си и че дебютната песен на Girls’ Generation е озаглавена Into the New World (“Към новия свят”) и видеото започва с излитане на хартиено самолетче, като има и реален аероплан, който Тейон успява да поправи за полет! WayV също излита с първия си албум Take-Off. В Sit Down на NCT пък се пее:

Защо ме спъваш и връзваш така?
Пилот да бъда е мойта мечта!
Към Космоса ще летя
На своето битие руля пoемам сега

Който и каквито нареждания да дава
Да следвам своя път продължавам
Към небесата, където и да са те
По пътеката, която там ще ме отведе

~ NCT 127 Sit Down ~

So, two days later, YouTube showed me a lyric video for the song Paper Plane by NCT 127. And here are two verses of the lyrics: I fly like a paper plane through the sky to heaven the higher and higher I fly the further it leads me to a new world. As I mentioned in the episode dedicated to the Korean Wave and Lee Soo Man, I always sense a deep longing for something Beyond and this makes me truly happy because I bear this longing as well. Then I noticed that the child in NCT‘s video The Origin also flew a paper plane. The child who, with the awakening of the 7-th Sense, makes the connection with the distant overseas lands. I also remembered that Girls Generation‘s debut song was titled Into the New World and the video started with a paper plane taking off. There was a real airplane as well that Taeyeon managed to fix for a flight! WayV also took off with their first album Take-Off. And NCT’s Sit Down lyrics says:

Why do you tie my feet?
A pilot I will be
To space, I’ll fly
and take control of my life

No matter who says what
I’ll just keep walking my way
The heaven I was looking for
The highway which will take me there

~ NCT 127 Sit Down ~

И така, SuperM също летят – направо със скафандри и в космически кораби :) На Jopping, One можем да обърнем внимание. При NCT има особено много заглавия в този дух, като Highway to Heaven (Път към Небесата), Paradise, Another World…, а когато излезе албумът Lit на Лей, нямаше как да не забележа песни като Eagle или Fly (Орел, Полет). Покрай новия албум Noir на U-Know от TVXQ пък се загледах в рисунките на промо клипчето I Need You Right Now… и отново видях хартиеното самолетче, превръщащо се в реален самолет и отлитащо при очакващите го почитатели.

And SuperM also fly: straight with spacesuits and in spaceships :) To Jopping, One we can pay attention. There are especially many titles in this spirit By NCT, such as Highway to Heaven, Paradise, Another World…, and when Lay‘s album Lit came out, I couldn’t help but notice songs like Eagle or Fly. Along with the new album by U-Know from TVXQ, I looked at the drawings of the promo video I Need You Right Now… and again I saw the paper airplane turning into a real airplane and taking off to the fans waiting for it.

Започнах да разпознавам Орела също и в елементи от хореографиите, при това толкова разнообразни, че не спирам да се възхищавам: Love Shot, Obsession, Wakey-Wakey, One, Jopping, Limitless… и много други вероятно. Красивото за мен в палитрата на тези образи е, че освен чисто практичното – копнежът на артистите да достигнат и да се свържат със своята аудитория по цял свят, я има и другата нишка на отделното ни личностно израстване – когато търсим връзката и пътя към Твореца, който е вътре в нас. Най-дългият и най-къс път в същото време. Интрото към Resonance на NCT в изпълнението им за МАМА наградите 2020 е зашеметяващо и в двата аспекта!!! И очаквам с нетърпение Outside Castle на H.O.T в обещаното изпълнение на EXO за 25 годишнината на групата, родила явлението к-поп. Много силно ме докосна тази песен и като мелодия, и като послание. И започва с визуални символи, на които ще обърна внимание в някой следващ епизод, но преди това искам да посветя на Thank-U на U-Know от TVXQ материал, защото забележа ли идея, която ми вибрира и радвам просто нямам търпение да я споделя.

I started to recognize the Eagle also in elements of the choreography, and moreover so diverse that I can’t stop admiring: Love Shot, Obsession, Wakey-Wakey, One, Jopping, Limitless, and many others probably. The beauty for me in the palette of these images is that in addition to the purely practical – the longing of artists to reach and connect with their audience around the world, there is also another thread of our individual personal growth – when we look for the connection and path to the Creator, which is inside us. The longest and shortest way at the same time. The intro to NCT’s Resonance in their performance for the MAMA Awards 2020 is stunning in both aspects !!! And I’m looking forward to H.O.T’s Outside Castle in the promised performance of EXO for the 25th anniversary of the band that gave birth to the k-pop phenomenon. This song touched me deeply both as a melody and as a message. And it starts with visual symbols, which I will pay attention to in a future episode, and before that, I want to dedicate material to Thank-U by U-Know from TVXQ, because if I notice an idea that resonates in me and makes me happy, I just can’t wait to share it.

Очевидно е, че концепциите в музикалната продукция на SM Entertainment идеално пасват на личната ми светонагласа и постоянно ме радва откриването на нови свързващи нишки между поднасяните от различните им артисти образи и идеи, които имат допирни точки също и в символиките, стигнали по други пътища до мен. Белият орел, разперил криле като буквата V в стилистиката на имперски герб, е един от тях. Направо настръхвам като си помисля колко мащабно е посланието на този символ и как добре е вплетен в отделните реалности на хора, нямащи на пръв поглед нищо общо. Историята на този образ може да намерите в материала “Битката вътре в нас” на Камен Банков, сред линковете в описанието. Беше забележителна за мен появата на Белия орел като символ и в участието на Иван Ангелов от Айтос в ТВ шоуто Music Idol, където изигра архетипната роля на Най-Големия, както се наричаше, и метафорично бе Разпнат накрая – беше изгонен от предаването в дебата, наречен от феновете буквално Разпети петък. Името Айтос идва от гръцката дума за “орел” и според легендите като населено място е основан от ученика на Орфей Аетос. Затова на влизане в Айтос има паметник с орел като символ на града, както и друг на близкия хълм. Много е възможно някаква съдбовност да е започнала още там, в онези древни времена.

It is obvious that the concepts in the music production of SM Entertainment perfectly fit my personal worldview and I am constantly happy to discover new connecting threads between the concepts and ideas presented by their various artists, which also have points of contact in the symbols that have reached me in other ways. The White Eagle, spreading its wings like the letter V in the style of an imperial coat of arms, is one of them. I get goosebumps when I think about how deep the message of this symbol is and how well it is woven into the different realities of people who seem to have nothing in common. The story of this image can be found in the article “The Battle Inside Us” by Kamen Bankov, among the links in the description. The appearance of the White Eagle as a symbol was also remarkable for me in the participation of Ivan Angelov from Aitos in the Music Idol TV show, where he played the archetypal role of The Greatest, as he called himself and was metaphorically Crucified at the end: he was expelled in the final debate called by his fans literally Good Friday. The name Aitos comes from the Greek word for ‘eagle’ and according to legend was founded by Aetos, a student of Orpheus. Therefore, at the entrance to Aitos there is a monument with an eagle as a symbol of the city, as well as another on the nearby hill. Quite possibly some destiny began there, in those ancient times.

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)