Home ENGLISH [eng subs] Миниатюрно готвене 09: Печен сладък картоф | Mini cooking 09: Sweet Potato dish

[eng subs] Миниатюрно готвене 09: Печен сладък картоф | Mini cooking 09: Sweet Potato dish

[eng subs] Миниатюрно готвене 09: Печен сладък картоф | Mini cooking 09: Sweet Potato dish
0

In ENGLISH – bellow

Ралица Благовестова:  Епизодите с атмосфера на български възрожденски дух приключиха и започват посветени на к-поп любимците ми. В коментар към този епизод изразявам възторга и признанието си към родителя на к-попа, наричан учителя И Су Ман. Когато открих през 2017 г. за себе си EXO, не знаех нищо за явлението Халю, тоест за Корейската вълна. В епизод 01 на поредица-близнак, Mini Reaction, разказвам подробно за впечатленията си. Но още в първото изгледано видео – Monster на EXO – долових любовта към нещо отвъд… Едно Единство в светогледа, което е мой личен блян.

Забелязах реални окултни идеи. Долових и силно, не догматично религиозно, присъствие на Учителя на човечеството – Христос. А колкото повече опознавах продукцията на SM Entertainment, толкова повече нарастваше удивлението и почитанието ми към това какви “чудеса” в поп-културата прави тази компания. Идеи, ценности, първокласна визуална естетика без пошлости. Няколко примера за много специални послания ще дам със заглавия като Wanna Be на Key, или MAMA на EXO, The 7-th Sense, Limitless, Superhuman, Wake Up, Dream in a Dream на NCT. И всичко това е в съчетание с новаторски обединително музикално конструиране! В началото си мислех, че композиторът, който прави много от песните на EXO е ге-ниа-лен! Това беше нов, непознат за мен стил, пленително съчетаващ музикални полярности като изграждане. Особено местата, наричани “мост” – разтапящи просто. Разбрах впоследствие с изненада, че не е един композиторът – цели екипи са. Но спусъкът за явлението е! А когато след време открих първата същинска к-поп група, наречена H.O.T., с която се изстрелва в света Вълната, почти онемях от културния шок да чуя любими акорди от Моцарт или Бетовен в редица от песните им, заедно с хард рок рифове и наситени с ценности текстове в допълнение. Влюбих се на часа в такива заглавия като Hope, I Yah, We Hate all Kind оf Violence, Warriors Descendant и т.н. Същото се случи и с Tri-Angle на TVXQ. Благодаря на учителя И Су Ман за Корейската вълна и нейните богатства.

ЛИНКОВЕ
— EXO, които правят История: ТУК.
— SuperM – иМперия на СУПЕР СИНЕРГИЯТА: ТУК
— WE GO #100 #SuperM – SUPER ONE, единство в множеството: ТУК.
Как стартира “Минито на Рали”: ТУК.

Ralie Blag: The episodes with an atmosphere of Bulgarian Revival spirit are over and now those dedicated to my k-pop beloved ones begin. In а comment under this episode, I express my enthusiasm and gratitude to the Father of k-pop, teacher Lee Soo Man. When I discovered #EXO in spring 2017, I knew nothing about the #Hallu phenomenon, that is, the Korean Wave. In the first episode of our twin-series, Mini Reaction, I share in detail my honest impressions.

Since the first video I watched back then – Monster by EXO – I’ve sensed love for something beyond… Kind of Unity in the worldview, which is my personal dream. I noticed real occult ideas and sensed also a strong, not dogmatically religious, presence of the World Teacher, Christ. And the more I got to know SM Entertainment’s production, the bigger grew my astonishment and piety for what *miracles* in pop culture this company does. Ideas, values, first-class visual aesthetics without unwanted seductiveness. Some examples of very special messages we have with titles like Wanna Be by Key, or EXO‘s MAMA, The 7-th Sense, Limitless, Superhuman, Wake Up, Dream in a Dream by NCT. And all this is combined with innovative unifying musical construction! At first, my feeling was that the composer who did a lot of EXO‘s songs is a genius! It was a new style (new thAngs, new thAngsㅋㅋㅋ ;), unfamiliar to me, captivatingly combining musical polarities as a way of construction. Especially the parts called *bridge* were always just melting. I found out later on with surprise that there isn’t one and only composer, but whole teams work on the song. The trigger for the phenomenon then is! And when I discovered one day the first true k-pop band called H.O.T., the root of the Korean Wave, I was just dumbfounded by the culture shock of hearing favorite chords by Mozart or Beethoven in a number of their songs, along with hard rock riffs and valuable ​​lyrics in addition. I fell instantly in love with titles like Hope, I Yah, We Hate all Kind of Violence, Warriors Descendant, etc. The same happened with TVXQ‘s Tri-Angle. I’m really grateful to teacher Lee So Man for the Korean Wave and all its riches.

LINKS
— EXO, who are making History: HERE.
SuperM – MpYre of SUPER SYNERGY: HERE.
— WE GO #100 #SuperM – SUPER ONE, Unity in the multitude: HERE.
— How Ralie’s Mini Veggie was commenced: HERE

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)