Home ENGLISH [eng subs] Миниатюрно готвене 04: Салата от целина и какво ли още не | Mini cooking 04: Celery Root Salad или ЗА ЕДНОТО КАТО ИЗВОР с 100 на SuperM

[eng subs] Миниатюрно готвене 04: Салата от целина и какво ли още не | Mini cooking 04: Celery Root Salad или ЗА ЕДНОТО КАТО ИЗВОР с 100 на SuperM

[eng subs] Миниатюрно готвене 04: Салата от целина и какво ли още не | Mini cooking 04: Celery Root Salad или ЗА ЕДНОТО КАТО ИЗВОР с 100 на SuperM
0

In ENGLISH – bellow | ABOUT THE ONE AS A SOURCE with 100 by SuperM

SuperM-100-mini

Ралица Благовестова: Заснели сме вече епизоди почти до Нова година от Мини Веге Кухнята на Рали, но първите четири останаха без посвещение на нещо или някого, защото не ми беше хрумнала все още тази идея. Затова постфактум използвах предходните два епизода да представя моите и на сестра ми Алекс детски вдъхновения, а в коментар под този споделям от настоящите си вълнения и възторзи във връзка с песента *100* на SuperM от завръщането им с албума SUPER ONE.

Питах се кога бъдещето в настояще ще се превърне
Но ето че погледът ми може вече да го обгърне, тук и сега
Кратка, но силна синкава светлина…
Седмото ми чувство бе събудено ето така
Едно става две, а понякога сто,
променлив бива светът на множеството…
С това се започна Безпределността ми
От началото на Изтока до края на Запада

~ NCT 127 Limitless ~

Трудно се внасят нови енергии за подем в света. Тръгва се винаги от един епицентър – от един носител на нов мироглед. Този Един трябва да убеди останалите съзнания, че си струва да се разделят с довчерашните си мисли, преценки, представи и да поемат към нов връх.

Tемата e за Едното като извор. Това е, което ме привлича толкова много в продукцията на SM Entertainment. При тях има едновременно оформено Его, което не се изживява като себичност в отделността си, а се осъзнава като единство с Цялото. Няма по-добри от тях в това отношение концептуално. Не става въпрос за колективното съзнание, когато липсват личности, а за единство в отгледаното многообразие. Затова битките в сюжетите на техните артисти са вътрешни – с другото наше аз, с остарелите ни разбирания. Ако ги надмогнем вътре, тогава ще е реална и промяната вън.

Когато тези дни излезе песента *100* на супер групата им *SuperM* , първото, което ме впечатли беше изписването на нулите в числото 100 със знака за безкрайност. Просто гениална визуализация – имаме Единицата с безкрайното множество след нея. И гениално заглавие, *SUPER ONE* , за първия пълен албум на групата. А най-гениалното е многопластовостта на влаганите нюанси – винаги има лична обективност, и надлична метафизика.

В метафизичен план цялото човечество има Един извор – всички ние сме частички на едно висше Цяло. Но в съвсем конкретните измерения на изявяващия се на световната сцена артист, безкрайността са феновете, които застават зад Единицата в лицето на любимците си, на любимата група и т.н. Примерно казано. В друг аспект *SuperM* са победителите в световната надпревара – в надбягването по пистата за привличане на вниманието към тяхното творчество и онова, което имат да дадат с него на света, тоест те са SUPER ONE, те са върхът. Но асоциациите не спират до тук.

Когато пишех първите си материали за *Корейската вълна* , все ми се искаше да вмъкна някъде и онази част от песента *Limitless* на *NCT 127* , където след пробуждането на Седмото чувство идва усещането за безкрайността на личното аз в множеството – когато себето, едното, се вижда в единство с още едно, после със сто и т.н.

Това ми е любимата песен на *NCT* и досега може би, макар че вече имам толкова много топ любими :) Иии, когато се запознах с текста на тази песен, веднага си го асоциирах с друго, което ме беше грабнало отново в контекста на вътрешното пробуждане – от еп. 4 на *Synchronization of Dreams* от NCTmentary поредицата: *Не откъсвах поглед от Окото, което бе изпълнено с венчелистчета като цвете. Взорът на Окото бе толкова успокояващ, че от този момент си пожелах сънят никога да не свършва... Многочислени мои версии, стичащи се в Окото… Чувството, че ограниченията на реалността са изчезнали* Другите версии могат да са както други съзнания на собствената ни индивидуалност (примерно отделните ни прераждания в хилядолетията), така и всички останали хора, които са също проява на онова върховно Едно. Точно както агентите на *Матрицата* могат да бъдат всеки един неин обитател, но пробуденият *Нио* е този, който може и тях да направлява, защото е осъществил единството с Върховното.

И друга асоциация. Отново при запознаването ми с текста на *Limitless* се замислих, че очевидно Бекхьони неслучайно подчертава тази трактовка на името си с акаунта си в туитър: B_hundred_Hyun. Когато преди това търсех значението на *Baekhyun* 백현 от корейски, срещнах прочита  100, но го подминах като безинтересен, за сметка на другите възможни значения като *бял* , а също *мъдър и добродетелен*. И му се чудех тогава защо е избрал този цифров акцент, но вече знам, че в корейската култура кръглите числа с единица отпред имат стойността на някакво достижение. И така, случайно или не, тази песен освен всичко друго, има връзка и с лидера на *SuperM* – дори на *Beyond Live концерта* се пошегуваха в този контекст, когато презентираха песента, а знаем характерната черта и дарба на *Бек* да привлича и обединява хора около себе си с естествена непринуденост и лекота.

И така, със символиките на превозните средства, бързите асансьори, въртящите се обекти, изригващите светлинни ефекти и т.н. *Корейската вълна* се разпространява смело навън, за да пробужда и спящата вътре у нас сила. Да бъдем! *Wanna Be* ? Погледнете тази песен на *Key* и нейните символи! Когато имам муза, може да отделя внимание и върху тях да побъбря :)

ЛИНКОВЕ
— SuperM – иМперия на СУПЕР СИНЕРГИЯТА: ТУК
— WE GO #100 #SuperM – SUPER ONE, единство в множеството: ТУК.
Как стартира “Минито на Рали”: ТУК.

Снимки: от песента 100 на SuperM, Make a Wish и BOSS на NCT.

А това е БОНУС епизодът:

Ralie Blag: We’ve already filmed episodes almost until the New Year of Ralie’s Mini Vege Cuisine, but the initial four were left without a dedication to something or someone, because I hadn’t come up with this idea yet. Therefore, I used the previous two episodes post factum to present my and my sister’s Alex childhood inspirations, and in a comment below this video I share my current excitement and enthusiasm for the song 100 by SuperM from their comeback with the album SUPER ONE. In our next FreeVISION series we’ll talk about this and on many other topics.

I wondered when the future was gonna come
But it’s in front of my eyes right now
A short but strong blue light
My 7-th sense was awakened precisely like that
One becomes 2 and sometimes 100
The hardened world becomes elastic
It’s just the beginning The limitless me, yes
From the start of the East to the end of the West
~ NCT 127 Limitless ~

It is arduous work to be spread out new energies for a rise in the world. It always starts from one epicenter – from one bearer of a new worldview. One must convince the other minds that it is worth parting with yesterday’s thoughts, judgments, ideas and to head to a new peak.

The theme is about the One as a source. This is what draws me so much to SM Entertainment’s production. I sense in their work a well-shaped Ego, which does not experience the state of selfishness in its separateness, but more likely the unity with the Whole. There are no better than them in this respect conceptually. It is not a question of the collective consciousness when there are no personalities, but of unity in the cultivated diversity. That’s why the battles in the plots of their artists are internal – with our other selves, with our outdated understandings. If we overcome them inside, then the change outside will become real.

When the song *100* by their supergroup *SuperM* came out these days, the first thing that impressed me was the writing of the zeros in the number 100 with the infinity sign. Such an ingenious visualization – we have the Unit with the infinite multitude after it. And an ingenious title, *SUPER ONE*, for the band’s first full album. And the most ingenious is the multi-layeredness of the nuances used: there is always personal objectivity and transcendental metaphysics. Metaphysically, all humanity has a Source – we are all parts of a greater Whole. But in the very specific dimensions of the artist performing on the world stage, infinity is the fans who stand behind the Unit in the face of their favorites, the favorite band, etc. For example. In another aspect, *SuperM* are the winners of the world race – in the race on the track to draw attention to their work and what they have to give with it to the world, that is, they are *SUPER ONE*, they are the top. But the associations don’t stop there.

When I was writing my previous materials about the Korean Wave, I always wanted to insert that part of *NCT 127‘s* song *Limitless* , where after the awakening of the *7-th Sense* comes the feeling of the infinity of the personal self in the multitude – when the self, the one, is seen in unity with another, then with 100, and so on.

This is still my favorite *NCT* song so far maybe, although I already have so many top favorites :) A-a-and, when I read the lyrics of this song, I immediately associated it with something else that had grabbed my attention again in the context of inner awakening – from ep. 4, *Synchronization of Dreams*, of *NCTmentary* series: *I kept staring at that Eye and the Eye was filled with flower petals. The gaze of the Eye was so soothing that from that moment on I wished the dream would never end… Multiple versions of me all drown into The Eye… A feeling as if the limitations of reality have disappeared* The other versions may be either other consciousnesses of our own individuality (for example, our individual rebirths in the millennia), either other people, which are also a manifestation of that supreme One. Just as the agents of *the Matrix* can be any of its inhabitants, but the awakened *Nеo* is already able to conduct them also, because he has realized the oneness with the Supreme.

And another association. Again, when I got acquainted with the *Limitless* lyrics, I thought that it’s sure no coincidence that *Baekhyun* underlines this interpretation of his name in his Twitter account, B_hundred_Hyun. When I had previously searched for the meaning of Baekhyun’s name in Korean 백현, I came across the reading *100*, but passed it off as uninteresting, at the expense of other possible meanings such as *White*, as well as *Wise and Virtuous*. And I wondered then why he chose this numerical accent, but I already know that in Korean culture, round numbers with one in front have the value of some achievement. So, coincidentally or not, this song, among other things, has a connection with the leader of *SuperM* – at the *Beyond Live concert* they even joked about this when presented the song. And we know Baek’s trait and gift to attract and unite people around himself with natural flawlessness and ease.

So, with the symbolism of vehicles, fast elevators, rotating objects, erupting light effects, etc. *The Korean Wave* is boldly spreading around the world to awaken the dormant force inside us. Let’s be! *Wanna Be*? Take a look at this song by *Key* and its symbols! When I’m in a mood I can pay attention and babble a little bit about it too :)

LINKS
SuperM – MpYre of SUPER SYNERGY: HERE.
— WE GO #100 #SuperM – SUPER ONE, Unity in the multitude: HERE.
— How Ralie’s Mini Veggie was commenced: HERE

Photos: from the song 100 by SuperM, Make a Wish, and BOSS by NCT.

Make-a-Wish

Kick-It-01a

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)