Home ENGLISH БАВНО СЕ ГОТВИ НА СВЕЩ ;) | Запознайте се с Александра Вали

БАВНО СЕ ГОТВИ НА СВЕЩ ;) | Запознайте се с Александра Вали

БАВНО СЕ ГОТВИ НА СВЕЩ ;) | Запознайте се с Александра Вали
0

SLUGGISH IS THE COOKING ON A CANDLELIGHT | In ENGLISH – bellow. | by Ralie Blag

MiniINTRO-3-mini

Ралица Благовестова: Както обещах, в коментар към този епизод ще ви запозная със сестра ми Александра Вали – безценен мой съидейник, поддръжник и придружител във всевъзможни проекти, за някои от които дори е неволен инициатор. Благодарение на нея се оформи окончателното име на медийното ни начинание – FreeVISON. Тя беше причината да се роди книжната ми поредица “Цветове от аурата на България”. Чрез нея стигна до мен и музиката на Дейвид Гарет дори, когато един ден ми изпрати линк на клипче с думите: “Я погледни това дали няма да стане нов твой любимец.” :)))

И тя като мен много чете от малка. Приключенските и исторически романи й бяха любими, като *Атинянката Таис* или тритомника за Цар Самуил, както и всичко от Карл Май и Майн Рийд. По много пъти! А всяка лятна ваканция помни, че е започвала с прочит на *Пипи Дългото чорапче*, докато местната библиотекарка при баба ни в Габрово й отказала да й я даде за пореден път, заради което е престанала да посещава тази библиотека. Друго специално е, че особено по отношение на индианските книги, каквото е можела, се е опитвала реално да го прилага. Да развива остротата на слуха си например – докато не стъпила в дискотека и решила, че за нашите условия това не е приложимо :))) Или да не носи чанти в ръка, а единствено на гърба, за да може енергията свободно да циркулира през ръцете… по Кастанедски.

И докато аз рисувах всевъзможни принцеси – от далечното минало до космичното бъдеще, в нейните рисунки много ме бяха впечатлили една пълничка тъмнокожа шаманка и един атлетичен индиански воин – много различни на пръв поглед, но и в двата образа виждах нея самата (като минало прераждане примерно). Имаше и един по-друг на вид… принц, който беше нарекла с право *Воин на Мира* – наистина се виждаше едно особено омиротворително излъчване в изражението му!

За жалост не пази нищо от детските си творения, но нека споменем още един интересен случай – рисунка на жена в ученическата й тетрадка, която понякога гледала в нея, а друг път отстрани над рамото й. Заради тази странност започнала да я ползва като оракул в ежедневието си – задава въпрос и си отговаря с Да или Не според това накъде гледа жената от рисунката. Винаги били точни получаваните така отговори и затова се разстроила много, когато един ден неин съученик без да иска буквално я скъсва на две. Размисляйки над случилото се, стига до извода, че не е нужно нещо отвън да ни напътства в разговора с подсъзнанието ни и затова така изненадващо й е отнет този “оракул”.

Сега Алекс е графичен дизайнер и фотограф – прилага успешно талантите си в професионалния си живот. А основно вдъхновение за нея е откриването на красивото навсякъде в живота и най-много у хората. Особено обича да снима хора или рисува портрети и да работи като активист за социални каузи. Освен това от седем години е председател на *Българското Веге Общество*.

ЛИНКОВЕ
— Повече от нея: ТУК.
— Нейни снимки от концерта EXPLOSIVE live на Дейвид Гарет във Виена: ТУК.
— ФБ страница на Българското Веге Общество: ТУК.
Как стартира “Минито на Рали”: ТУК.

А това е БОНУС епизодът:

As I promised, in a comment to this episode I’ll introduce you my sister Alexandra Vali, who is my invaluable collaborator, supporter and companion in all sorts of projects, for some of which is even an unintentional initiator. Thanks to her, the final name, FreeVISON, of our media venture was formed. She was the trigger for the birth of my book series “Bright Sparks in the Aura of Bulgaria”. Thanks to her even David Garrett‘s music reached me, when one day she sent me a link to a video with the words: “Look at this to see if he would become your new favorite one.” :)))

She reads a lot from a young age like me. Adventure and historical novels mostly, such as *Thais of Athens* or the three-volume work about King Samuel; as well as everything from Carl May and Mayne Reid. Each per many times! And every summer vacation she enthusiastically used to start with reading *Pippi Longstocking*, while the local librarian at our grandmother’s in Gabrovo refused to give it to her once again, which is why she stopped visiting this library.

Another special thing is that, especially with regard to books about American Indians, as much as she could, she tried to actually apply it. To develop the acuity of his hearing, for example – until she went to a disco and decided that for our circumstances this is not applicable :))) Or not to carry bags in hand, but only on the back, so that energy can circulate freely through the palms… according to Castaneda. And while I used to draw all sorts of princesses – from the distant past to the cosmic future, I was very impressed by a plump dark-skinned shaman women and an athletic American Indian warrior among her drawings – very different one from another at first glance, but I saw her in both images (in previous incarnations for example). There was another one in appearance… a prince, whom she had rightly called a *Warrior of Peace* – there was indeed a particularly peaceful radiance in his face expression!

Unfortunately, she doesn’t keep any of her childhood creations, though let’s mention another interesting case – a drawing of a woman in her school notebook, which sometimes looked at her, and other times on the side over her shoulder. Because of this peculiarity she started to use it in her everyday life as an oracle – asks a question and answers herself with Yes or No depending on where the woman in the picture is looking. The answers she has been receiving this way were always accurate, so she got very upset when one day a classmate unwittingly tore it literally in two. Reflecting on what happened, she came to the conclusion that it’s not on point something from outside to guide us in the conversation with our subconscious and that’s why this “oracle” was so surprisingly taken away from her.

Now Alex is a graphic designer and photographer – she successfully applies her talents in her professional life. And one great inspiration for her is the discovery of beauty everywhere in life and most of all in people. She especially likes to take pictures of people or paint portraits and to work as an activist for social causes. In addition, she has been the chairman of the *Bulgarian Veg Society* for seven years.

LINKS
— More from her: HERE.
— Her photos from *EXPLOSIVE live* concert of David Garrett in Vienna: HERE.
— FB page of Bulgarian Veg Society: HERE.
— How Ralie’s Mini Veggie was commenced: HERE

MiniINTRO-4-mini

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)