Home ENGLISH [eng subs] Миниатюрно готвене 06 & 07: Гъби с ориз & Доматена салата | Mini cooking 06 & 07: Rice with Mushrooms & Tomato Salad in Bulgarian old style

[eng subs] Миниатюрно готвене 06 & 07: Гъби с ориз & Доматена салата | Mini cooking 06 & 07: Rice with Mushrooms & Tomato Salad in Bulgarian old style

[eng subs] Миниатюрно готвене 06 & 07: Гъби с ориз & Доматена салата | Mini cooking 06 & 07: Rice with Mushrooms & Tomato Salad in Bulgarian old style
0

In ENGLISH – bellow | VASIL LEVSKI IS A LEGEND!

Ралица Благовестова:  Васил Левски е легенда! Духовният му образ ме съпровожда още от ранните ми детски години. Правих за него училищно табло за стената в класната ни стая, тъй като беше патрон на класа ни. Помня и до днес погледа от снимките, които майка ми (като служител в местно фотостудио), ми донесе за начинанието. Вглеждайки се в образа му си помислих как погледът му с възрастта става все по-устремен и зрял. Възхищението ми от личността и подвига на тази изключителна не само за България личност ме съпътства със същата сила и до днес. В името и прозвищата му Васил Левски, Дякон Игнатий, Апостолът на Свободата виждаме кодирани думи като “царствен”, “лъвски”, “духовен служител”, “огнен”, които са един прекрасен израз на кристализирала огнена царственост, една реална и същностна негова характеристика. Повече за него в контекста на евентуалното му предателство, нереализираното му спасяване и липсващите му тленни останки, споделям в материала сред линковете в описанието на видеото.

Ето и нещо любимо от Мерсия Магдермот: “Образът на свободата едва ли би имал по-сполучливо олицетворение от тоя весел, пълен с живот млад бунтовник… Той притежава всичко най-присъщо за един герой от вълшебните приказки: младост, външна красота, чар, смелост, целеустременост и една привидна способност да минава невредим през самата паст на смъртта. Той съчетавал простотата на дете и властта на един месия в едно свръхестествено единство, което внушавало доверие и принуждавало към покорност… Най-силно впечатление правели очите му. Малцина можели да издържат целия огън на неговия поглед.

ЛИНКОВЕ
— ВАСИЛ ЛЕВСКИ – Апостолът на свободата: ТУК.
Как стартира “Минито на Рали”: ТУК.

Vasil Levski is a legend! His spiritual image has accompanied me since my early childhood. I made a school project, a poster-board about him for the wall in our classroom because he was chosen as a patron of my class. And I’ll not forget his look on the photos that my mother (as an employee of a local photo studio) brought me for the endeavor. I remember thinking about how his eyes reveal he’s getting more and more mature with age! My admiration for the personality and the feat of this exceptional not only for Bulgaria person, accompanies me with the same intensity to this day. In his name and bynames, Vasil Levski, Deacon Ignatius, The Apostle of Freedom, we could find coded the words ‘royal’, ‘lion’, ‘spiritual servant’, ‘fiery’, which are a wonderful expression of a crystallized fiery royalness, a true and essential characteristic. More about him in the context of his possible betrayal, his unrealized rescue, and his missing remains, I share in the article among the links below.

Here is something beautifully said by Mercia MagDermott: ‘The image of freedom could hardly have some more successful personification than this cheerful, full of life young rebel… He has everything that is inherent in a hero of fairy tales: youth, external beauty, charm, courage, determination, and an apparent ability to pass unscathed through the very trap of death. He combined the innocence of a child and the power of a messiah in a supernatural unity that instilled trust and forced obedience… His eyes used to make the strongest impression. Few could withstand the full fire of his gaze.’LINKS

— Vasil Levski – The Apostle of Freedom: HERE.
— How Ralie’s Mini Veggie was commenced: HERE

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)