Home ENGLISH [eng subs] Миниатюрно готвене 02: Салата ала Вали с теменужки| Mini cooking 02: Violet Salad ala Vali

[eng subs] Миниатюрно готвене 02: Салата ала Вали с теменужки| Mini cooking 02: Violet Salad ala Vali

[eng subs] Миниатюрно готвене 02: Салата ала Вали с теменужки| Mini cooking 02: Violet Salad ala Vali
0

In ENGLISH – bellow

MiniINTRO-1-mini

Ралица Благовестова: Нашето мото e “За ежедневие с вдъхновение”. Затова освен за тялото, ще споделяме в коментар под мини епизодите и храна за душата. Реших да ви запознавам с нещо или някого, които в рутината на ежедневието ми внасят ентусиазъм, възторг, радост, смисъл и ценности – заедно с любимите хора наоколо ми, за чието постоянно присъствие и подкрепа много БЛАГОДАРЯ! Ако започнем от детството ми, един ярък спомен е адаптацията за деца “Индийски приказки” по Махабхарата. Това сигурно е била книгата, която ме вдъхнови да рисувам, защото илюстрациите й са великолепни – особено корицата с принцеса Драупади, чието име помня и до днес! Опитвах се да си харесам и някой от принцовете вътре, но по това време се влюбвах в русички герои със светли очи – като Люк Скайуолкър от “Междузвездни войни” (и исках да приличам на принцеса Лея, естествено) или Арамис от руската музикална екранизация на “Тримата мускетари:)

Всъщност не е точно така, защото друг любимец ми стана Харка – синът на вожда от тритомника “Синовете на Великата мечка”. Защото беше изгонен от “своите си” – от племето му, несправедливо и вместо да ги намрази, той им помагаше тайничко. Е как да не се влюбиш в такъв характер! :) Няма да забравя и очите като маслини на… Джет Ли, който спечели вниманието ми с филма “Манастирът Шао Лин”. Любимец ми е и до днес, а който от вас не е попадал на забавните му и изпъстрени с ценности лични биографични истории, може да се запознае с тях от линковете, които давам по-долу.

Бойните изкуства и филмите с тях ми бяха голяма страст. А най-силния копнеж в живота ми бе търсенето на нещо забравено от древността. Не знаех какво е, но нещо ми липсваше. Търсех истински знания, които виждах, че не помним сега. От дистанцията на времето бих казала, че ми е липсвал интуитивният светоглед към света и щастливото битие в далечните забравени времена от възхода на една по-друга цивилизация – за Атлантида говоря, но това не е тема сега. “Междузвездни войни” всъщност носи нещо от този дух на далечното минало, когато над мирното битие започва да се спуска булото на Тъмната страна. Тоест започва обособяването на личността, егото, и единството на Вавилонската кула се разпада – започваме да говорим на различни езици метафорично. Но в последните епизоди идеите се развиват много оптимистично в духа на дълго чаканата себенадмога! Както и да е.

Нямаше много книги в детството ми, които да удовлетворят потребността ми от търсените знания, но помня заглавия като “Древните цивилизации”, “Бог и боговете са били хора“, както и фантастиките “Галактика” на баща ми – още една моя слабост. “Какавидите” – с първоначално заглавие “Време за промяна” – или “Магьосникът от Землемория” са неостаряващи в списъка ми с вдъхновяващи четива! Всичко това е до 14-тата ми година. След това заминах да уча във видинката езикова гимназия и там в живота ми влязоха световните класици, както и теософските книги. И достатъчно за днес. В следващия епизод ще ви запозная със сестра ми Александра Вали, чиято салата правим тук, но оригинално е с магданоз вместо микро растения.

ЛИНКОВЕ
ДЖЕТ ЛИ в първо лице – как започна всичко.
Как стартира “Минито на Рали”: ТУК.
Гледайте сега Мини Веге Кухнята на Рали, епизод 02:

А това е БОНУС епизодът:

Ralie Blag: Our motto is “The daily grind with more in mind”. Therefore, we’ll share in a comment below the video not just nourishment for the body, but for the spirit too. I decided to start introducing you to something or someone who brings enthusiasm, inspiration, joy, sense of meaning and values into the routine of my daily life – together with those loved ones around me, for whose constant presence and support I’m truly grateful! If we start from my childhood, a vivid memory is the adaptation for children “Indian fairy tales” from Mahabharata. This must have been the book that inspired me to paint, because its illustrations are great – especially the cover with Princess Draupadi, whose name I still remember! I tried to also like some of the princes inside, but at the time I used to fell in love with blond haired bright-eyed characters – like Luke Skywalker from “Star Wars” (and I wanted to be like Princess Leia, of course) or Aramis from the Russian musical adaptation “The Three Musketeers:) Actually, it’s not all like that, because another favorite of mine was Harka – the son of the leader from the three-volume “The Sons of Great Bear”. Because he was expelled from “his people” – from his tribe, unjustly, and instead of hating them, he secretly helped them out: so how can you not fall in love with such a character! :) I also will not forget the olives like eyes of… Jet Li, who won me over with the movie “Shaolin Temple”. He is still a favorite of mine, and any of you who haven’t come across his entertaining and flecked with valuables personal biographical stories can get acquainted with them from the links I give below.

Martial arts and this genre movies were another passion of mine. And the strongest longing in my life was the search for something forgotten, from antiquity. I was looking for some real knowledge that I saw we don’t remember now. I didn’t know what it was exactly, but something was missing. From the distance of time, I would say that I missed the intuitive worldview and happy existence in the distant forgotten times of the rise of another civilization – I’m talking about Atlantis, but that’s not the topic now. “Star Wars” actually brings out something of the spirit of this distant past, when the Dark Side veil starts to descend over the peaceful existence. That is, the differentiation of the personality, the ego, commences and the unity of the Tower of Babel disintegrates, so we began to speak each on his own language of mind, metaphorically said. In the latest episodes though, the ideas are very optimistic in the spirit of the long awaited self overcoming! Whatever.

There weren’t many books in my childhood to meet my need for knowledge, but I remember titles like “Ancient Civilizations” or “God and the Gods Were Humans”. Also  my father’s “Galaxy” science fiction series – another weakness of mine. “The Chrysalises” – with the original title “Time for Change,” or “A Wizard of Earthsea” are timeless in my list of inspirational readings! All this is until my 14-th year. Then I went to study in the Vidin language high school and there the world classics and theosophical books entered my life. And enough for today. In the next episode I’ll introduce you my sister Alexandra Vali, whose salad we make now, but it’s originally with parsley instead of micro greens.

LINKS
JET LI in person:
“Actually, I was a poster child for obedience. The mischief came later”, life essays (1).
How Ralie’s Mini Veggie was commenced: HERE
Watch above Ralie’s Mini Veggie Cuisine, 02 Episode and the BONUS episode.

MiniINTRO-2-mini

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)