Home ENGLISH Mellen 1/4 Кой всъщност е Бог, какво е 5D | Who’s the real God, what 5th dimension is

Mellen 1/4 Кой всъщност е Бог, какво е 5D | Who’s the real God, what 5th dimension is

Mellen 1/4 Кой всъщност е Бог, какво е 5D | Who’s the real God, what 5th dimension is
0

for English, scroll down

~ ~ ~

Подготвил: Ралица Благовестова
Текстът e изведен от видеото по-долу

~ ~ ~

МЕЛЪН-ТОМАС БЕНЕДИКТ И НЕГОВИТЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ ОТ ОТВЪДНОТО

~ ~ ~

Из интервю на Барбара Роуз с Мeлън-Томас Бенедикт
в диск 3 на “Прозрения от Отвъдното”, част 1/4, CD 2012

Здравейте, с вас е Мелън-Томас и се надявам, че моите прозрение от Отвъдното по един добър начин ще ви вдъхновят да обичате живота си и тази планета-чудо, която споделяме с всички деца на майката Земя. Благословени сме безмерно по толкова много начини. Слушате CD номер 3 от поредицата “Прозрения от Отвъдното“. На този диск е второто интервю с Барбара Роуз, озаглавено “Подготовка да няма край на света“.

Преди да умра, бях истински песимист. Наистина вярвах, че човечеството ще унищожи планетата, ще я пренасели и ще унищожи всичко по пътя си. И наистина вярвам, че самият аз развих рака си, тъй като започнах да възприемам човечеството като развилнял се и излязъл от контрол рак. Когато се върнах, се оказа, че всичко, което преди мислех за проблем, всъщност е част от решението. Не бях гледал достатъчно отвисоко и ми бе поднесена голямата картина за случващото се на планетата, включително ядрените ракети, токсичните отпадъци, населението, кармата, прераждането: за всички тези неща бях образован. Бях разведен в Отвъдното из Акашевите анали: мястото, където се съхранява цялата информация. Тези акашеви записи са пълни с доброто, лошото, великото, страхотното, грозното… Всичко, което е и някога е било, е в Акашевите анали. И тези Акашеви записи между другото се съхраняват и във всяка клетка на тялото ви, във всеки атом във Вселената. Никога не сме далеч. – Като холограма. – Точно така, никога не сме далеч. Ние сме в Акашевите записи.

Когато отидох при Светлината, без да бях особено религиозен човек по това време, първото нещо, в което Светлината се превърна (защото идвах от западно християнски среда) видях Иисус и искам да кажа, че наистина видях вибрацията на Иисус. Това бе една реална вибрация. След това се промени в Буда, в Кришна. Говоря за истинските вибрации, наистина знам, че тези неща са истински. И започна да се променя в много, много други богове и хора, които са били на планетата, за да ни просвещават. Тогава попитах Светлината: Е, кой е истинският Бог, какъв е истинският Бог? И Светлината ми каза нещо, което абсолютно наелектризира всичко, което някога съм знаел. Светлината каза “Аз съм”, но това означаваше, че всеки един от нас е Бог. Точка. Всички сме сътворени от Божията същност и плът и “Аз съм” означава, че вие сте, аз съм, всички ние сме Бог.

Тогава ми бе показана голямата картина на това какво може да е Бог и понастоящем концепцията ни за това е много ограничена. Онова, което реално ми говореше, бе това, което наричам Великото Себе. Цялата Вселена, цялото Божествено преживяване, от което сме част, е едно голямо, голямо Аз, което непрекъснато се разширява, което никога не е имало начало и няма никакъв край. Старият въпрос откъде идва всичко е беззвучен в голямата Вселена, защото никога не е имала начало и няма да има никога край. И това е концепция, която едва успяваме дори да си представим на това ниво на съзнание. Много, много скоро настоящето духовно пътуване, което човечеството е предприело, ще бъде завършено. Духовността във Вселената-Божество е само една малка ивица от дъгата, виолетовата, а има и много други ленти на съзнание и опитност във Вселената, освен духовността и материализма. Всъщност научих, че в тази Божествена Вселена има повече от живот и смърт, има повече от вечността, има повече от време и пространство… Много, много повече. Едва започваме да навлизаме в ниво на съзнание, в което да можем да започнем дори само да си играем с тези идеи.

В Космическо време е толкова близо като мигане на окото. На един дъх разстояние е всичко, което човечеството… всички най-висши аспекти, някои в християнската религия биха го нарекли Новото хилядолетие, други биха го нарекли Епохата на Водолея. Има много, много имена за това. Наименованието, което става популярно и аз също съм склонен да използвам, е, че навлизаме в Пето измерение на съзнанието и то се събужда при всички, от домакини до метафизици. Случва доста бързо вече.

Първоизмерната реалност е субатомната структура, преживяването на Големия взрив. Реалността от Второ измерение е мястото, където атомната структура започва да се формира и се образуват отделни атоми, които формират физическата Вселена, задържаща съзнанието. Третоизмерната реалност е тази, в която за първи път се събужда някакво самосъзнание. Този 3D свят, който познаваме и в който живеем, където имате маси и столове и 3D реалност около нас. Реалността на Четвърто измерение, която сега добре изявяваме и е към своя край, е развитието на менталните сфери. И растенията имат малко от това, и животните имат малко повече, но хората наистина са господари на четвъртоизмерната реалност, която включва концепция за време и пространство, концепция за история. В реалността от Четвърто измерение, в умствената реалност, сме в състояние да развием технология и тази технология да ни позволи да изследваме звезда и да разберем от какво е направена тази звезда, а след това да разберем, че сме изградени от тази звезда. Реалността в Петото измерение, в която сега навлизаме много бързо, е когато надскочим менталното. Умственото ни е служило и ще служи в бъдеще, но то е само малка част от съществото, което всъщност сме, само една лента в дъгата, която сме. Реалността в Петото измерение е вратата към всички други измерения. Когато най-накрая достигнем съзнание от Пето измерение, ще сме в осъзнаване, което може да събере минало, настояще и бъдеще в настоящето. И това се случва, докато си говорим, по целия свят. То е навлизане в едно измерение на материализиране. И материализациите започват да се случват по цялата планета. Все повече хора са в състояние да материализират съзнателно.

КЪМ ДУХЪТ НА ЗЕМЯТА 10/10 | КЪМ ИНТЕРЮ 2/4

Prepared by Ralie Blag
Text from the video above

~ ~ ~

MELLEN-THOMAS BENEDICT AND HIS AFTERLIFE INSIGHTS

~ ~ ~

From interview by Barbara Rose with Mellen-Thomas Benedict
in disk 3 of “Insights from The Other Side”, part 1/4, CD 2012

Hello, this is Mellen-Thomas and I hope that my insights from The Other Side will in some good way inspire you to love your life and this miracle planet that we share with all of Gaia’s children. We are all in so many ways blessed beyond measure. This is CD number 3 in the series “Insights from The Other Side”. On this CD is the second interview with Barbara Rose entitled “Preparing for the world not to end”.

Before I died I was a real pessimist. I really believed that human race was going to destroy the planet and overpopulate it, and destroy everything on its way. And I really believe that because I started perceiving the humanity as a rampant out of control cancer, that’s why I developed my cancer. The difference is that when I came back that everything I went overthinking as a problem was actually part of a solution. I had not been seeing it in a big enough picture and I was given the big picture of what all of this is about on the planet, including nuclear missiles, toxic waste, population, karma, reincarnation, all of these things I was educated. But I got a tour on the other side of the Akashic records. This is where all knowledge is. Not only the Akashic records is full of the good, the bad, the great, the awesome, the ugly… It’s everything that is, that ever was is in the Akashic records. And those Akashic records by the way are also stored in every cell of your body, in every atom in the Universe. We’re never far from.  – Like a hologram. – That’s right, we’re never far. We’re in the Akashic records.

When I was in front of The Light, I’m not being a very religious person at the time, the first thing The Light changed into (because I came from a western Christian oriented background) I saw Jesus and I mean I really saw the vibration of Jesus. It’s for real, it’s a true vibration. And then it changed into like Buddha, and Krishna. I’m talking about the real vibrations, I really know these things are for real. And it started changing into many, many other kinds of Gods and people that have been on the planet to enlighten us. And I asked The Light, I said: Well, who is the real God, what’s the real God? And The Light said something to me that absolutely electrified everything that I’d ever known. The Light said “I Am” but what that meant was that each and every one of us is God. Period. We are all made of God’s stuff and the “I Am” meant that you are, I am, we all are God.

And then I was given the big picture of what Godhead may be and we have a very limited concept of it right now in our system. But what was really speaking to me was what I call The Great Self. The entire Universe, the entire God had experience of which we’re a part of is one large, one great Self that’s ever expanding, that never had a beginning and doesn’t have any ending. The old question of where did it all come from is mute in the larger Universe because it never had a beginning and it never has an ending. And that’s a concept we’re just barely even being able to even conceive at this level of consciousness. Very, very soon this entire spiritual trip humanity’s been on will be completed. Because spirituality in the Godhead Universe is just one small band like a rainbow, it’s the violet band and there are many other bands of consciousness experience in the Universe besides spirituality and besides materialism. In fact I learned that there’s more to this Godhead Universe than life and death, there’s more than forever, there’s more than time and space… Much, much more. We’re just barely even beginning to get into a level of consciousness where we can even begin to even toy with those ideas.

In Cosmic time in the blinking of an eye now, it’s so close. It’s a breath away everything that mankind… all the highest aspects, some in the Christian religion would call it The Millennium, others would call it The Age of Aquarius. It’s been many, many names for it. The name now being bandied around and I tend to use too is we’re coming into fifth dimensional awareness now and it’s hitting everybody from housewives to metaphysicians. It’s really coming on quite fast now.

First dimensional reality is about subatomic structure, the Big Bang experience. Second dimensional reality is where the atomic structure started forming the individual atoms that form the physical Universe to hold consciousness. Third dimensional reality is reality where we first come into sort of a consciousness. It’s the 3D world that we know and live in, where you have tables and chairs and 3D reality around you. And in fourth dimensional reality which we’re well into now and coming to the end of is the development of the mental realms. And plants have a little bit of this, animals have a little bit of it but the human beings are really the masters of fourth dimensional reality which means a concept of time and space, concept of history. In fourth dimensional reality, in mental reality you’re able to develop technology and that technology will allow you to look at a star and to figure out what that star is made of, and then to figure out that you’re made of that star. Fifth dimensional reality which we’re coming into very rapidly now is when we go beyond the mental. The mental has served us and it will serve us in the future but the mental is only a small part of the being that we really are, only one band in the rainbow that we are. Fifth dimensional reality is the gateway to all other dimensions. When you finally reach a fifth dimensional awareness, you are in an awareness that can conceive of the past, the present, and the future in the now. And this is happening as we talk all around the world. It is also getting into a dimension of manifestations. And manifestations are starting to happen all over the planet. More and more people are doing manifestations.

 GO TO SPIRIT OF GAIA 10/10 | GO TO INTERVIEW 2/4

Thumbnails-NDE-Mellen-12

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)