Home ENGLISH Mellen 9/10 Ефектът Жул Верн и Стар Трек | The Jules Verne & Star Trek effect

Mellen 9/10 Ефектът Жул Верн и Стар Трек | The Jules Verne & Star Trek effect

Mellen 9/10 Ефектът Жул Верн и Стар Трек | The Jules Verne & Star Trek effect
0

for English, scroll down

~ ~ ~

Подготвил: Ралица Благовестова
Текстът e изведен от видеото по-долу

~ ~ ~

МЕЛЪН-ТОМАС БЕНЕДИКТ И НЕГОВИТЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ ОТ ОТВЪДНОТО

~ ~ ~

Из семинар “Духът на Гея” на Мeлън-Томас Бенедикт, част 9/10, DVD 2012

Пророците са били по-често неточни, отколкото точни, но кои се оказват най-акуратни в предвиждането на бъдещите тенденции в историята на света? Авторите на научна фантастика и фентъзи! При контактуването ми със Светлината, ми бе казано за ефекта на Жул Верн. Когато той живее и твори, нещата не са съществували, защото не е имало наличните технологии. Ракети до Луната, акваланги… какво ли не.

Не са съществували, било е фантазия. Но ефектът Жул Верн, който продължава, се състои в това, че децата, четящи тези книги, са изобретили всичко в тях и дори повече. Формиране на мисълта. И тъй като комуникациите стават все по-добри и по-добри, трябва да наблюдаваме как се формира мисленето, защото то се развива. Стар Трек, не бях запознат с ефекта Стар Трек преди близкото си до смъртта преживяване. Не бях и г-н Шатнър нека ме извини, че го казвам, но аз съм следващо поколение… човек. Стар Трек обаче е предсказал толкова много технологии, има толкова много книги, написани за това и толкова много учени ще ви кажат днес, че като деца са си пожелали да станат учени и да изобретят тези неща в Стар Трек. И точно както всичко, което Жул Верн предвижда, е реализирано, така всичко, което виждаме в Стар Трек, ще се появи. Технологиите. Забелязвате ли нещо съществено: животът на населението не е в работа за хляба. Има много малко епизоди, в които Стар Трек ви показва общата картина: повечето хора на Земята не работят, те се наслаждават на живота си. Няма да ви се налага да работите [за хляба] в бъдеще. Това са само едно или две прераждания от сегашното, не става въпрос за работа. И няма да са нужни пари, когато имате технология за репликация, нито злато и диаманти. Ще се върнат към това, което са били поначално: церемониални неща.

Веднъж видях картина от час по история в бъдещето и децата коментираха:  “Те копаят в земята за вода, ъххх.” “Мръсна вода, не!” Елементите са неограничени и има всякакъв вид вода, която поискате. Сега навлизат уреди, които могат да изтеглят вода направо от въздуха, нали. Удивително! Така че очаквам да видя всичко и много от него вече е тук. Вече можем да телепортираме молекули на много мили разстояние. Знаехте ли това? Телепортираме от едно място на друго. Молекули, това е началото. Технологии за репликация. Могат да сложат край на всяка хранителна криза. И тези технологии са на планетата сега. В първична форма и на отделни части: динамичното пространствено свиване, 3D литографията, която може да произвежда храна в бъдеще. Всичко това се случва сега. Тук е и се развива в момента много бързо. И трябва да продължи. Не бива да позволяваме на правителство си да намалява средствата за образование. Учителите трябва да бъдат на почит и заплащани много-много добре. Нека си го кажем, отнасяме се доста зле с учителите в тази страна. И образователната система е доста зле, особено в исторически план. Толкова много американци всеки път, когато чуят нещо, си мислят, че идва края на света, но да отидат да проверят колко пъти се е случвало това нещо.

Така че Стар Трек е ефектът на Жул Верн върху планетата днес, ми каза Светлината. И проверете, във всеки един момент Стар Трек се гледа някъде по света. Има дори хора в джунглите със сателити, които го гледат в момента, въздействайки на децата. И насърчавам хората да осъзнаят, че това се случва. Нарича се “технологии на хоризонта“, неща, които никой не е предвидил. Никой не е предсказал интернета, никой не е предвидил телевизията, както и други от най-великите неща, които някога са се случвали. Не са предсказвани, просто се появиха един ден. На хоризонта, точно иззад ъгъла. Това е моделът. Не мислете, че някога ще ни свършат ресурсите или идеите. Опитът показва, че не става така, че винаги се появява нещо да реши даден проблем и са решени много-много проблеми в историята. Появява се нещо, което да коригира. И в света няма недостиг. Има само проблеми на етичната логистика. Защото можем да пратим самолети и камиони с боеприпаси навсякъде по света. Защо тези самолети и камиони да не доставят храна където и да е по света? И храната е повече отколкото знаем какво да я правим. Виждате ли?

Ще продължа да повдигам темата, че самопосвещаването е ключът. Ще продължа да го повтарям. Случва ли ви се да се тревожите за бъдещето? Медиите го правят това. Един човек може да пусне туит и те ще го превърнат в световна криза. Един човек е туитнал. Един туит! И започват да го въртят. Защото са в старата парадигма. Всичко стъпва на това, че трябва да печелят пари и сега си имат 24-часов новинарски цикъл. Да се тревожим за бъдещето, защо? Историческият модел е, че бъдещето става все по-добро и по-добро. Може да има депресия, може да има малки неща, но е така, защото не държим отговорни лидерите си. Всеки лидер, пратил ви на война, е неудачник, провалил ви е. “Не прави на другите това, което не искаш да правят на теб.” И религиите, и всичко кара всеки да мрази всеки. Когато демонизираш някого, си намираш оправдание да го убиеш, нали? Тревожите се за бъдещето? Аз бих се тревожил повече за миналото. Ето как сме живели толкова дълго. Ако сте тук сега, значи сте били там. Да излезеш на вечеря в миналото е било много различно преживяване. Може лесно да се превърнете в такава :) И сме под стрес, че не можем да намерим ресторант или място за паркиране? Леле, стрес ли? Мога да ви кажа за днешните видеотеки, вероятно се е случило и на някои от вас, влизам и оставам зашеметен, не успявам да си избера видео! Случвало ли ви се е? Напълно ошашавен. Направо свят ти се завива от флуоресцентното осветление и всичко. Този прекалено богат избор наистина е в основата на голяма част от нашия стрес. И това, че работим много. Колко от вас са твърде заети? Държим и децата си твърде заети.

Как се случва? Компютърът ни не работи. О, трябва да чакам на опашка. И особено американците, бил съм в много страни. В магазина някои хора са просто: “Тази експресна линия не се движи достатъчно бързо!”

А съм бил в страни от третия свят, където няма експресна линия. Добрите стари времена. Хората говорят за добрите стари времена. Нека ви ги покажа. Това са добрите стари времена. Тези неща са били законни.

И повечето са от преди църквите да бъдат контролирани, църквите можеха да правят каквото си поискат.

Всъщност инквизицията е съществувала 400 години, загинали са предимно жени. И съвсем наскоро приключи, мисля през 80-те години на миналия век за Католическата църква. Държаха си я за всеки случай, държаха си я! Представяте ли си? Ето един добър пример: епископ Ридли. Той и неговият помощник са изгорени на клада, защото казват гласно, това е, когато католиците все имат властта, че нафората на причастието всъщност не е реално Божия плът, а е символ. И ето какво му се случва. Хора са били убивани задето са превели Библията на вашия език, за да може да я четете. Така сме живяли стотици

и стотици години. И това се е водело забавление навремето. Развили ли сме се? Мисля, че сме.

И така, ето един интересен момент. По-безопасен ли е света сега, отколкото в миналото? Аз съм изследовател на пълен работен ден и Светлината ме напътства да проучвам определени неща. Впрочем, Светлината не върши нищо вместо вас, така че трябва сами да си свършите цялата работа. И истината е: исторически сме в момент на най-ниска престъпност откакто се води статистика. А има акуратни записи, водени от около 12 век в повечето цивилизовани страни. Това са реални факти. Медиите не го показват това, защото ако ви кажат, че всичко е по-добре от всякога, що за новина ще е?!

КЪМ ЧАСТ 8/10 КЪМ ЧАСТ 10/10

Prepared by Ralie Blag
Text from the video above

~ ~ ~

MELLEN-THOMAS BENEDICT AND HIS AFTERLIFE INSIGHTS

~ ~ ~

From “The Spirit of Gaia” seminar by Mellen-Thomas Benedict, part 9/10, DVD 2012

Prophets had been more wrong than they were right but whose been the most accurate at predicting future trends in the history of the world? Science fiction, fantasy writers had been so accurate. In my visitation with The Light, The Light told me about this Jules Verne effect. When he came about, when he was writing the stuff didn’t exist, there was no technologies to exist. Rocket-ships to the Moon, aqualungs… it just went on and on. Тhat didn’t exist, it was fantasy. But the Jules Verne’s effect that carries on and on is that all the children that read those books invented everything and more in those books. Тhought-forming. And as the communications have gotten better and better we need to watch this thought-forming because it’s evolving. Star Trek, I wasn’t into that big Star Trek effect until after my near-death. I wasn’t, forgive me for saying it Mr Shatner, but I’m a next generation … guy. But Star Trek has predicted so many technologies, there is so many books written on it and so many scientists will tell you now that as a child they got the idea to become a scientist and invent these things on Star Trek. And just as everything Jules Verne predicted has come about, everything you see on Star Trek will come about. The technologies. You notice the big thing about Star Trek is that it isn’t really about work for the mass population. There’s very few shows that Star Trek shows you the sum total of what they’re about: most people on Earth aren’t working, they’re enjoying their life. You won’t have to work [for living] in the future. These are just one or two incarnations from now, it’s not about work. And you’ll not need money when you have replication technology, you don’t need gold and diamonds. They’ll go back what they were originally: ceremonial things. I got a little preview of a history class in the future once and the kids are going: “They dug in the ground for water, huh.” “Dirty water, no!” The elements are limitless, and any kind of water you want.

We now are getting machines that can pull water right out of the air, right. It’s fascinating. So I expect to see everything and a lot of it is already here. We can teleport molecules from many-many miles now. Did you know that? Teleport from one place to the other. Molecules, it’s the beginning of this. Replication technologies. Can end any kind of food crisis. And those technologies are on the planet now. In a basic forms and in separate pieces: the dynamic spatial contraction, there is 3D lithography which could do food in the future. All of this is happening now. It’s here and it’s evolving right now and very rapidly. And we need to continue. We should never

let our government take money out of education. And teachers should be honoured and paid very-very well. Very-very well! Let’s face it, we treat teachers pretty bad in this country. And the education system is fairly poor, especially historically. So many Americans every time they hear something they think the sky is falling but go check it out how many times this has happened before. So the Star Trek thing is the Jules Verne’s effect to the planet today, The Light told me. And check it out, in any given moment Star Trek is being played somewhere on planet Earth. There is even people in jungles with satellite systems watching it right now, effecting the children. And I encourage people to realise that is going on. It’s called “over the horizon technologies”, things that no one predicted. No one predicted the internet, no one predicted television, no one predicted some of the greatest things that ever happened. They weren’t predicted by anybody, they just showed up one day. Over the horizon, just around the corner. That is our pattern. Don’t think we’re going ever to run out of things or ideas.

Our pattern is that we don’t, that something always shows up to solve the problem as we did with many-many problems in history. Something shows up to correct it. And there is no shortage in the world. There is only problems of ethical logistics. Because we can get planes of bullets and trucks of bullets anywhere in the world. Why can’t those planes and trucks get food anywhere in the world? And there is more food than we know what to do. We know that. You see? That all, I’ll keep bringing this up, self-initiation is the key to it. I’ll keep bringing that up. And have you been worried about the future? The media plays this up. One person can do a tweet and they’ll make it into a world crisis. One person tweeting. One tweet! And they just play it. That’s because they are in the old paradigm. It’s all based on they have to earn money and now they’ve got the 24-hour news cycle. So worried about the future for what? Why? The historical patterns are the future gets better and better and it does. We may have depression, we may have little things but this is because we’re not holding our leaders accountable. Any leader that takes you to war is a failier, has failed you. “Do unto others as you want they to do unto you.” And religions and everything make everybody hate everybody. Once you demonize somebody you can justify to kill them, can’t you? You are worried about the future? I’d be more worried about the past. This is how we lived for so long. And if you’re here now, you were there. Going out to dinner in the past was a very different experience. You can be one as just as easy. And we get stressed up because we can’t find a restaurant or parking place? Wow, stress? I can tell you in today video stores, and it probably happened to some of you, I get to video store get overwhelming, not coming out with a video! Has that happened? You just get totally overwhelmed. And you get nauseous with the fluorescent lighting and everything. So many choices is really where a lot of our stress comes from. And doing too much. Haw many of you are too busy? You’re keeping your children too busy. So this is how we get. Our computer malfunctions. Oh, I have to wait in line. And Americans especially, I’ve been in many countries. I’m in the grocery store and people are just: This express line is not moving fast enough. And I’ve been to third world counties where there is no express line. The good old days.

People talk about the good old days. Let me show you. This is the good old days. I mean this stuff was legal. And most of it before the Churches where controlled, the Churches could do anything they wanted. Actually the Inquisition went on for 400 years, mostly women died in it. And actually it just ended, I think in the 1980s by the Catholic Church officially. Check it out. They kept it open just in case, kept it open! Really. A good example is this one: bishop Ridley. He and his assistant minister were burned at the stake for actually saying out loud, this is when the Catholics still ruled that the host in the communion was not actually the flesh of God, it was a symbol.

And this is what happened to him. People were killed for translating the Bible into your language so you could read it. This is how we lived for many-many hundreds and hundreds of years. And that was called entertainment in the day. Have we evolved? I think so, yeah. So now, here is an interesting point. Are we safer now than in the past? I’m a full time researcher and The Light guides me to look in the certain things. The Light doesn’t do any work for you at all, by the way, so got to do all the work. And truth is: we are at an historical low in history of crime as long as it’s being kept. And there’ve been very accurate records kept since the 1200s in most civilized countries. These are actual facts. The media doesn’t play on this because if they tell you everything’s better than it’s ever been, why can that be news?!

GO TO PART 8/10 | GO TO PART 10/10

Thumbnails-NDE-Mellen-10

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)