Home ENGLISH Mellen 7/10 Бъдещото човечество и Титаните на Историята | Future mankind & The Giants of History

Mellen 7/10 Бъдещото човечество и Титаните на Историята | Future mankind & The Giants of History

Mellen 7/10 Бъдещото човечество и Титаните на Историята | Future mankind & The Giants of History
0

for English, scroll down

~ ~ ~

Подготвил: Ралица Благовестова
Текстът e изведен от видеото по-долу

~ ~ ~

МЕЛЪН-ТОМАС БЕНЕДИКТ И НЕГОВИТЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ ОТ ОТВЪДНОТО

“Едно от нещата, които научих от Другата страна е, че прераждането е много важна част от нашата опитност, нашето съществуване. Интересното е, че има само Сега. Това означава, че минало, настояще, бъдеще наистина съществуват в едно многоизмерно Сега. Всички животи, които някога ще живеем, са само един живот. И всеки живот е като ден, и всяка смърт е като нощ, и всеки път, когато умираме, се събуждаме отново. Никога няма да преживеем смърт. Така че трябва да се освободим от този си страх, защото мога да кажа на всички, че след като умрете и отидете в Светлината, няма да изпитвате никакъв страх. Ще изпитате доверие и любов, каквито не можем да изпитаме в този момент на планетата, защото в момента всички сме компрометирани от оцеляването. Но едно от най-великите неща, които човечеството ще постигне, и то е на път да се случи в рамките на това въплъщение или на следващото, което е като мигване на окото, следващата еволюционна стъпка за човечеството и духа му е да надкрачи етапа на оцеляването съвкупно, защото всеки човек на Земята реално е отделен аспект на едно и също същество. Цялата планета всъщност е един свещен жив организъм.”

~ Мелън в интервю от ок. 2006/7

~ ~ ~

Из семинар “Духът на Гея” на Мeлън-Томас Бенедикт, част 7/10, DVD 2012

Хората на бъдещето, обръщайки се назад, гледат към нас като на Титаните на Историята. Преувеличено ли е? Те гледат на нас като на Титаните на цялата ни история, защото нашите кръв, пот и сълзи освобождават човечеството завинаги. Те не могат да повярват какво сме изтърпяли! През какво сме преминали. От какво сме се отказали, за да стигнем до тук. Ние, които живеем тук сега, сме Титани в очите на бъдещите хора. Те дори не могат да повярват как сме успяли. То и ние дори не знаем как успяваме. Но никога не се отказахме. Никога не се отказахме. Да имаме деца, да работим, да плащаме сметки и да се опитваме да постъпваме правилно. Никога не се отказахме. Помислете колко е героично!

Склонни сме да мислим за себе си като за грозен червей. Грозната стара гъсеница не може изобщо да си представи какво би видяла. А ние сме, напомням, ние сме царете на метаморфозите. Ние сме царе в това. Затова и идея си нямаме какво ни предстои. На път да се превърнем в ново създание, което самите ние дори почти не можем да си представим. Понякога на моите семинари или курсове питам хората, правим упражнение, при което ви моля да си представите следващ живот, когато няма да се налага да работите за прехрана, когато оцеляването не е проблем. И хората онемяват. Отнема им известно време дори да си помислят за такава възможност. Сега е моментът да започнете да мислите за това, защото вървим натам. Големите умове на нашето време знаят, правителство знае, индустриалците знаят, че никога вече няма да има толкова работни места, както преди. Така че ние наистина трябва да преобразим този свят, ние, които сме го изградили. Не хората, които просто получават облагите. Ние създадохме този свят, ние създадохме бъдещето. Така че бъдещето не е в работата за хляба. Е, за тези, произлизащи от маймуните, оставете ги да си я имат :) И точно както машините в близкото минало ни освободиха, така изкуственият интелект, роботите, всичко това… ни освобождава днес. В бъдеще не е нужно да се ходи на работа, освен ако не настоявате. Не е нужно. Технологии за репликация, всички тези неща. Парите не са проблем, енергията не е проблем. Това не са проблемите. Защото от първите времена, от първия живот на Земята до този момент ние сме напълно погълнати от оцеляването. То властва. Не сте ли били свидетели как някои хора, притиснати от проблеми с оцеляването, се променят напълно към вас, по отношение на парите или каквото и да било. Разчувствам се по темата. Защото е важно да разберете, че всичко това е на път да се изпълни и в протежението на космическото време то е метафоричното едно мигване на окото. Не мога да ви кажа в какво да вярвате, но мога да кажа, че в каквото и да вярвате, сега е моментът да вярвате в него повече от всякога. И да правите нещо, било то малко или голямо. Тъй като имаме достъп до всичко, както никога досега. И това ново създание няма общо с работа за хляба и оцеляването. Следващата най-голяма стъпка на човечеството не е духовна, нея вече сме я ходили. Точно както казах: спомнете си това, което вече знаете. Ако искате да сте наистина разумно същество, просто си спомнете това, което вече знаете. Знаете нещата. Познавате Бог. Следващата стъпка на човечеството е масово да надкрачи етапа на оцеляването. Защото открай време сме препъвани от оцеляването. То поставя на изпитание вътрешната ни цялост и всичко. Отстояването на вътрешната цялост и истинност е много скъпо нещо. Идете да кажете на шефа си какво мислите. Вижте какво ще ви донесе това :) Така че ние сме компрометирани от тези неща. Дори отношенията ни са компрометирани, защото не можем да си кажем истината по една или друга причина. Веднъж надкрачили този етап, ще бъдем онова ново създание, което изразява истината по всякакъв начин. Можем да не сме компрометирани от нуждата да продаваме живота си на друг, за да имаме такъв. Не това е бъдещето ни. И ще го направим, на път сме да надкрачим оцеляването.

И децата ни са по-умни от всякога, независимо какво си мислите, че правят. Много от вас, забелязали ли сте, че децата ви не изглеждат особено заинтересовани да работят? Забелязахте ли този модел? Е, не бъдете твърде сурови към тях. Те са прототипът на човешките същества от задаващото се неиндустриално общество. И те правят неща. Те правят неща, които ние никога не сме правили. Те създават връзки и семейства отвъд кръвните линии, които не можехме да си представим в старите си култури. Бяхме вързани в кръвните семейства и към всички подобни неща. Днешните деца си общуват, стават по-умни от всякога помежду си по начини, които ние може и да не сме в състояние да разберем. Старите поколения винаги са гледали така на следващите. Мога да си представя двамина белокосци, застанали пред пирамидата преди 5 000 години, да коментират: Тези деца никога няма да построят още една такава. Но кому в нужно? Така че, ако някой каже “е, ние не можем да построим такава днес“, а защо ни е?

Помислете над това. Най-учените хора живеят днес. Имаме повече терапевти, повече лечители, повече решения за всички проблеми. И за какъвто и проблем да си помислите (дали ще е пустинен саламандър, или откриване на нови планети за живеене), десетки хиляди хора вече работят върху това. Може да се присъедините към тях или да измислите нещо сами, или да ги подкрепите само с дарение. Аз съм човек, който спестява монети с религиозна страст. В края на годината обикновено имам няколкостотин долара в буркан. Дори не са ми липсвали. После мога да го разделя и да подкрепя някои общности, в които вярвам. Можете поне това. Изследванията показват, че свободната обмяна може да промени света и да реши всички проблеми. Интересно, нали? Така че бъдещата парадигма е, както казахте, животът става по-лесен, решенията стават все по-лесни. Ако мислите, че нещата стават по-трудни, това означава, че все още сте в старата парадигма. Защото това е старата парадигма. Нещата трябва да стават по-лесни, трябва да очаквате да стават по-лесни и трябва да работите с все по-голяма лекота. Помислете над това.

КЪМ ЧАСТ 6/10 КЪМ ЧАСТ 8/10

Prepared by Ralie Blag
Text from the video above

~ ~ ~

MELLEN-THOMAS BENEDICT AND HIS AFTERLIFE INSIGHTS

“One of the things I learned on The Other Side, reincarnation is a very important part of our experience, our being. What’s interesting is that again there’s only The Now. That means that the past, the present, the future are really existing in a multi-dimensional Now. All of your lives that you’re ever going to live are but one life. And each life is like a day, and each death is like a night, and every time you die you wake up again. You will never experience death. So we have to get away from that fear because I can tell everyone that once you die and go to that Light you will experience no fear whatsoever. You will experience trust and love like we cannot experience at this time now on the planet because we’re all compromised right now with survival. But one of the greatest things that humanity will ever do and it’s about to happen and it’s within this incarnation or the next incarnation, which is in the blinking of an eye, the next evolution for humanity and the spirit of humanity is to transcend survival on mass together because in fact every human on Earth is different aspect of the same being. In fact the entire planet is one sacred living organism.”

~ Mellen in an interview from around 2006/7

~ ~ ~

From “The Spirit of Gaia” seminar by Mellen-Thomas Benedict, part 7/10, DVD 2012

People of the future look back on us as the Giants of History. Is that a stretch? They look back on us as the Giants of all of history because all of our blood, sweat, and tears, freed mankind forever. They can’t believe what we put up with. What we went through. What we gave up to get here. Us that live here now who the future views us as The Giants, they can’t even believe how we pulled this off. And we don’t even know how we did it actually. But we never gave up. We never gave up. Having children, working, paying our bills, and trying to do the right thing. We never gave up. Think how heroic it is!

We tend to think of ourselves as this ugly worm. Ugly old caterpillar on a tree never think what can see, you know. And we are, again I remind you, we are the kings of metamorphosis. We are the kings of that. And that’s why we don’t even know what’s about to come. We are about to become a new creation that we ourselves almost can’t even imagine.

Sometimes in my seminars or workshops I ask people, we do an exercise where I ask you to think about your next lives when you don’t have to work for survival is not the issue. And people get stunned. It takes them a while to even think about that. It’s time to start thinking about it because it’s coming on now. The great minds of our time know, our government knows it, the industrialists know this – that there will never be as many jobs as were once before. So we really have to recreate this world, those of us that made this world. Not the people that just got all the benefit. We made this world, we made the future. The future is not about work [for living]. There always be those ape types, you know, let them have it :) But just as the machines of the past freed us, our artificial intelligence, our robots, all of that… free us all.

In the future, you don’t have to work unless you really want to. It’s not necessary. Replication technologies, all of this sort of thing. Money is not an issue, energy is not an issue. That isn’t the issues. Because from the beginning of time, from the first life on Earth to this moment we have been totally consumed by survival. It rules. Haven’t you witnessed that people you know getting into survival issues and they change completely on you, on money, or whatever. And I get really emotional about this. Because it is so important for you to understand that all of this is about to pay off and in cosmic time it is the metaphorical blinking of an eye now. And I can’t tell you what to believe in but I can tell whatever you believe in now is the time to believe in it more than ever. And do something, whatever small or large. As we have access to everything like never before. And this new creation is not about work or survival. The next greatest step mankind will take is not spiritual, we’ve done that. Just like I said: remember what you already know. If you want to be really intelligent just remember what you already know. You know this stuff. You know God.

The next step is when mankind on mass transcend survival. Because right now and from the beginning of time we’ve been compromised by survival. It compromises integrity and everything. You know, integrity is a very expensive thing. Go tell your boss what you think. See what that gets you :) So we’re compromised by all of this. Even relationships are compromised because we can’t tell each other the truth for one reason or another. Once we get out of this we can be this new creation that can express the truth in all ways. We can be someone that isn’t compromised by having to sell my life to someone else to have a life. You see, that’s not what the future is about. And we will, we’re well on the way to transcending survival.

And our children are smarter than ever no matter what you think they’re doing. Many of you, have you noticed that your children don’t seem to be that interested in working? You kind of noticed that pattern? Well, don’t be so hard on them. They’re the prototype human beings of the non-industrial society coming. And they’re doing things. They’re doing things we never did. They’re creating relationships and families beyond bloodlines that we couldn’t imagine in our old cultures. We were stuck to our bloodline families, stuck to all and these kind of things. The kids of today are communing, they’re getting smarter then ever among themselves in ways that we may be not be able to understand. And the old generations have always been this way about the future generations. I can imagine two old guys standing in front of the pyramid 5 thousands year ago, saying: These kids, they’ll never build another one of these. But who needed to? So when someone says “well we can’t build one today,” why?

So think about that. The wisest people are living today. We have more therapists, more healers, more answers to all problems, and whatever problem you think there is (whether it be a desert salamander or finding new planets to live on) 10s of 1000s of people are already working on this. You can join them or come up with something on your own, or support them with just a little money, you know. I’m someone that save dimes and quarters religiously. At the end of the year I usually have several hundred dollars in a jar. I don’t even miss it. Then I can divide it up and support some groups I believe in. You can at least do that. In fact studies have been shown that spare change could change the world and solve all the problems. Interesting, isn’t it? So the future paradigm is as you’ve said life is getting easier, solutions are getting easier. If you think things are getting tougher that means that’s a sign you’re still in the old paradigm. Because that was the old paradigm. Things should be getting easier, you should expect them getting easier, and you should operate at an easier level. Think about it.

GO TO PART 6/10 | GO TO PART 8/10

Thumbnails-NDE-Mellen-08

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)