Home ENGLISH Mellen 6/10 Духът на машините и Благодатта на планетата | Spirit in the machine & The Grace of the planet

Mellen 6/10 Духът на машините и Благодатта на планетата | Spirit in the machine & The Grace of the planet

Mellen 6/10 Духът на машините и Благодатта на планетата | Spirit in the machine & The Grace of the planet
0

or English, scroll down

~ ~ ~

Подготвил: Ралица Благовестова
Текстът e изведен от видеото по-долу

~ ~ ~

МЕЛЪН-ТОМАС БЕНЕДИКТ И НЕГОВИТЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ ОТ ОТВЪДНОТО

Въведение: “Настоящето видео е откъс от лекторията “Духът на Гея” на Мелън-Томас Бенедикт, който през 1982 година умира от рак в мозъка и се връща след час и половина към живота на Земята със спомените на едно от най-проучваните Близки до смъртта преживявания. Излекуван спонтанно и напълно от рака, Мелън живее и твори на планетата до 31 март 2017 година, като не спира да контактува със Светлината и е наречен “енциклопедия за живота отвъд” от Дийпак Чопра.

Продължението на епизод 5 за това кои в историята на света са били най-точните в предсказването на бъдещи тенденции, очаквайте в епизод 9. Настоящият 6-ти бе много подходящ по темата за числото на Звяра 666. От нумерологията знаем, че шестицата е “покълнало семе”, както и “дом, семейство, любов”, тоест една хубава земна енергия да родим и отхраним живот на Земята. Но когато стане пристрастие, когато се обвържем прекалено с материалното, идва това натрупване 666. Тоест можем да кажем, че Звярът, или Дяволът в картите таро, е заземеният ум. Тази карта много ясно показва собствените ни мисловни вериги, от които можем да се освободим всеки момент, стига да искаме. Редуцирано числото 15 на картата е именно 6. И веригите не са на ръцете или краката, а на врата.

А ето и забавният начин, по който Светлината е обърнала на Мелън внимание върху това колко противоречиви могат да бъдат представите ни, ако не виждаме картината в цялост.”

~ ~ ~

Из семинар “Духът на Гея” на Мeлън-Томас Бенедикт, част 6/10, DVD 2012

Това е нещо, което Светлината ми показа. До днес най-големият убиец на хора и животни на планетата са тези твари. Изглежда страшничко, а? Когато бях в Светлината, зададох въпрос за злото в света и Светлината ми показа нещо подобно. Видях някакво чудовище. И Светлината продължи да редуцира образа. Това е същото нещо, същият убиец. Това (отново) е същият убиец. Комарите. До ден днешен исторически те са причинителите на повече болка при животни и хора, както и на смърт при повече животни и хора, отколкото са причинили всички човешки войни взети заедно. Някой мислил ли е, че злото са тези приятелчета? Често се шегувам, че ако бях извикан за консултант при сътворяването на света, щях да спестя това-онова, но не ми се обадиха :) Не бях поканен за тази работа. Когато Светлината ми показа комара в този му образ, постави въпроса: “Зъл ли е комарът?” Показа ми след това моя рак и попита: “Зла ли е раковата клетка?“ Както виждате имаме доста странна представа за това какво е добро и зло. Някой мисли ли, че злото са тези приятелчета?

Затова, ако мислите, че хората сме толкова лоши, чакайте малко! Самата Земя замърсява повече отколкото ние някога бихме. Нужно е да правим всичко по силите си и след малко ще се спрем на това какво наистина се случва. А следващото твърдение може да е още по-шокиращо за вас. И то е: хората са най-благородните и даряващи същества на тази планета. Ние сме благодатта на тази планета! Има тънка линия на човечност спрямо това, което е под краката ни. Под краката ни сега се води война на микробно ниво в беззаконие. В тази трева и повечето растения в момента се води война в беззаконност. Убий или ще бъдеш убит. Човешките същества са разделителна нишка и носят благодат на тази планета. Повечето хора на Земята, ако бе законно да ви убият, и нямаше кармични последствия, не биха ви наранили. Това е благодат. Само, ако ги морите от глад, бомбандирате и измъчвате, ще имате едно от най-опасните същества на планетата. Всеки един от вас, независимо на какво ниво сте и дали мислите, че сте добър или лош човек, вие сте благодат. Ние сме благодатта на тази планета. Помислете за това.

И тази благодат расте в съвременния свят. Сега има повече от всякога млади хора, заставащи начело на филантропии. Млади попечители. Децата ни стават наистина готини. И вижте това: колко средства даряват всички тези държави. Всеки дава. Хората са даряващи. Изкривено е от правителствата, политиката и лошите корпоративни решения, но с всичко това можем да се справим. И въпреки всичко това има растеж. Филантропията се разраства, както никога досега. Става въпрос за грижата ни един за друг. Това е, което се случва реално. Не е каквото виждате в новините. Това, което виждате в медиите, е Мая, е илюзия. Илюзия е. Ако гледате само през този малък телевизионен канал, както гледате през процеп като стотинка, по сантиметър, погледнете какво наистина се случва на планетата. Това, което наистина се случва, е възхитително. Нека разгледаме за малко нашия съвременен свят, за да видим нещо изключително важно, в което всички сме участвали.

Някои много положителни неща, започват доста зле. Едно от тях е индустриалната революция. Лошо начало. Но ако не гледате голямата картина, не виждате какво е постигнато. Приемаме го за даденост, очакваме повече. Има технологии преди Гражданската война, които са невероятни и все още използваме. Удивителни са! Имали сме вентилатори, които работят на свещ и са доста мощни. Лично съм виждал такъв. Вентилатор, като електрически вентилатор. Има толкова много начини да направим едно нещо. Ставаме коне с капаци: О, можем само с електричество, можем само по този начин, можем само с газ… Пълна илюзия. Индустриалната революция бе невероятна промяна на парадигмата, една от най-важните, които човечеството и еволюцията на Гея някога са преживявали. И започна зле. Вижте Англия: замърсена, без риба, без нищо… всичко това вече е чисто. Има риба. Всички притоци се пречистват. Ако сте тук сега, най-вероятно… повечето от нас не са били Клеопатра или Юлий Цезар, а сме били тези другари. Крепели сме им носилките и сме им правели вятър. Това са повечето от нашите прераждания. Така че най-вероятно сме били тук, вместо на трона. Срещам хора, които при регресия се виждат като царе 27 поредни минали живота. О, това се казва добра карма! :)

Така че, в сравнение със ситуацията днес, говорим за замърсяване, но всъщност вече не сме толкова замърсени като тогава, дори не толкова, колкото през 30-те на миналия век. С индустриалната революция ние изобретихме тези машини и станахме част от машината. Сега сме еволюирали в индустриални животни. Това е всичко, което познаваме. Но това не е нещо лошо, не е зло или от сорта. И ще ви кажа защо. Тъй като всичко това, всяка машина, създадена някога от човека, чували ли сте за Духа в машината? Нашият дух е във всичко това. Духът ни е във всичко, което някога сме правили. И сте чували израза “никога не купувайте кола, произведена в петък“. Знаете, Духът може да върви и в двете посоки. “Не правете лабораторен тест в петък”, Духът просто иска да си ходи у дома :) Духът ни е във всяка машина, правена някога, и сме вложили толкова много дух в света чрез всевъзможните си устройства. Какво наистина сложи край на робството? Мислите ли, че са били добротворците? Опитвали са да помогнат, имали са добрите намерения, но не сложиха край на робството в света. Защото до днес, за да бъдеш богат, е трябвало да имаш роби или слуги. Това е бил единственият начин да бъдеш богат. И са ти били нужни много на брой. Така че хората са били държани като роби и като слуги. Машините ни освободиха от нещо, което щеше да продължава и продължава. Нашите машини ни освободиха. И средната класа и висшата класа се развиха. И този период е само миг в човешката история, защото цялото ни минало е било неиндустриално, бъдещето ни наистина не е това, което наричаме индустриално… Индустриалната революция е един проблясък в небето, но направи нещо изумително.

КЪМ ЧАСТ 5/10 | КЪМ ЧАСТ 7/10

Prepared by Ralie Blag
Text from the video above

~ ~ ~

MELLEN-THOMAS BENEDICT AND HIS AFTERLIFE INSIGHTS

Intro: “This video is part of the lecture “The Spirit of Gaia” by Mellen-Thomas Benedict who died of brain cancer in 1982 and returned an hour and a half later to life on this planet Earth with the memories of one of the most studied near-death experiences. Healed spontaneously and completely from his cancer, Mеllen lives and works on our planet Earth until March 31, 2017, continuing his visitations with The Light and is called an “encyclopedia of the afterlife” by Deepak Chopra.

The sequel to episode 5, about who in the history f the world was the most accurate in predicting future trends, expect in episode 9. The current 6-th was pretty suitable to cover the topic of the Beast’s number 666. As we know from numerology, the number six is ​​“sprouted seed”, as well as “home, family, love”, that is a lovely earthly energy to give birth to and nourish life on Earth. When it turns into addiction though, when we become too attached to the material, there comes this accumulation 666. So we can say that the Beast, or the Devil in the tarot cards, is the addicted mind. The Devil card clearly shows our own mental chains from which we can break free at any time, as long as we would like to. Being reduced number 15 of the card is 6 indeed. And the chains are not on the hands or feet but on the neck.

And here is the amusing way the Light has shown Mellen how contradictory our beliefs can be if we don’t see the whole picture.”

~ ~ ~

From “The Spirit of Gaia” seminar by Mellen-Thomas Benedict, part 6/10, DVD 2012

This is something that the Light showed me. To this day the greatest killers on Earth of humans and animals are these guys. Pretty scary, ah? When I was with The Light I asked about evil and The Light showed me something like this. I saw a monster. And The Light kept reducing it. This is the same thing, the same killer. This is the same killer. Mosquitoеs. To this day and historically have been the cause of more pain in animals and humans and more death of animals and humans than all human wars put together. I often say, had I been brought in as a consultant for the creation of this planet I would have left a few things out but they didn’t call me on that one :) I wasn’t brought in on that job. When The Light did that and showed me the mosquitoе, The Light said “Is the mosquitoе evil?” Then The Light showed me my cancer cell and said “Is this cancer cell evil?” You see, we have this weird conception of what good and evil is. Do any think the evil is these guys?

So, when you think humans are so bad, wait a minute! The Earth itself pollutes more than we ever will. We need to do everything we can and I’m going to get into that in a minute, what’s really going on there. And the next statement may be even more shocking to you. And that is: Humans are the most graceful and giving beings on this planet. We are the grace of this planet. There is a thin line that is humanity between what’s under your feet. There is a war going on under your feet right now on a microbial level with no law. There is a war going on in that grass and in those plants right now with now law. Kill or be killed. Human beings are distinct thread between all of that, that brings grace into this planet. Most human beings on planet Earth if it was legal to kill you, there was no law, and it was karma free, wouldn’t hurt you. They would not hurt you. That’s grace. It’s only when you starve them, bomb them and torture them, that you got one of the most dangerous beings on the planet. Each and every one of you no matter what level you are at and no matter whether you think you are a good person or bad person – you are grace. We are the grace on this planet. Think about that.

And this grace is going on and on in the modern world. There are more young people becoming heads of philanthropies now than ever before. Young trustees. Our children are becoming really cool. And look at this: this is how much money all these different countries are giving. Everybody is giving. Humans are giving. It is distorted by governments, and politics, and bad cooperate decisions but that’s all that we can deal with. But even despite all of that, it’s growing. Philanthropy is growing like it’s never been before. And it’s all about taking care of each other. That’s what’s really going on. It’s not what you see in the news. What you see in the media is Maya, is an illusion. It’s the illusion. If you only seeing through that one little TV channel like you look through the penny, one inch at a time, look at what’s really going on at the planet. What’s really going on is something amazing. Let’s take a little look at our modern world because this is extremely important and we’ve all participated in this.

There’s some very positive patterns that resulted from very messy beginnings. One of which is the industrial revolution. Messy start. But if you haven’t looked at the big picture you don’t know what was accomplished. We take it for granted, we expect more. There are technologies to the Civil War that are still amazing, that we’re using. Amazing! They got fans that worked on a candle and were quite powerful. I’ve seen one actually. A fan, like electric fan. There are so many ways to do these things. We get stuck in a rut: Oh, we can only do it with electricity, we can only do this way, we can only do with gas… Complete illusion. The industrial revolution was an incredible paradigm shift, one of the most important humanity and the evolution of Gaia has ever experienced. And it was messy. Look at England that was all polluted with no fish, no anything… all these are clean now. There’re fish in them. All the tributaries are cleaning up. If you are here now, you most likely… most of us have been not Cleopatra or Julian Cesar, we’ve been these guys. We’ve been carrying the barges and fanning them. That’s most of our incarnations. So we were most likely here than on the throne. I see people that get past life regressions they’ve been kings for 27 lifetimes ago. Oh, that’s good karma. So compare to what’s going on today, people talk about pollution – we are actually not as polluted as we were then, not even as polluted as in 1930s. With the industrial revolution, we invented these machines and we became part of the machine. We are in now evolved into industrial animals. That’s all we know. This isn’t negative, I mean this isn’t evil or anything. And I’ll tell you why. Because all of this, every machine ever built by human, you’ve heard of Spirit in the machine? Our spirit is in all of this. Spirit is in everything we’ve ever made. And you’ve heard things about “never buy a car made on Friday.” You know, Spirit can go both ways. “Don’t do a lab test on Friday,” Spirit just wants to go home :) Our spirit is in every machine ever made and we’ve put so much spirit into this world through our devices. What really ended slavery? You think it was the do-gooders? They were trying to help, they meant well but didn’t end slavery in the world. Because up till this time to be rich you had to have slaves or serves. That was the only way you could be rich. And you had to have lots of them. So you kept people as slaves and you kept people as serves.  The machines freed us from something that would have gone on and on. Our machines freed us. And the middle class and the leisure class evolved. This period which is a bump in human history because all of our past was non-industrial, our future is really not what we call industrial… This industrial revolution was a blip on the screen that did something amazing.

GO TO PART 5/10 | GO TO PAGE 7/10

Thumbnails-NDE-Mellen-07

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)