Home ENGLISH Mellen 4/10 Мистерията на Минало и Бъдещe | Past and Future Mystery of Gaia

Mellen 4/10 Мистерията на Минало и Бъдещe | Past and Future Mystery of Gaia

Mellen 4/10 Мистерията на Минало и Бъдещe | Past and Future Mystery of Gaia
0

For English, scroll down

~ ~ ~

Подготвил: Ралица Благовестова
Текстът e изведен от видеото по-долу

~ ~ ~

МЕЛЪН-ТОМАС БЕНЕДИКТ И НЕГОВИТЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ ОТ ОТВЪДНОТО

“С появата на човешкото същество еволюцията на тази планета се ускорява изключително много. Човешкият свят сега се трансформира по-бързо от всяка друга система. Бе възхитително да съзерцавам еволюцията на Гея, на всички нас, като космично и сакрално същество, сякаш наблюдаваш как животът се формира във вътрешността на яйце. Бе удивително духовно преживяване за мен. Човечеството сега се пробужда с ново съзнание за своето място или роля във Вселената. Бляскав Златен Век се разкри пред погледа ми. И в най-смелите си мечти не сме си представяли нещо подобно. Видях, че има мъдрост и фин разум във всичко, което правим. Когато дебушираме атома, ние пропукваме нашето Kосмично яйце, разделяме се с миналото и разширяваме съзнанието си към нови парадигми. В близко бъдеще игрите за оцеляване ще приключат. От каменната епоха до наши дни хората са водели войни, и то по много основателни причини. Една от най-съществените е нещо много естествено, наречено Хибридна Сила. Хибридна Сила е научен термин, който обозначава комбинирането на множество аспекти с цел подобряване и/или увеличаване вътрешното единство на цялото. Видях, че наближава края на войните, защото те вече не обслужват предназначението си. Достъпността на пътуванията по цял свят, намаляването на расовите и религиозни ограничения, масмедиите и напредналите комуникации правят повече за културно и расово смесване, Хибридна Сила, отколкото войните някога са правили. Моля да ме извините, ако разстроя някого, но както видях Отвъд, всяка група от хора, обявяващи се за чиста раса и отказващи да се смесват с други култури, в крайна сметка ще привлече врагове, за да я претопят и асимилират. Чистата генетика е неестествена, когато технически сме едно и също същество.”

~ Историята на Мелън, преочетена от него

~ ~ ~

“Трябва да се смени кръвната, или чисто биологичната държава, в такава, която има еднаква ритмичност. Докато етническата държава е по-властна от националната, много трудно човечеството ще има просперитет. Ето защо Държавата трябва да я направим духовна, за да може биологическата разлика постепенно да отмре.”

~ Ваклуш Толев, www.nur.bg ~

~ ~ ~

Из семинар “Духът на Гея” на Мeлън-Томас Бенедикт, част 4/10, DVD 2012

Ако не гледате нещата в цялост, то е сякаш всички ние наблюдаваме красива картина сантиметър по сантиметър. През призмата на нашата догма, нашето възпитание, нашата религия, нашия поглед, пристрастия, вярвания и безверия… всички ние гледаме на цялото сантиметър по сантиметър. И така някои части остават неразбрани. Мислим си, че виждаме в пълнота света, но не е така. Това, което виждаме, са части от света, части от невероятна картина, която, ако погледнем в цялост, придобива смисъл. Така че имайте това предвид, когато мислите, че знаете всичко. И така, гледната точка на Гея изисква да се отворим и това е основното в смяната на парадигмата. След като започнем да виждаме целия организъм, ще започнем да осъзнаваме, че има само Един единен и е добре да се отнасяме към другите така, както искаме те да се отнасят към нас. Едно цяло сме. Една невероятна многоизмерна форма на живот, която тепърва започваме да осъзнаваме.

Сътворението е акт на дефиниране. Вселената винаги се самоизследва. Безкрайно. Така че Сътворението е акт на дефиниране и стигаме до определен момент, когато сме в състояние да го осмисляме. Поглеждаме назад и разбираме, че се изгражда от атоми, че има звезди преди звездите и елементи преди елементите…

Всичко започва със Светлината, винаги е така. Ние идваме от Светлината, живеем в Светлината, всичко, което правим, е свързано със Светлината. Храната, която приемаме, има отношение към светлина. Ние буквално сме плът, формирана от звезден прах.

Представете си какво ли е нужно, за да стигнем до момента на съзнателност. Представете си, че скалата се превръща в съзнателно същество, това сме ние. И знаете ли, че всички атоми, всички частици, съставляващи всички тела из цялото Мироздание – всичко това взето заедно, формира само 4% от Вселената. И така, ние сме изградени от най-рядко срещаното нещо във Вселената. За останалото се опитваме да схванем какво е точно. В началото казвахме, че по-голямата част от Вселената липсва. Е, йогите говорят за всички тези неща от доста време, въпреки че им липсват научните обяснения.

Земята всъщност е започнала като магмена топка. Невъзможно е било нещо да живее на нея. И интересното е, че в момента, в който започва да се охлажда, започна да се формира вода. Имаме голям късмет, че сме на планета с много вода. Повечето вода във Вселената е молекулярна. Защото и скалите са пълни с вода. Знаехте ли го? Интересно, нали. Кометите са пълни с вода. Много вода.

~ ~ ~

“Водата е астралният образ на Светлината.”
~ Ваклуш Толев, www.nur.bg ~

~ ~ ~

И така, откъде се взема целият този живот? Ето какво ми каза Светлината от широката перспектива. А от научни изследвания знаем, че животът е започнал доста рано. Земята е на около 4.5 милиарда години, а животът на нея идва преди 3.7. Доста бързо. От всички данни на геологията изглежда, че в момента, в който Земята се е охладила достатъчно, за да роди живот, тя е забременяла. Като младо момиче тъкмо влязло в детеродна възраст. И си представете, че Земята е като яйцеклетка, а падащите комети са като сперма, оплождаща яйцеклетката. Ако си мислите, че сте от друга звездна система, вероятно сте :) Всеки атом в тялото ви е, така че и в това има някаква истина.

И така, Земята бързо забременява и първите форми на живот, за които знаем, са зелените водорасли, които са с нас и днес. Все още са тук! Не са си отишли. Исторически Вселената е хвърляла всичко възможно по планетата. Какво ли не ни е било стоварено, но все още сме тук и се развиваме. Интересно, нали! Преди 650 милиона години например цялата Земя напълно замръзва. Периодът е кръстен Земята-Снежна топка. Предизвикан е от орбита ни около Слънцето. И няма да се повтори, докато сме на тази планета, така че не се притеснявайте. Ще се случи отново в даден момент, но не и когато сме тук. И така, цялата Земя замръзва и целият тогавашен живот на планетата е унищожен, с изключение на тези приятелчета на дъното на океана. И животът се е развивал наново около бълващите чернилка вулканични огнища на дъното на океана. Това, което е спасило тогава Земята, е замърсяването! Вулканите. Има много вулкани в океана, много вулкани изригват и създават супер парниковия ефект, който е спасил Земята и с който животът се е завърнал. Така че ето ви една малка промяна в гледната точка по отношение на замърсяването. И не мога да си представя защо си мислим, че ние хората ще унищожим тази планета. Може да нараним себе си, а Земята да се опита да започне отначало, но животът продължава със или без нас. Така че трябва да ценим това, което имаме, и да бъдем добри стопани, разбира се. Да, удряли са ни гигантски комети, причинили тотални унищожения. Какво ли не й се е случвало на Земята. Имало е радиационни пояси, всякакви неща през историята, които можем да измерим. И всеки път са били причина за масови унищожения. Между другото, няма да ни сполети нищо подобно в скоро време. Проверих го! :) Това бе един от големите ми въпроси :)) Така че не се притеснявайте. Няма закъде да бързаме! Но е забавно, че можем да измерим тези неща и голямата мистерия е как са се случвали. Голямата мистерия са динозаврите, чиято загадка наскоро бе разрешена: какво наистина уби динозаврите и това е била една ужасна, ужасна смърт! Просто ужасителна! Страховита :) Най-сетне бе разрешена загадката. Шегувам се!

Така че Земята се възражда всеки път след някаква катастрофа с повече живот от преди. И всичко това са експерименти на съзнанието. Планетата се опитва да стане съзнателна.

КЪМ ЧАСТ 3/10 КЪМ ЧАСТ 5/10

Prepared by Ralie Blag
Text from the video above

~ ~ ~

MELLEN-THOMAS BENEDICT AND HIS AFTERLIFE INSIGHTS

“Since the creation of the human being, evolution on this planet has speeded up tremendously. The human world is now transforming faster than any other system. It was glorious to watch the evolution of Gaia, of all of us, as a cosmic and sacred being, like seeing life forming inside of an egg. It was a fantastic spiritual awakening for me. Humanity is now awakening into a new consciousness about its place, or role, in the Universe. A brilliant Golden age was revealed to me. We have never in this world seen the likes of it. I saw that there is a wisdom and an intricate sense of timing to everything that we do. When we split the atom, we split open our cosmic egg, we split ourselves from the past and expanded our consciousness into new paradigms. In the near future, survival games will come to an end. From the Stone Age to the present, human beings have been making war, and for some very good reasons. One of the most important is a very natural thing called Hybrid Vigor. Hybrid Vigor is a scientific term, which describes a combining of multiple aspects in order to improve and/or increase the integrity of the whole. I saw that we are coming to the end of wars because they no longer serve their purpose. The ease of global travel, decreased racial and religious restrictions, global television and advanced communications are doing more now for cultural and race mixing, Hybrid Vigor, than wars ever did. Please forgive me for upsetting anyone, but as I saw it on the other side, any race of people which considers itself a pure race and will not mix with other cultures will eventually attract enemies to dissolve and recycle it. Pure genetics is unnatural when we are technically the same being.”

~ Mellen’s Story read by Mellen

~ ~ ~

“It is necessary to change the nation of blood or the purely biological state, for one which has the same rhythmicity. While an ethnic state is more powerful than a national one, it will be difficult for humanity to have prosperity. This is why we have to make the Nation spiritual in order for biological difference to gradually die out.”

~ Vaklush Tolev, www.nur.bg ~

~ ~ ~

From “The Spirit of Gaia” seminar by Mellen-Thomas Benedict, part 4/10, DVD 2012

If you’re not into the whole system’s perspective it’s like all of us are looking at a beautiful painting one inch at a time. You see? From our dogma, our upbringing, our religions, our perspectives, our hang-ups, our beliefs, our disbeliefs… We’re all looking at the whole system one inch at a time. And so some parts of the system we don’t understand. And we think we’re seeing the whole world and we’re not. What we’re seeing is parts of the world, parts of an incredible painting that when you see the whole thing makes sense. So keep that in mind when you think you know everything. So the Gaia perspective is about opening up and that’s the main paradigm shift. Once we start seeing the whole system and we start realising there is only One of us here. Maybe we should do on the others as we want to do on to us. Maybe there is only One of us here. And it’s an incredible multidimensional life form that we’re just beginning to understand.

Creation is an act of definition. Universe is always exploring what it is. Infinitely. So Creation is an act of definition and you get to a certain point when you can be reflective about it. Look back and kind of figure out it’s made of atoms, and there were stars before stars, and elements before elements…

It all begins with The Light, it always did. We come from The Light, we live in The Light, everything we do is about The Light. The food you eat is about light. We literally are the flesh of stardust.

Imagine coming into the consciousness what it took. Imagine a rock becoming conscious, that’s us. Did you know that every atom, every particle in every body in every world – all of it put together is only 4% of the Universe. So you, we are made of the rarest stuff in the Universe. And the rest of it we have to kind of figure what it is. In the early days, we used to say most of the Universe is missing. Well, the yoggies have been talking about all these things for a long time although they didn’t have scientific explanations for it.

The Earth actually began as a molten ball. No life could live there. And what’s interesting is the minute the Earth started cooling down it started forming water. We are very lucky to be that kind of a planet that had lots of water. Most water in the Universe is molecular. Because rocks are full of water. Did you know that? It’s interesting. Comets are full of water. Lots of water.

~ ~ ~

“Water is the astral image of Light!”
~ Vaklush Tolev, www.nur.bg ~

~ ~ ~

So where did all this life come from? Well, here is what The Light has told me in the big picture. And we know it from scientific studies that life started quite early. The Earth maybe 4.5 billion years old but life goes back 3.7. That’s pretty quick. It looks like from all the records in geology and everything that the minute the Earth cooled down just enough for life to form, she got pregnant. It’s like a young girl becoming fertile. And you can imagine the Earth is an ovary and these comets’re coming in as the sperm impregnating the ovary. If you think you’re from another solar system, you probably are :) Every atom in your body is so there is some truth to that too.

So the Earth got pregnant immediately and the first life forms that we know about were these green algaes. And the green algaes are still with us today. They are still here! They didn’t go away. So the Universe has thrown everything it can at this planet over history. Everything has been thrown at us and we’re still here evolving. Interesting, isn’t it! 650 million years ago for example the whole Earth froze completely over. Called snowball Earth. And that’s because we were at very odd orbit with the Sun. And it won’t happen again as long as we are on this planet so don’t worry. It will happen at some point but not when we’re here. So the whole Earth froze up and it killed all life on Earth that was happening at the time, except these guys at the bottom of the ocean. And life was forming around those volcanic black smokers at the bottom of the ocean. And what saved the Earth was pollution. The volcanoes. There is many volcanoes under the ocean, many volcanoes broke through and created that super greenhouse effect that saved the Earth and all life came back. So a little paradigm shift on pollution there. And I can’t imagine why people think that humans are gonna destroy this planet. We may hurt ourselves and the Earth will try to start over but life goes on with or without us. So we should cherish what we have and be good stewards of course. Yeah, we’ve been hit by giant comets that have caused great extinctions. Everything has hit this Earth. There has been radiation belts, all sorts of things through history that we can measure. And each time there has been great extinctions. We are not doomed for any of that any time soon by the way. I checked on it! :) That was one of my big questions :)) So don’t worry. No rush! But it’s funny that we can measure these things and the great mystery is about how these extinctions happen, the great mystery is the dinosaurs which was recently just been solved, what really killed the dinosaurs and it was horrible, horrible death! It was horrible! It’s terrible :) So they finally figured out what it was. Ок, I’m joking!

So the Earth is regenerated every time there has been any extinctions, with more life. But all of those were experiments of consciousness. The planet trying to become conscious.

GO TO PART 3/10GO TO PART 5/10

Thumbnails-NDE-Mellen-05

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)