Home ENGLISH Mellen 3/10 Човешкото ДНК като Стълба към Небето | Human DNA аs Stairway to Heaven

Mellen 3/10 Човешкото ДНК като Стълба към Небето | Human DNA аs Stairway to Heaven

Mellen 3/10 Човешкото ДНК като Стълба към Небето | Human DNA аs Stairway to Heaven
0

For English, scroll down

~ ~ ~

Подготвил: Ралица Благовестова
Текстът e изведен от видеото по-долу

~ ~ ~

МЕЛЪН-ТОМАС БЕНЕДИКТ И НЕГОВИТЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ ОТ ОТВЪДНОТО

“Въпреки че близкото ми до смъртта преживяване бе през 1982 г., за мен то никога не е свършвало. Не вярвайки в Бог, когато бях болен, проклинах Бог и всичко останало. И трябва да съм попитал, като всеки добър атеист, когато се срещне със Светлината: “Ти Бог ли си?” Светлината ни познава. Източникът, Свръхдушата, Източникът на всичко ни познава интимно и много лично. Така че, когато Източникът ви говори, Той ви говори така, че да го разберете напълно. Няма обърквания. Следващият въпрос, който зададох, бе: “Защо Ти е било да създаваш човечеството, за какво да бъде създавано, когато сме толкова тъмни и зли същества?“ И в този момент Светлината се превърна в мандала, или в голям кръгъл стъклопис, който бе жив и аз бях вдишан в центъра му. И от този център сякаш можех да погледна във всяка човешка душа, включително и моята. И не видях никакво зло. Нямаше тъмнина в нито един човек, който някога е живял. И това може да ви звучи шокиращо, мен поне ме шокира, но аз… бях там, във фокуса на мандалата на човешките души. И има нещо във всички нас, в цялата природа, в самата Гея, което е нетленно. Каквото и да сте правили, то остава непокварено. И това е онзи Източник в нас, който е съвършен, който е там извечно. И в този момент чух Светлината да казва: “О, красиво човешко същество!” Бе благослов. В този момент се влюбих в човечеството отново. И мисля, че тогава ракът ми бе излекуван. Хех, все още ме хваща!“

~ Мелън за “Awaken in the Dream”, 2013

~ ~ ~

Из семинар “Духът на Гея” на Мeлън-Томас Бенедикт, част 3/10, DVD 2012

Хората са много, много, МНОГО специални същества. Сред всичкия живот на Земята ние сме с най-старото ДНК, но сме най-младият вид, може би и последният вид на планетата Земя. В нашето ДНК е цялата история на Земята. Няма животно на Земята, което да притежава ДНК като нашето, и никое животно не стига толкова далеч, колкото нас в еволюцията. Това са човешки клетки, това е човешка яйцеклетка. От тук започваме. Това е супер близък план на човешка яйцеклетка. Всички тези живи организми първоначално са еволюирали извън нас, за да се съберат в единна форма на съзнание. Удивително, нали? Нашата биология наистина е нещо специално. Мислех си как е направена тази снимка, тази тук с триъгълника. Това е микроскопска снимка. Ние можем да изградим тези миниатюрни пирамидки, да уловим свои клетки в тях, да ги изучаваме в 3D формат и да ги снимаме. Това е микроструктура върху миниатюрно късче силикон. Така че, това са пирамидите, които строим днес. Не е нужно да строим онези големи каменни неща. Кому са нужни? Тези тук са много важни, помагайки ни в развитието ни, създадени са от нас, за да можем да наблюдаваме как клетките комуникират. Виждате ли малките нишки и всичко, което се проточва наоколо? На супер микроскопично ниво са и могат да ги задържат там.

Сега нещата ще станат малко страховити. Налага се да станат малко страховити, за да разберем голямата картина. И с това имам предвид, че от билионите клетки в нашето тяло над 90% са микроби. 90% от това, което мислите, че сте, са микроби и всички те имат свой живот. Всички те имат своя еволюция. Не е ли интересно? И повечето живот във Вселената, над 90% от живота във Вселената е микробен като цяло. Земята е предимно микробна. Не можем да живеем без тях. Те са ние. Обичате сладичко, микроби. Прозявате се, микроби. Мозъчна функция, микроби. Интересно, нали! И така, кои сме ние всъщност? Кои сме ние? Когато това са само част от микробите, които живеят в нас и по нас. Ние сме ходещи… Ние сме като Земята с всички форми на живот, пълзящи навред из нея. Ние сме като самата Земя. Наясно съм, че звучи малко страховито, няма да се спираме много на това. Понякога казвам на хората: Прекрачих границата преди години и вече знам твърде много. Ще ви кажа само: каквото и невежество да ви е останало, ценете го :) Ще ви липсва, когато вече го няма :) Но аз прекрачих границата и не мога да се върна назад.

Това не са човешки клетки, всичко това са микробни нещица, без които не можем да съществуваме. Не можем да смиламе храната, не можем да синтезираме хормони… Всичко подобно. И това е 90% от нашето тяло, така че наистина, кои сме ние? Кои сме всъщност? Едва сега започваме да осъзнаваме това. Ние сме цяла една Земя сами по себе си. Ние сме микрокосмос на Земята и, разбира се, сме изградени от вода, и то солена вода, един вид морска вода. Защото поначално идваме от морето и си го носим със себе си, където и да сме. Никога не сме напускали морето. Ние сме океанът. Така че, ако сте в човешко тяло, вие сте част от всичко, което някога се е случвало на тази планета. И затова имаме най-старото ДНК. Нашето ДНК е Книгата на Живота. Нашето ДНК е невероятно специално.

Някои хора обаче смятат, че това е пътят на еволюцията :) Homo Sapience :) Така си мислят някои хора. Преди моето Близко до смъртта преживяване и аз мислех така :) Но един от най-големите уроци, които научих от гледна точка на Гея, е, че биологията ни е свещена. Тя е абсолютно духовна. Защо трябва да мислим, че нещата е нужно да са нефизически, за да бъдат духовни? Защо мислим, че духът не е физически? Духът е просто фина енергия. Това са кванти. Част е от квантовата физика. И казах още преди много, много години, че един ден ще можем да измерим субстанциално духа. Няма друго в тази Вселена освен безкрайни нива на по-фина и по-плътна енергия. В цялата Вселена няма нищо нефизично. Нищо метафизично. И в крайна сметка, искам да разберете, и нищо паранормално. Това, което преди сто години бе паранормално, днес е нещо обикновено. Това, което смятаме за паранормално днес, е нещо обикновено в близкото бъдеще. Човешкото ДНК е като стълбата на Якоб. То е Стълба към Небето. Помислете си за това. Създадено е да ни отведе в Небесата. Това е всъщност задачата му.

Това са ангели на върха на една игла. Това е човешки ембрион на върха на една игла. Колко ангела се побират на върха на една игла? :) Започнали сме като едно такова нещо. По-малки от глава на топлийка. Интересно, нали? Това е важното при човешкото ДНК и човешката еволюция. И ако можете да намерите тези страхотни графики в интернет… ние започваме, знаете, като една клетка. И правим това всеки път, когато се раждаме, преминавайки през периода на бременност. Всеки път хората правят това. Преминаваме през всичко. В даден момент сме динозаври, имаме хриле, еволюираме през всяка форма (имаме и опашки), докато се родим. Така че всеки път, когато преминаваме през бременността и процеса на раждане, ние преживявате отново цялата еволюция, защото така трябва да бъде. Не можем просто да започнем от нищото… Ние сме цялостта на еволюцията. Всеки един от нас. Ето защо всеки един от нас е толкова важен. Без значение колко е богат или беден и без значение колко глупав или умен е. Всеки дава своя принос за Гея.

Това е Ноевият ковчег, между другото. Ако нещо се случи, можем да еволюираме, можем да се връщаме назад… Можем да развием отново перки, хриле… Имаме ги на борда, те са в нас, сега. Ние сме толкова адаптивни. И като говорим за метаморфози, планетата метаморфизира, а ние сме царят на метаморфозите на тази планета. Затова сме толкова скъпи на цялата природа. Извинете ме, че ще кажа това, но планетата не страда, не плаче. Обича всичко това. Ние сме една непрекъснатост и светът ни обича. Микробите ни обичат, дърветата ни обичат… Удивително е колко обичани сме. И ние го усещаме, нали? Така добре настроени сме на тази любовна честота. И усещаме любовта!

КЪМ ЧАСТ 2/10 КЪМ ЧАСТ 4/10

Prepared by Ralie Blag
Text from the video above

~ ~ ~

MELLEN-THOMAS BENEDICT AND HIS AFTERLIFE INSIGHTS

“For me, although my Near death experience took place in 1982, for me it has never ended. Even I didn’t believe in God, when I was sick I cursed God and everything else. And I must’ve said that all good atheists say when they meet The Light: “Are you God?” The Light knows you. The Source, The Oversoul, The Source of all knows you intimately and very personally. So when The Source speaks to you It speaks to you so you can understand it completely. There is no confusion. The next question I asked was: “Well, why would You create humanity, why would humanity be created when they’re such dark and evil beings?” And at that moment The Light turned into a mandala or like a big round stained glass window that was alive and I was breathed into the center of it. And in that center it was like I could look into every human soul including my own. And I could see no evil at all. No darkness in any human that has ever lived. And that may shock you, it shocked me but I… I was there in the nexus the mandala of human souls. And there is something in us all, and in all the nature, all of Gaia that’s incorruptible. No matter what you’ve ever done it’s incorruptible. And that is that Source in you that is perfect, that is there already. And in that moment I heard The Light say: “Oh beautiful human!” It was a blessing. And in that moment I fell in love with humanity again. And I think that’s when my cancer was cured. Heh, still gets me!”

~ Mellen for “Awaken in the Dream”, 2013

~ ~ ~

From “The Spirit of Gaia” seminar by Mellen-Thomas Benedict, part 3/10, DVD 2012

Humans are very, very, VERY special beings. Of all the life on Earth we have the oldest DNA but we are the youngest species and maybe the last species on planet Earth. In our DNA is the whole history of the Earth. There is no other animal on Earth that has the DNA that we have and no other animal goes as far as we go into evolution. These are human cells, this is a human egg. This is where we began. This is a super close-up of this human egg. All of these systems originally evolved outside of you to come together in the consciousness. It’s amazing, isn’t it? Our biology is really something special. I thought how they throw in this picture, right here with the triangle. That’s a microscopic picture. We’re able to build these tiny little pyramids, capture our cells in them and study them in 3D now and photograph them. This is a microstructure on just a little piece of silicone. So these are the pyramids we’re building today. We don’t need to build these big stone things. Who needs those? These are actually very important to help us evolve and these are human-constructed that you can see how the cells are communicating. Do you see the little threads and everything that goes around? This is super microscopic and they can suspend them.

Now things are going to be a little creepy. We have to go a little creepy for a minute to understand the big picture. And by that I mean that of the trillions of cells in our body over 90% are microbes. 90% of who you think you are is microbes and all of them have lives. All of them have evolution. Isn’t that interesting? And most life in the Universe, over 90% of life in the Universe, in general, is microbial. The Earth is mostly microbial. We can’t live without them. They are us. You may have sweet tooth, microbes. You have yawning, microbes. Brain function, microbes. Interesting, isn’t it? So who are we, really? Who are we? When these are just some of the microbes that live in us and on us. We are this walking…. We are like the Earth with all the life forms crawling allover it and inside it. We’re just like the Earth itself. I get it sounds a little creepy, we won’t spend too much time on it. I tell people sometimes: I crossed the line years ago and I know way too much. I’ll tell you, whatever ignorance you have left, cherish it :) You’ll miss it when it’s gone :) But I crossed the line, I can’t go back.

These are not human cells, these are all microbial things that we can’t live without. We couldn’t digest food, we couldn’t brain function hormones… All of that. And it’s 90% of our body so really, who are we? Who are we really? We just beginning to see that now. We are an entire whole Earth in ourselves. We are microcosmos of the Earth and of course we are made out of the water and it’s a salt water, it’s a sea water. Because we come from the sea originally and we’ve carried the sea with us wherever we went. We never left the sea. We are the ocean. So if you’re in a human body you have been a part of everything that has ever happened on this planet. And that’s why we have the oldest DNA. Our DNA is the Book of Life. Our DNA is incredibly special.

Some people think this is the way evolution went, though :) Homo Sapience. That’s what some people think. I used to before I had my NDE. But to me, one of the greatest lessons I’ve learned in the Gaia perspective is that biology is sacred. It is absolutely spiritual. Why do we have to think things have to be nonphysical to be spiritual? Why we think spirit is not physical? Spirit is just subtle energy. It’s quanta. It’s a part of quantum physics. And I predicted this many, many years ago that we would be able to quantify spirit one day. There is nothing but infinite levels of subtle and dense energy in this Universe. There is nothing non-physical in the entire Universe. Nothing metaphysical. And in the end, I want you to understand it, nothing paranormal. What used to be paranormal a hundred years ago is common sense today. What we think is paranormal today is common sense in the near future. Human DNA is like the Jacob’s Ladder. It is the Stairway to Heaven. Think about that. It’s constructed to actually get us into the Heavens. It’s actually made that way.

This is angels on the head of a pin. This is a human embryo on the head of a pin. How many angels fit on the head of a pin? :) You started as one of these. Smaller than a head of a pin. Interesting, isn’t it? This is what’s so important about human DNA and human evolution. And if you can get these great charts on the internet… we started out as a single cell. And you do that every time you are born and go through the gestation period. Every time humans do that. We become everything. We’re dinosaurs, we have gills, we evolve through every form… tails, to be born. So every time you’re going through gestation and the birth process you’re reliving all of evolution because that’s how it has to happen. You can’t just start out of nowhere, out of nothing… We are a continuum of evolution. Each and every one of us. That’s why each and every one of us is so important. No matter how rich or poor they are, and no matter how dumb or smart they are. To the whole Gaia it all adds up.

This is Noah’s Ark, by the way. If anything happens we can evolve, de-evolve… We can create fins again, gills again… We have them on board, they are in us, now. We are so adaptall. And talking about metamorphoses, the planet metamorphosizes and we are the king of metamorphoses on this planet. And that’s why we are so dear to all of nature. Forgive me for saying this but the planet isn’t suffering, it isn’t crying. It’s loving all this. We are the continuum and the world loves us. The microbes love us, the trees love us… It’s amazing how we’re loved. And we feel it, don’t we? We are so super equipped for that love frequency. And we feel the love!

GO TO PART 2/10 | GO TO PART 4/10

Thumbnails-NDE-Mellen-04

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)