Home ENGLISH Mellen 2/10 Морталните и родилни домове в бъдещето | Deathing & Birthing centers in the future

Mellen 2/10 Морталните и родилни домове в бъдещето | Deathing & Birthing centers in the future

Mellen 2/10 Морталните и родилни домове в бъдещето | Deathing & Birthing centers in the future
0

For English, scroll down

~ ~ ~

Подготвил: Ралица Благовестова
Текстът e изведен от видеото по-долу

~ ~ ~

МЕЛЪН-ТОМАС БЕНЕДИКТ И НЕГОВИТЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ ОТ ОТВЪДНОТО

“Това, което научих от другата страна за самоубийството, е, че няма начин да избегнете кармичните си уроци. Без значение колко пъти отнемате живота си, самоубивате се, винаги ще започвате точно от там, където сте спрели. Така че трябва да имате вяра в утрешния ден, да видите какво ще донесе утрешният ден, да промените ситуацията си, дори единственото нещо, което може да направите, е да си тръгнете. Така че самоубийството не е отговор. Това е различно от етичната евтаназия, напълно различно е. Имате право да избирате съзнателно и по здравословен начин кога да си отидете. Видях Отвъд, че в бъдеще морталните и родилните центрове ще бъдат доста популярни. Центрове, които ви помагат да отпътувате съзнателно, нещо като напреднала форма на хоспис, и в същите центрове има напреднали центрове за съзнателно раждане, подготовка на бебето да се роди съзнателно. Майката, защото може да се помага на бебето и отвън.“

~ Мелън в интервю от ок. 2006 г.

~ ~ ~

В умението ни за отземяване смъртта е една
от великите тайни. Именно смъртта след 50-100
години ще бъде най-благословената добродетел,
понеже тя ни води до безсмъртие.
/Ваклуш Толев, nur.bg/

~ ~ ~

Из семинар “Духът на Гея” на Мeлън-Томас Бенедикт, част 2/10, DVD 2012

Името Гея е въведено в модерна реалност от Джеймс Лавлок. Той е един от първите, доказали научно, че тази планета действа така, сякаш е жива и сякаш е съзнателна по всички възможни начини. Тя диша, издиша, саморегулира се, приспособява се към всичко, което се случва… Джеймс Лавлок дава нов живот на фразата Гея. Това е гръцкото наименование на богинята на Земята и се ползва насетне от учените. И всеки, който се е опитвал да омаловажи работата му, я е намирал за достоверна. Другото, което се случва, е, че гледната точка на Гея се отнася до цялата система, цялостния жив организъм. Ще разглеждаме Земята като живо същество. И ние сме част от това живо същество, ние сме част от него. Не сме център на Вселената. Помните ли Галилео? Когато всички мислят, че Земята е центърът на Вселената? Е, днес духовността, особено основните религии, смятат нас за център на Божието око. Не е точно така. Вселената е центърът. И колкото и да е странно, вие сте центърът в центъра на центровете. Така че е интересно в известен смисъл как се връщат нещата, ако вникнеш в тях и не си шовинист на тема човек. Трябва да предефинираме какво е разумът, нали? Виждали сме животни да правят всякакви интересни неща. Вярвам, че интелигентността на планетата чрез животните и чрез всичко останало идва до нас.

Друго нещо: когато астронавтите за първи път се издигнаха над планетата и направиха първата снимка, това ги промени – aко четете историите за тях. Когато направиха първата снимка на Земята, не видяха това. Това не е, което видяха. Не видяха държави, раси, религии, граници… Не видяха това. Те видяха цялата Земя и тя бе жива. И ако сте гледали заснети от НАСА кадри, Земята изглежда жива в тези HD кадри. Гледката е зашеметяваща, истинско духовно преживяване. И така, светът наистина не изглежда по този начин в природата.

Другото нещо е, че всичко на тази планета дава своя принос. Има животи, милиарди и милиарди животи от микробите до човека, които споделят съществуването си на тази планета едновременно и всички те си взаимодействат, всички те са взаимосвързани. Ние буквално сме изградени от всичко, което тази планета някога е била и виждате от какво се състои тази богиня. А това са просто човешки клетки. Тези клетки са започнали съществуването си извън нас преди милиарди години, развивайки се самостоятелно. Клетките, които ни изграждат, са всъщност високо интелигентни. Често казват, че имунната ни система е по-умна от нашия мозък. Ние сме много, много мъдри системи, всеки един наш компонент. Направени сме от всички тези компоненти, така че когато погледнете друго човешко същество, виждате цял един свят. И този свят е много, много древен. Всичко води към началото на времето. Това са реални снимки. Това е макро Вселената, защото сега гледаме макро структура на Вселената и тя съвсем точно съответства на това, което се случва в нашия мозък. В мозъка ни са налице съвсем същите връзки. И всъщност мащабът е 10 към 80. Какво могъщество, огромни размери, представяте ли си. Но познайте какво, мозъкът ви е в същия мащаб от 10 към 80. Ние сме в контакт с всичко, което се случва. Свързани сме по съвсем подобен начин. И това са истински снимки. Интересно, нали? Свързани сме от най-малката структура до най-голямата, за да бъдем заедно, тъй като всичко е Едно. За мен Единството всъщност е и физическо. Това не е умствена концепция, не е духовна концепция. Ние сме едно, както вече може да си представите. Просто е време да го осъзнаем. И хората всъщност са в средината на всичко това. От галактическите до атомните структури, ние сме точно в средината на всичко. В средината на всичко, което се случва. Не можем да направим снимка на нашата собствена Галактика, но тази е много подобна на нея. Намираме се в един от ръкавите, много щастливо място за пребиваване, в златната зона не само на нашата слънчева система, но и в самата Галактика. И така, ние сме тук и на слънчевата ни система й отнема около 25 000 години за една обиколка, нашето Слънце да обиколи цялото нещо и 2012 г. точно затваря кръга. Изминават 25 000 години на поредното пълно завъртане. Интересно е, че космичното ви тяло наистина изглежда така.

Това е нашата слънчева система, всяка планета, физиката на тези планети, и ми бе казано от Светлината, че в зависимост от това от коя звездна система сте, обикновено имате толкова чакри, колкото са планетите в слънчевата ви система.

Интересното е, че нашата слънчева система прилича на атом, нали? Така че това, което можем да научим, е, че от най-малката частица до най-мащабното нещо във Вселената, всичко е съвсем подобно. Съвсем подобно и това не е случайно. Защото Вселената е естествено образувание. Когато започнете да я гледате наистина от този по-широка преспектива, тя изглежда като атоми, а ние сме метафорични същества. Ние сме еволюирали до тези метафорични същества, които сме. Живеем с митологии. И аз обичам митологията, но също така обичам да виждам, да повдигам завесата на митологията, за да видя какво наистина означава. И ние можем да направим това в днешно време, защото можем да обясним какво казват шаманите. Един прост пример в християнската Библия е този за Адам и Ева. Ние сме деца на Адам и Ева, нали? Светлината ми каза, че Слънцето е Адам, Ева е Земята, третото ребро на Адам, а ние сме деца на Адам и Ева. И всичко изведнъж започва да добива смисъл. Дори когато желаете да си служите с метафори.

КЪМ ЧАСТ 1/10 КЪМ ЧАТ 3/10

Prepared by Ralie Blag
Text from the video above

~ ~ ~

MELLEN-THOMAS BENEDICT AND HIS AFTERLIFE INSIGHTS

“What I learned on the other side about suicide is that there is no way around your karmic lessons. No matter how many times you kill yourself or commit suicide you will always start off right where you left off. So it behooves you to have faith in tomorrow, see what tomorrow is going to bring, change your situation even the only thing you can do is walk away. So suicide is no answer. Now, that’s different than ethical euthanasia, that’s completely different. You do have the right to choose consciously and in a healthy way when you want to die. I saw on the other side that in the future deathing centers and birthing centers are going to be quite popular. Centers that help you consciously die, it’s like an advanced form of hospice and in the same centers there is advanced centers for conscious birthing and actually preparing the baby to be born consciously. The mother -because you can help from the outside also.

~ Mellen in an interview from around 2006

~ ~ ~

In our ability to transcend the matter, death is one
of the great secrets. It is death in fifty or a hundred
years that will be the most blessed virtue
because it leads us to immortality.
/Vaklush Tolev, nur.bg/

~ ~ ~

From “The Spirit of Gaia” seminar by Mellen-Thomas Benedict, part 2/10, DVD 2012

The word Gaia is really coined in a modern realm by James Lovelock. He is the one of the first people to scientifically prove that this planet acts as if it’s alive and acts as if it’s conscious in every way imaginable. It breathes, it regulates, it respirates, it adjusts to anything that happens… James Lovelock coined the phrase Gaia. It’s a Greek word meaning Earth goddess and it’s been picked up by scientists ever since. And everybody that try to demark his work found it to be true. And another thing that happen was, the Gaia perspective is about the whole system, looking at the whole system of life. We’re going to be focusing on Earth as a living being and that we’re part of this living being. We’re part of it. We’re not the center of the Universe. Remember Galileo? When everyone thought the Earth is the center of the Universe? Well, spirituality today, especially the main religions think of us as the center of God’s eye. That is not the case. The Universe is the center. And oddly enough, you’re the center in the center of centers. So it’s interesting in a way how it comes back around if you understand it and don’t be human chauvinist about it. We have to redefine what intelligence is now, aren’t we? We’ve seen animals doing all kinds of interesting things. I believe that the intelligence of the planet through animals and through everything else is coming to us.

Another thing that we have: when the astronauts first got off the planet and took that first picture it changed them – if you read the stories about them. They took the first picture of the Earth and they didn’t see this. That’s not what they saw. They didn’t see countries, races, religions, borders… They didn’t see this.  They saw the whole Earth and it was alive. And if you’ve seen those NASA footage, the Earth looks alive in that HD footage. It’s stunning and it’s a spiritual experience. And so the world really doesn’t look this way in nature.

The other thing is everything on this planet adds up to it. There are lives, billions, and billions of lives from the microbial level to the human level going on this planet at the same time, all interacting and all directly connected. Literally, we are made of everything this planet has ever been and you start looking at what this goddess is made of. And these are just human cells. These cells started out on their own outside of us billions of years ago evolving on their own. And the cells that make us are actually highly evolved intelligences. They’ve often said the immune system is smarter than our brain. We are very, very wise systems, every component. You’re made of all of these components, so when you look at another human being, you see an entire world going on there. And this world is very, very ancient. All the stuff goes back to the beginning of time. This is actual photos. This is the grand Universe because we’ve seen the grand structure of the Universe now and it exactly matches what’s going on in our brain. Our brain is wired the same way. And actually, the structure is like 10 to the 80 power, enormous, imagine it. But guess what, your brain is on the same scale as 10 to the 80. We are wired to everything that is going on. We’re the same wiring. And these are real photographs. Interesting, isn’t it? We’re wired from the smallest structure to the largest to be together as it is only One. To me Oneness is actually physical too. It’s not a mental conception, it’s not a spiritual conception. We are one as you can possibly imagine already. It’s just time to realize it. And humans are actually in the middle of all this. From galactic structures to atomic structures we are right in the middle of all this. We’re a midpoint of all of this going on. Now we can’t take a picture of our own Galaxy but this is one very similar to ours. We’re located in one of the arms, a very lucky spot to be in, called the goldilocks zone not only in our solar system but in the Galaxy itself. So we’re here and this takes about 25 000 years for our solar system, our Sun to go around the whole thing and 2012 is an exact mark. It’s been 25 000 years since we’ve made a full revolution. It’s interesting that your cosmic body really looks like this. It’s our solar system, еvery planet, every physics of those planets, and I was told by The Light that depending on what star system you are from you tend to have as many chakras as are planets in your solar system.

What’s interesting is our solar system kind of look like an atom, doesn’t it? So what you gonna learn is that from the smallest particle to the grandest thing in the Universe it’s all exactly similar. Exactly similar and not a coincidence. Because the Universe is a natural outcome. When you start really looking at it from this large-scale perspective it looks like atoms and we’re metaphorical beings. We have evolved as these metaphorical beings. We live on mythologies. And I love mythology but also like to see, to pull the curtain of mythology to see what it really meant. And we can do that nowadays because we can explain what the shamans were saying. One simple example in the Christian Bible is that of Adam and Eve. And we are children of Adam and Eve, correct? The Light told me the Sun was Adam, Eve was the Earth, the third rib of Adam, and we are the children of Adam and Eve. And it all starts to make sense all of a sudden. Even if you wanna use metaphors.

GO TO PART 1/10 |  GO TO 3/10

Thumbnails-NDE-Mellen-03

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)