Home ENGLISH Mellen 1/10 Бъдещето на Земята: Поглед от Отвъдното | Future of Earth: A view from Beyond

Mellen 1/10 Бъдещето на Земята: Поглед от Отвъдното | Future of Earth: A view from Beyond

Mellen 1/10 Бъдещето на Земята: Поглед от Отвъдното | Future of Earth: A view from Beyond
0

For English, scroll down

~ ~ ~

Подготвил: Ралица Благовестова
Текстът e изведен от видеото по-долу

~ ~ ~

МЕЛЪН-ТОМАС БЕНЕДИКТ И НЕГОВИТЕ ПРОНИКНОВЕНИЯ ОТ ОТВЪДНОТО

“При едно от контактуванията ми със Светлината, ми бе казано, че близките до смъртта преживявания ще стават все по-разпространени и ще окажат ефект върху целия свят с достигне на една критична маса, когато много хора си отиват и се връщат, разказвайки, че има много повече от това, което си мислим. Преодоляването на страха от смъртта е една от първите фази на самопосвещаването, защото с преодоляването на страха от смъртта, осъзнавайки, че си съществувал открай време и ще съществуваш вовеки, независимо от всичко, вече никой не може да те манипулира. Старите страхове вече не играят роля.“

~ Мелън в интервю от 2 април 2009

~ ~ ~

Из семинар “Духът на Гея” на Мeлън-Томас Бенедикт, част 1/10, DVD 2012

Настоящето видео е откъс от лекторията “Духът на Гея” на Мелън-Томас Бенедикт, който през 1982 година умира от рак в мозъка и се връща след час и половина към живота на Земята със спомените на едно от най-проучваните Близки до смъртта преживявания. Излекуван спонтанно и напълно от рака, Мелън живее и твори на планетата до 31 март 2017 година, като не спира да контактува със Светлината и е наречен “енциклопедия за живота отвъд” от Дийпак Чопра. Повече за Мелън като творец и изобретател потърсете в описанието под видеото.

Превод на целия разказ за преживяването му очаквайте в следващ епизод.

Това, с което искам да започна днес, е нещо, което наричам Духът на Гея и е един естествен възглед за Духа и Единството. Онова, което научих с времето от посланията на Светлината, е, че няма нищо метафизично и няма нищо паранормално. Това ни сепарира, прави разделение, докато всичко е духовно и всичко, което смятате за паранормално, е много, много естествено. Това изложение ще е нещо, което може би не сте чували често и е вероятно да ви шокира в много отношения. Посветено е на всичко добро в тоя свят и може да шокира някои от вас, защото не се говори по темата много.

Повечето хора, където и да отида, губят вяра в живота си, в църковните институции, банките, правителството, семейството си… Живеем във времена на голямо обезверяване, но в крайна сметка това е пътят, по който една стара парадигма може да се смени, като престанем да вярваме в нея. Така че всъщност сме точно там, където трябва да бъдем. Може да не ни е удобно и със сигурност на мен не ми беше леко в моите преходи, но това е единственият начин да изградим един нов свят. И исторически, ако обърнем поглед към всички култури назад, се вижда как нещата са се променяли, когато хората преставали да вярват в управляващата класа.

Всичко се развива във Вселената. Всичко се развива. Хората сепарират нещата. Това означава, че нашият Дух еволюира, нашата Свръхдуша еволюира, Вселената еволюира, Бог е еволюирал… Всичко продължава да се развива. Свръхдушата е своебразна обща матрица от всички наши мисли, всички наши житейски преживявания. Много хора не разбират, че когато имат преживяване близо до смъртта, когато починат и стигнат до този преглед на живота, това, което той всъщност представлява, са две неща основно. От една страна служи всеки да направи оценка на живота си и да се поучи от случилото се. Като разбира се не е нужно да се преглежда всичко, няма принуда да се гледа каквото и да било. Имаше много неща в моето Близко до смъртта преживяване, които наричам тъмни врати и не съм ги отварял. Отворих ги едва по-късно, години по-късно при последващите си посещения на Светлината. Няма принуда да правим нищо, но получаваме преглед на живота си като цяло. Това е много важно за нас и нашето развитие, но извън това Светлината, с която сме, изтегля цялата тази информация като един супер, супер компютър-майка. И така, спомените за целия ни живот, целият ни натрупан житейски опит, се преливат към тази матрица, през която всички преминаваме и я захранваме. Ние всички отиваме там, идваме от там и сме оживявани от нея през поредица от много, много животи.

И така, преди около 25 000 години единното цяло, което наричаме нашата Свръхдуша, нашето Висше Аз еволюира до следващото ниво, което е отваряне към Мировото съзнание. Когато стигнем до Мировото съзнание, няма ново и подобрено, няма остаряване, това не е индустриален модел, за да имате версия 2, версия 3 и нови смартфони, нови джаджи, всеки месец.

Максими като “Не прави това, което не искаш на теб да ти правят” се появяват преди около 25 000 години. Идва най-висшата мисъл, която можем да си представим. Оттам насетне наблюдаваме само смяна на едно лого с друго, маркетинг, фундаментализъм… и това, което намирам в сферата на духовното, е, че доста често е налице един индустриален модел на духовност. Очаква се да дойде нова и подобрена версия, нов гуру, ново учение, нови техники… Идвам от Калифорния, където хората са като наркомани за семинари и винаги ме питат за инструментариум, на което отвръщам: “Единствените инструменти, с които разполагам, са в градинската ми барака.” Имаме достатъчно. Колко напътствия, колко уроци сме получили и не използваме? Едно от нещата, които Светлината ми даде да разбера, е, че за да си истински осъзнат във всеки един момент просто си спомни това, което вече знаеш. Ще се изненадате от това колко неща вече знаете. Наричам го 101.*

* Основополагащо знание в дадена област. В американската университетска система за номериране на курсове, числото 101 често се използва за въвеждащ курс на ниво начинаещи в предметната област на дадена катедра.

~ ~ ~

“Учението на Мъдростта не е нова религия,
а култура на знанието с основна концепция
да не се търси повече Бог вън от човека, а вътре в него.”
– Уикипедия, Ваклуш Толев

~ ~ ~

Едно просветлено същество в новия свят всъщност няма отношение към това колко пъти ще целунете лицето на Бог, какъв гуру имате или колко пъти сте прочели Библията. Много по-простички са вече нещата. И ще си послужа с метафора. Истински просветеният човек не се нуждае от надпис, който казва: Не хвърляйте боклуци. Както виждате, отдалечили сме се твърде много от онова, за което иде реч. Това, което се случва, когато станеш истински просветен, и аз съм поел по този път, виждам какво предстои, говоря с просветени хора… това, което се случва, е, че черпалото носи вода, т.е. идва приложността. Веднъж достигнали Универсалното знание, то е Универсално навеки, то ръжда не хваща. И максими като “Не прави на другите това, което не искаш да правят на теб“, са върховни, нали? Само това да вземем, ако живеем дори само това…

КЪМ ЧАСТ 2/10

Prepared by Ralie Blag
Text from the video above

~ ~ ~

MELLEN-THOMAS BENEDICT AND HIS AFTERLIFE INSIGHTS

“In one of my visits with The Light, I was told that the Near-death experience would become more and more popular and it would have an effect on the entire world when a critical mass was hit where all these people have died and come back and they’re telling you there’s a lot more going on than what we think. Getting over this fear of death is one of the first phases of self-initiation because once you get over the fear of death and realize that you have been alive forever already and you will be alive no matter what, no one could manipulate you. The old fears don’t manipulate you anymore.”

~ Mellen in an interview from Април 2, 2009

~ ~ ~

From “The Spirit of Gaia” seminar by Mellen-Thomas Benedict, part 1/10, DVD 2012

What I want to start with today is what I call The Spirit of Gaia and what I call A natural view of Spirit & Oneness. One thing that I’ve learned along the way with the messages of The Light is that there is nothing metaphysical and there is nothing paranormal. That separates you, that’s a separation when everything is spiritual and everything what you think is paranormal is very, very natural. This talk gonna be something that you may have not heard many times and it may shock you in many ways because this talk is about all the good in the world, that may be shocking to some of you because that isn’t discussed that much.

The most people wherever I go are losing faith in their life, their churches, their banks, their government, their families… It’s a time of great loss of faith but in the end, that’s the only way an old paradigm can change if you stop believing in it. So that’s actually exactly where we’re supposed to be. It may not be comfortable and certainly hasn’t been for me and my transitions but that’s the only way we’re going to move into a new world. And historically, if you look at all the cultures, things have changed when people stopped believing in the ruling class.

Everything keeps evolving in the Universe. Everything evolves. People separate things. That means our Sprit evolves, our Oversoul evolves, the Universe evolves, God had evolved… Everything keeps evolving. The Oversoul is the sum total matrix of all our thoughts, all of our life experiences. Many people don’t understand that when you have a Near Death Experience when you die and you have that life review, what that life review is really about is two things primarily. One of which is you get to review your life and learn from your life. And of course, you don’t have to look at things, you’re not forced to look at anything. There were many things in my NDE that I call dark doors that I didn’t open. I only opened them later, years later with my visitation with The Light. You’re not forced to do anything but you will get a review of your life generally speaking. That’s very important for you and your evolution but more than that The Light you’re with is downloading all that information like a motherframe super, super computer. So, the sum total of all our lives, all of our life experiences are going to this matrix of which we all go through and feed on. We all go to it, we come from it, we’re regenerated by it through many, many lives.

So, about 25 000 years ago the all what we call our Oversoul, our Higher self evolved to the next level which was the opening to the Universal Intelligence. When you get to the Universal Intelligence there is no new and improved, it doesn’t rust, it isn’t an industrial model for you to gonna have point 2, point 3, and new iPhones, new gadgets every month now.

Thoughts like “Do onto others as you want they to do unto you” came about 25 000 years ago. The highest thought you can imagine came in. Ever since then it’s just being about logos, and marketing, and you know, fundamentalism, and what I find in the spiritual quite often they had the industrial model of spirituality. You think there’s gonna be a new and improved version, a new guru, a new teaching, a new tool… I come from California where people are workshop junkies and they always ask me for tools and I say: “The only tools I have are in my guardianship.” You got enough. How many tools, how many lessоns have we learned and we’re not using? One of the things The Light taught me is to be really intelligent at any given moment just remember everything you already know. You’ll be surprised what you already know. I call it 101.*

* Basic principles and concepts in a particular field. In American university course numbering systems, the number 101 is often used for an introductory course at a beginner’s level in a department’s subject area.

~ ~ ~

“The Teaching of Wisdom is not a new religion,
but a culture of knowledge with a fundamental concept
not to seek God outside of the human being any longer but within oneself.”
– Wikipedia, Vaklush Tolev

~ ~ ~

An enlightened being in the new world is not really about how many times you’ve kissed the face of God or what kind of guru you have or how many times you’ve read the Bible. It’s become something very simple now. And that is, I’ll give you one metaphor. A truly enlightened person doesn’t need a sign that says: Don’t litter. You see, we get too far away from what it really is all about. Because what happens when you become truly enlightened and I’m on my way, I see what’s coming, I talk to enlightened people, is that: what happens when you become enlightened is chopped wood carry water, it becomes practice. Once you get to Universal enlightenment it’s Universal forever, it’s golden. And thoughts like “Do unto others as you want they do unto you,” you can’t really top, can you? Just that alone, if you just live that alone.

GO TO PART 2/10

Thumbnails-NDE-Mellen-02

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)