Home ENGLISH AESPA Black Mamba & Next Level or about the NU EVO of S(e)oul ;)

AESPA Black Mamba & Next Level or about the NU EVO of S(e)oul ;)

AESPA Black Mamba & Next Level or about the NU EVO of S(e)oul ;)
0

For English, scroll down

Подготвил: Ралица Благовестова
Текстът e изведен от видеото по-долу

Здравейте, аз съм Рали с æ Алита :) Мхммм… мхмм… И бях много приятно изненадана от новия вид на Nævis в Next level видеото на Aespa, така че нека отворим портала с нея.

“Aespa“ означава преживяване с аватар в нов свят, бе обяснено, когато срещаме друг аспект от себе си. Толкова изобретателенo, както обикновено. Особено когато основната идея е винаги Ние сме Едно. “Единството е моето оръжие“, дааа! И ако изследваме допълнително думата “аватар“, ще открием, че тя идва отново от древността, от санскрит, със значението “спускане“ на Земята за материален опит, въплъщаване. Това ми е достатъчно, за да съм напълно доволна от концепцията на Aespa, защото мога да я пренеса с лекота от тяхната дигитална научно-фантастична сюжетна линия до реалните ни преживявания на тази Земя, точно както обичам. С изкушението на Змията, на божествената огнена сила у нас, да изпитаме отделянето от Източника, еволюцията ни в материалния свят започва, както знаем.

Грехопадението… (тази част от хореографията на Black Mamba е истински шедьовър между нас казано), та Грехопадението идва с блокирането на Третото ни око и стъпване в материалния свят на полярностите: познавайки що е добро и зло или Ин и Ян, ден и нощ, ум и душа, живот и смърт, вътре-вън и т.н., които в края на краищата са Едно. Най-голямата магия, не мислите ли? Ето как “илюзията за отчужденост и непоносимо отчаяние“ навлиза в живота ни. А Хермес Тот, богът на мъдростта, е казал в древността: “Боговете са безсмъртни човеци, човеците са смъртни богове.“ Tо е просто въпрос на възприятие, въпрос на развитие на нашия индивидуален ум и съзнание. Какво казва Змията в Библията? “Не, няма да умрете; но ще ви се отворят очите, и ще бъдете като богове, знаещи добро и зло.“ (Битие 3:4-5) Уау, уау, уау…

Има нещо в тази му любов към костюмите, впрочем. Казвам ви… Подготвя се несъзнателно за важната си социална работа 😉

Гледали ли сте телевизионния сериал Добри поличби? Бях шокирана колко остроумно, находчиво и смислено са поднесени идеите в продукцията и след това установих, че е по сценарий на Тери Пратчет и Нийл Гейман. Работата е ясна, да!

Това е първото идване на Змията в историята на човечеството, второто ще ни отведе до Дървото на Живота, обратно при Източника, разбира се :) И няма да има трето пришествие, казва Учението на Мъдростта. Толкова: слизане и възземане. При слизането в материалния свят духът бива облечен, забулен и започва да се идентифицира със смъртността на формата. Това е битката за индивидуализация, която причинява отчуждението и носи преживяването на смъртта. Тогава “страданието и скръбта на враждуването те карат да се изявяваш и развиваш по-нататък“… “Виждам Новата ЕВО“ уoу, уoу, уoу … С отварянето на портала на душата можем да видим отново ИСТИНСКИЯ СВЯТ и вземаме следващо КОСМО ниво. Ставаме по-силни и свободни… от Булото… Събуждаме се и виждаме отвъд илюзията на формите, когато усещаме и се отваряме за връзката с всьо и вся. Била съм на 17, когато съм формулирала нещо много подобно, по което тъгувах и често жадувах в онзи си период: “Как искам да бъда навсякъде, да има частичка от мен във всеки и във всичко. Искам да знам, да усещам – и тук, и там, и навсякъде. Искам всички да разбера и всички да обичам. Тъкмо сега. И тези, които отдавна са си отишли, и онези, които утре ще се родят. Тъй като ние живеем само с настоящето, не виждаме нито миналото, нито бъдещето. Ако обаче пуснем душата? Ето, тя стои по средата, тъй да се каже. За нея тъмнината е прозрачна. Тя наблюдава всичко едновременно, живее във всичко, защото няма за какво да се грижи. Всъщност не, не е точно това. Тя във всичко се движи.” Нещо като поет май съм била :)

Е, връщайки се към дигиталната история на Aespa, това, което намирам за доста интересно, независимо дали сме наясно или не, е как всички технологии, които разработваме и развиваме в днешно време, са просто ментални проекции на всичко онова, което носим като възможности в себе си. Ясновидството на Трето ни око е материализирано като теле-визия например. Радио, телеграф, кинематография, интернет, летящи машини, компютри… всичко е вътре в нас и чака да бъде събудено и култивирано. Обичам технологичните достижения, с които разполагаме днес, защото ни връщат във видима форма това, което сме загубили в тежкия процес на материализация, и очаквам квантовите компютри да дойдат скоро, че да видим тогава истинска технологична магия. А най-хубавото е, че някой ден все пак ще ни омръзне да ИМАМЕ отвън и ще обърнем страницата да БЪДЕМ отвътре :)

Думата КОСМО в текста на песента Next Level на Aespa, ме подсеща, че именно Питагор е нарекъл Вселената Космос, което се превежда като “хармония на порядък и красота”. Отново той е, който изковава думата философ, любител на мъдростта. От теософията на Блаватска знаем, че той е и този от седмите Учители на планетарното ни правителство Отвъд, който настоява да се даде повече ментална енергия на планетата, така че умът и технологиите да се развият по-лесно в помощ на духовната еволюция. Блаватска е била обучавана в Тибет няколко години и споделя за своите учители: “Те ни показаха, че чрез съчетаването на наука и религия може да се покаже съществуването на Бог и безсмъртието на човешкия дух.“ И като един от нейните учители, но вероятно в Отвъдното, се сочи именно Питагор. Ето какво споделя Блаватска в книгите си за своя източник на знание: “Знанието идва под формата на видения, първо в сънищата, а след това в картини, представени на вътрешното око по време на медитация. По този начин ми бе преподаден целия еволюционен процес, законите на битието и всичко останало, което зная.” Уоу… И как да не ме ентусиазира това, което Теософията слага на трапезата на света, когато и аз самата сякаш съм дошла, за да бъда в помощ. Записала съм в дневника си, когато съм била на 16: “Искам да помогна на себе си и на човечеството да достигне все още твърде далечната, непонятна и коренно различна от съвремието Истина! Знанието трябва да идва отвътре, да прониква сякаш по вътрешни – пространствени, смислови и енергийни вечности. То не бива да идва само отвън и да се приема дословно, цяло и наготово. Творческо мислене – то, струва ми се, въвежда, то води навътре.”

Ето защо училището не бе най-приятното за мен преживяване. Стараех се всячески да предъвквам цялата безсмислена информация, с която ни хранят, но всъщност си бе живо мъчение. Имах нужда от друго и следвах сърцето си към онова знание, което бе важно за мен, започвайки от гениалните хора на човечеството. Някъде по това време се влюбих в Моцарт, Айнщайн, Селинджър, Достоевски и т.н. Планирам да започна да споделям в следващите епизоди на поредицата какво ме е вдъхновило от техния живот и творчество. Сърцевината, същественото за мен от пътя и наследството им, което ми е донесло толкова радост и облекчение в ежедневието, заедно с усещането, че не съм сама в нестандартния си начин на мислене.

Следва епизод номер 13, който смятам да посветя на… Ковид 19 :) И това е всичко за днес. Чао и до скоро!

Prepared by Ralie Blag
Text from the video above

Hello, I’m Ralie with æ Alita :) Mhmm… mhmm… And I was pleasantly surprised by this new Nævis look in Next Level Aespa’s video, so let’s go and open the P.O.S with her.

‘Aespa’ stands for avatar experience in a new world, was explained, when we meet another aspect of ourselves.  So inventive as usual. Especially when the main idea is always We are One. ‘Unity is my weapon,’ yeah! And if we further explore the word ‘avatar’, we’ll find it comes again from the ancient times, from Sanskrit, with the meaning of ‘descent’ on Earth for material experience, incarnation. That’s enough for me to be fully happy with Aespa’s concept because I can transcend it with ease from their digital sci-fi storyline to our real life experience on this planet Earth, just how I love. With the temptation of the Snake, of that divine fire power within us, to experience the separateness from the Source, our evolution in the material world starts as we know. The Fall… (this part of Black Mamba’s choreo is a masterpiece by the way), so The Fall comes with blocking the vision of our Third eye and stepping into the material world of polarity: to know what is good and evil or Yin and Yang, day and night, soul and mind, death and life, inner and outer, and so on, which at the end of the day are One. The greatest magic of all, don’t you think so? That’s how ‘the illusion of alienation and unbearable despair’ had entered our life. And that’s why the god of wisdom Hermes Thoth had said in ancient times: ‘Gods are immortal humans, humans are mortal gods.’ It’s simply a matter of perception, a matter of development of our individual consciousness and mind. And what was said by the Snake in the Bible? ‘Ye shall not surely die … but your eyes shall be opened, and ye shall be as gods, knowing good and evil.’ (Genesis 3:4-5) Wow, wow, wow…

There is something about his love for suits, by the way. I’m telling you… Unconsciously preparing for his greater social work 😉

Have you watched ‘Good Omens’ TV series? I was shocked how witty, clever, and thoughtful the main ideas were presented in the production, and then I found the screenplay was written by Terry Pratchett and Neil Gaiman. This speaks for itself!

That was the first coming of the Snake in mankind’s history, the second will lead us to the Tree of Life, back to the Source, of course :) And there won’t be a third coming, the Teaching of Wisdom says. That’s it: descending and ascending. With descending in the material world the spirit is clothed, is veiled, and starts to identify itself with the mortality of the form. That is the battle for individualization that causes alienation and brings the perception of death. Then ‘the hostile suffering and sorrow make you popping and further evolve’… ‘I see the NU EVO’ wow, wow, wow… By opening the portal of the soul we can see again THE REAL WORLD, we achieve the next level KOSMO. And now we are stronger and free… from the Veil…. We wake up and see beyond the illusion of the forms when we know and feel the connection with one and all. I had put in words one day when I was 17 something very similar which my soul was passionately craving very often at the time: ‘How I want to be everywhere, for there to be a particle of me in everyone and in everything. I want to know, to feel, both here and there, and everywhere. I want to understand everyone and to love everybody. Right now! Both those who have long since gone and those who tomorrow will be born. Since we live only in the present, we see neither the past nor the future. But if we let the soul in? It stands in the middle, so to speak. For it, the darkness is transparent. It sees everything all at once and lives in everything because the soul has no cares. Actually no, it’s not quite like that. The soul to move in everything dares…’ Kind of poet I used to be :)

Well, going back to the digital story of Aespa, what I find quite interesting is whether we are aware or not, all the technologies that we devise and develop nowadays are mind projections of all kinds of possibilities we have within ourselves. The clairvoyance of our Third eye is materialized as tele-vision, for example. Radio, telegraph, cinematography, internet, flying machines, computers… everything is imputed in us and waits to be awakened and cultivated. I love all these technologies we have today because they give us back in a visual form what we had lost in the rough process of materialization and I’m waiting for the quantum computers soon to come, then we’ll see what is real magic through technology. And the best outcome is that someday we would finally get tired of HAVING it from outside and will turn the page to BE inside :)

Тhe word KOSMO in Aespa’s Next Level lyrics reminds me that it was Pythagoras who first named the Universe Cosmos which means a harmony of order and beauty. It was also him who coined the word philosopher, a lover of wisdom. By Blavatsky’s Theosophy teaching we know that he was as well the one from the seventh Teachers of the Planetary government Above, who insisted to be given more mental energy to the planet so the mind and technology to be more easily developed in help of the spiritual evolution. Blavatsky was trained in Tibet for several years and shares about her teachers: ‘They showed us that by combining science and religion the existence of God and immortality of man’s spirit may be demonstrated.’ And one of her teachers, but probably from Beyond, was said to be precisely Pythagoras. Here is what Blavatsky shares in her books about her source of knowledge: ‘Knowledge comes in visions, first in dreams and then in pictures presented to the inner eye during meditation. Thus I have been thought the whole system of evolution, the laws of being and all else that I know.’ Wow… And how I could not be excited about what Theosophy brings on the table when it seems I was kind of born also to be in help. I had written in my diary when I was 16: ‘I want to help myself and humanity to reach that Truth, still too far from us, that is unfathomable and radically different from our present era. Knowledge needs to come from within, to penetrate along eternal inner planes of space, thought, and energy. Knowledge ought not to come solely from outside nor be considered literally, wholesale, and as a given. Creative thinking – this, it seems to me, takes us, leads us inwards.’

That’s why school wasn’t my best experience. I tried my best to absorb all the pointless information we were fed with but it was torture actually. I needed something else and followed my heart to the knowledge that was meaningful for me starting with the genius people of humanity. Around that time I fell in love with Mozart, Einstein, Salinger, Dostoevsky, and so on. I’m planning to start to share in the next Mini Reaction episodes what had inspired me from their lives and creativeness. The core, the quintessence for me of their greatness and legacy that brought so much joy and relief in my daily round together with the feeling that I’m not alone with my irregular way of thinking.

Next is coming episode number 13 so it will be devoted to… Kovid 19 :)  And that’s it for today. Bye and see you soon!

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)