Home ENGLISH Учителя на Мъдростта, 100-години: Петър Стоянов за Ваклуш Толев | The Teacher of Wisdom, 100th anniversary: Petar Stoyanov on Vaklush Tolev

Учителя на Мъдростта, 100-години: Петър Стоянов за Ваклуш Толев | The Teacher of Wisdom, 100th anniversary: Petar Stoyanov on Vaklush Tolev

Учителя на Мъдростта, 100-години: Петър Стоянов за Ваклуш Толев | The Teacher of Wisdom, 100th anniversary: Petar Stoyanov on Vaklush Tolev
0

For English scroll down.

Петър Стоянов за Ваклуш Толев
Из интервю на Николай Василев, ОПМ
Подготвил за списание 8, Ян. 2023: Ралица Благовестова
Снимка: видео

Материалът е включен в книгата
Децата на Деня — родени да правят история
,
посветена на 100-годишнината от рождението на Ваклуш Толев

ПЕТЪР СТОЯНОВ
адвокат, президент на България
в периода 1997 – 2002 година

“Болка, която не е станало мъдрост, е страдание.
Болка, която е станала мъдрост, е сияние.”
/Ваклуш/

Ваклуш Толев бе част от тази плеяда хора – Легионерите*, които аз познавах от детската си възраст още. От всички приятели на моя баща, преминали през лагери, през затвори, изселвания, конфискации, унижения, сред всичките тези хора той бе сякаш най-светлата, най-оптимистичната личност. Аз съм общувал с него доста често – разбира се, говоря след промените, когато той беше активен участник. Той никога не беше склонен да се оплаче за каквото и да е. Беше друг мащаб човек. Беше винаги въодушевен, винаги вдъхновен от нещо. И винаги съм му се възхищавал, винаги съм се учудвал на тази негова характерна черта, на този оптимизъм и тази свежест. Поради тази причина той бе най-желаният събеседник от младите хора. Беше странно да видиш човек на 75-80 години по онова време, заобиколен от толкова млади хора, които го слушаха с обожание. Виждаха в негово лице един от преживелите толкова кръгове на ада мъченици и той им говореше като някакъв пророк – с дългата си, бяла, отметната назад, коса.

Предложението му към ООН за клауза в защита на Душата беше една от неговите, да го нарека в най-добрия смисъл на думата, екстравагантни идеи. Той не беше ординарен човек. Той наистина имаше идеи, които бяха над националните, далеч надминаваха границите на България. Те бяха идеи за спасяване на човечеството.

_______________

* Движението Български национални легиони се ражда на 13.06.1930 година от редиците на младежките секции на организацията ‘Родна защита’, създадена през 1923 г. от запасни офицери на Кралство България. Името е избрано в знак на приемственост към идеалите на възрожденския национализъм и легията на Георги Раковски. Повече виж в книгата на Дянко Марков, ‘Легионерството. Възникване, историческа роля и съдба’ (1999). – Б.р.

_______

Виж за книгата Децата на Деня – родени да правят история ТУК.

07_Children-10_mini

Petar Stoyanov on Vaklush
From interview by Nikolai Vasilev in ‘
8’ MagazineJanuary 2023
Prepared by: Ralie Blag
Translation by: 
Neil Scarth

The material is included in the book
‘The Children of the Day: born to make History’
,
dedicated to the 100th anniversary
of the Teacher of Wisdoms birth

PETAR STOYANOV
President of the Republic of Bulgaria for the period from 22 Jan 1997 to 22 Jan 2002
Deputy Minister of Justice in the government of Philip Dimitrov, 1992

Pain, which has not become wisdom, is suffering; 
Pain, which has become wisdom, is radiance.
/Vaklush/

Vaklush Tolev was part of a constellation of people, of Legionnaires* whom I’d known ever since my childhood years. Of all my father’s friends who’d been through labour camps, through prisons, internal exile, confiscations, humiliations, amongst all of these people he seemed to be the brightest, the most optimistic personage. I conversed with him quite often: I’m talking about after the political changes, of course, when he was an active participant. He was never inclined to complain about anything whatsoever. He was a person of different stature. He was always spirited, always inspired by something. I’ve always admired him, I’ve always been amazed by this character trait of his, by this optimism and vitality. For this reason, he was one of the most sought-after conversation partners for young people. It was strange to see a person of 75-80 years of age at that time surrounded by so many young people who listened to him with adoration. They saw in his figure one of those martyrs who had been through so many circles of hell, and he spoke to them like some kind of prophet: with his long, swept-back hair.

His proposal to the UN about a clause for the protection of the Soul was one of his, let me put it like this in the best possible sense of the word, eccentric ideas. He was not an ordinary person. He really did have ideas which were above the national, they went far beyond the borders of Bulgaria. They were ideas for saving humankind.

_______________

 * The Bulgarian National Legions movement was born on 13.06.1930 from the ranks of the youth sections of the ‘Homeland Defense’ organization, established in 1923 by reserve officers of the Kingdom of Bulgaria. The name was chosen as a sign of loyalty to the ideals of National Revival and the legion of Georgi Rakovski. See more in Dyanko Markov’s book, ‘The Legionnaire Movement: Emergence, Historical Role and Destiny’ (1999). – Editor’s note.

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)