Home ENGLISH Учителя на Мъдростта, 100-години: Илко Семерджиев за Ваклуш Толев | The Teacher of Wisdom, 100th anniversary: Ilko Semerdzhiev on Vaklush Tolev

Учителя на Мъдростта, 100-години: Илко Семерджиев за Ваклуш Толев | The Teacher of Wisdom, 100th anniversary: Ilko Semerdzhiev on Vaklush Tolev

Учителя на Мъдростта, 100-години: Илко Семерджиев за Ваклуш Толев | The Teacher of Wisdom, 100th anniversary: Ilko Semerdzhiev on Vaklush Tolev
0

For English scroll down.

Илко Семерджиев за Ваклуш Толев
Из интервю на Николай Василев, ОПМ
Подготвил за списание 8, Ян. 2023: Ралица Благовестова
Снимка: видео

Материалът е включен в книгата
Децата на Деня — родени да правят история
,
посветена на 100-годишнината от рождението на Ваклуш Толев

ИЛКО СЕМЕРДЖИЕВ
доктор, министър на здравеопазването
в периода 1999 – 2001 година

“Мъдростта има едно лице – пропито от Любов
и отговорно пред Истината.”
/Ваклуш/

В моята фамилия прадядо ми е свещеник и вкъщи винаги е имало църковна литература. И когато намерих поредицата “История и теория на религиите” на Ваклуш, много й се зарадвах, защото той в един изключителен стил описва множество религии. Събуди в мен голям интерес този негов прочит и потърсих комуникация. Живата среща с него бе още по-впечатляваща от прочита на книгите, защото в директно общуване той е изумителен. Аристократ на Духа. Може би звучи странно, но двете основни теми, които винаги сме обсъждали, са от една страна духовни теми, а от друга страна политиката. Той беше социално ангажиран, социално активен, социално зрящ. И разбираше политическия процес по един друг начин, който не е тривиалният. Не е онзи, който можем да прочетем във вестници, в сайтове, да видим като коментари по телевизии и в публицистични предавания, а много по-дълбок.

Ваклуш живееше в Причинния свят. Той изследваше дълбоки взаимовръзки, причинно-следствени вериги, което много малко хора могат да направят поради липсата на енциклопедичност. А неговите познания бяха наистина енциклопедични.

Аз лично към него винаги съм се обръщал с “Учителю”. Човек, който сваля знание от Причинния свят, е даже повече от учител. И в “Беззаветния Завет” това си личи много ясно. Който прочете тази книга, ще разбере какво имам предвид. В “Беззаветен Завет” той отива отвъд обикновената мисъл, отвъд линейното мислене, отвъд линейното време.

Аз съм човек на науката и обичам установените, доказани неща. И когато влизах в общение с него, виждах нещо изключително интересно. Той говореше за метафизиката с почти научни доказателства. Защо казвам почти? Защото те се базират не на експерименти, не на доказателства, каквито знаем, че изисква науката, а на изключителна логика. Въобще в него имаше две изключителни качества. Едното бе огромният му евристичен потенциал, а другото бе невероятната доказателствена мощ на неговите тези, теории, твърдения…

Той поставя най-високото стъпало към момента. Познавайки световните религии, виждайки взаимовръзките им, виждайки как всяка следваща взаимства от предишната, той надгражда. Път на Мъдростта е следващ еволюционен етап. И Ваклуш дефинира това много добре в “Седемте Лъча на еволюцията” като духовни пулсации, които намират своето материално и ментално изражение.  Пътят на Любовта беше извървян от Христос. И ако приемем човешката емоционалност като фундамент на човещината ни, време е да я развием до менталност и не само до менталност, а и до мъдрост. Мъдростта е особен феномен. Човек може да бъде умен и да не бъде мъдър. Затова приемам така наречената доктрина на Мъдростта като пулсация на еволюцията.

_______

Виж за книгата Децата на Деня – родени да правят история ТУК.

07_Children-10_mini

Ilko Semerdzhiev on Vaklush
From interview by Nikolai Vasilev in ‘8’ Magazine, January 2023
Prepared by: Ralie Blag
Translation by:
Neil Scarth

The material is included in the book
‘The Children of the Day: born to make History’
,
dedicated to the 100th anniversary
of the Teacher of Wisdoms birth

ILKO SEMERDZHIEV
Minister of Health in the government of Ivan Kostov for the period from 1999 to 2001
Deputy Prime Minister and Minister of Health in the caretaker government, 2017

 ‘Wisdom has only one face – imbued with Love and accountable before the Truth.’
/Vaklush/

In my family, my great-grandfather was a priest and we always had religious literature at home. When I came across the series ‘The History and Theory of Religions’ by Vaklush, I was really delighted because he describes a great many religions in an exceptional style. This interpretation of his generated a great interest in me and I sought contact with him.

The real-life meeting with him was even more impressive than what I read in the books because in direct communication he is incredible. An aristocrat of the spirit. It might sound strange, but the two main topics which we always discussed were, on the one hand, spiritual subjects, and on the other politics. He was socially conscious, socially active, socially insightful. He also understood the political process in a different way, one which is not trivial. It’s not the one we can read about in the newspapers or on sites or see as comments on television and publicity programmes, but something much deeper. Vaklush lived in the Causal World. He investigated profound interconnections, chains of cause-and-effect, which very few people may make out due to a lack of such encyclopedic knowledge. His knowledge was truly encyclopedic.

I personally always addressed him as Teacher. A person who draws down knowledge from the Causal World is actually even more than a teacher. In his ‘Uncovenanted Testament’ this stands out very clearly. Whoever reads this book, will understand what I have in mind. In ‘Uncovenanted Testament’ he goes beyond ordinary thought, beyond linear thinking, beyond linear time.

I am a man of science and I like established, proven things. When I began communicating with him, I saw something exceptionally interesting. He talked about metaphysics with almost scientific proofs. Why do I say ‘almost’? Because they are based not on experiments, not on the forms of evidence that we know that science requires, but on exceptional logic. As a whole, there were within him two exceptional qualities. One was his enormous heuristic potential, while the other was the incredible evidential power of his theses, theories, assertions…

He provides us with the very highest rung at present. Knowing the world religions, seeing their interconnections, seeing how every successive thing is influenced by what precedes it, he builds on this further. The Way of Wisdom is the next evolutionary stage. The Way of Love was trodden by Christ. If we consider human emotionality as the foundation of our humanity, then it is time for us to evolve it towards mentation, and not only to mentation but to wisdom. Wisdom is a special phenomenon. A person may be clever but not be wise. That’s why I regard the doctrine of Wisdom, proclaimed by him, as a pulsаtion of evolution.

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)