Home ENGLISH Запази любовта си с Don’t Call Me by SHINee + Truman Show, Interstate 60

Запази любовта си с Don’t Call Me by SHINee + Truman Show, Interstate 60

Запази любовта си с Don’t Call Me by SHINee + Truman Show, Interstate 60
0

For English, scroll down

Подготвил: Ралица Благовестова
Текстът e изведен от видеото по-долу

Първото ми завръщане с SHINee! :) Какво имаме като текст сега? “Не съм повече за теб любовта” “Моля те, пусни ме да си вървя” Изглежда ми като да изхвърлим от живота си деструктивна любовна зависимост, от която имаме нужда да се освободим. Така въздействащо, великолепно претворено в произведение на изкуството. Харесва ми. Харесва ми, харесва ми. Това бе първата ми реакция, когато гледах музикалния видеоклип Don’t Call Me на SHINee и бях дори още по-впечатлена от Performance видеото с тази пиано интерлюдия и гласови нюанси в изпълнението на живо! Честно казано се чувствам така, сякаш съм изстреляна, хвърлена, запокитена направо в небесата. SM отново предостави на вниманието ни истинско произведение на изкуството… И как изпълненията на живо може да ми звучат дори по-добре от записите, не зная, но това са фактите. Чуйте… мм… звучно. Момчетата са просто брилянтни, заедно с целия им екип зад тях, разбира се. Резонира, резонира и още как, от начало до край!

Prepared by Ralie Blag
Text from the video below

My first comeback with SHINee! What we have as lyrics now? “I’m no longer your love, oh… Please let me go” It seems like to get rid of dysfunctional love addiction that we need to set ourselves free from. So powerfully, magnificently recreated as a piece of art. I love it, I love it, I love it. That was my first reaction when I watched SHINee’s Don’t Call Me music video and I was even more startled by the Performance stage with this piano interlude and voice nuances live! I could simply say as someone in the comment section of the MV: I honestly feel like I’ve been kicked jacked thrown into heaven. SM delivered a true piece of art again… And how the live versions may sound to me even better than the studio record I don’t even know, but those are pure facts only. Listen… mm? Sonorous! The boys are simply brilliant, together with the team behind, of course. It resonates, resonates, from beginning to the end!

Здравейте! Аз съм Рали с прякор Алита. Този сладък, но изключително силен в същото време боен ангел. Подхожда ми добре, въпреки че моята сила всъщност е в намирането на това, което може да донесе радост и усмивка или да издигне духа по много различни начини. “Ще спася любовта си.” О, да! Това е първото ми завръщане с SHINee между другото и се чувствам като у дома си, като у дома и с тях. EXO и NCT са моите първи любими групи и следвайки задълбочаващия ми се интерес започнах да жадувам за някаква намеса, взаимодействие между техните светове, между техните концепции. И с мощната поява на SuperM започнах постепенно да приемам и прегръщам все повече от артистите на SM, от тяхната Културна Вселена като цяло… Мино, какви ги вършиш ти, палавнико :) Много сладко :)

Hello! I’m Ralie with nickname Alita – you know, this cute and extremely strong at the same time battle angel. Suits me well, though my strength is actually in finding what can bring joy and smile, or elevate the spirit in many different ways. ‘I’m gonna save my love.’ Ooh yah… It’s my first comeback with SHINee by the way and I feel home, home with them as well again… I’m EXO and NCT initially biased and following my deepened interest I started to crave for some kind of interference, intrusions between their concepts, between their worlds. And with the powerful appearance of SuperM I started gradually to adopt and embrace more and more of SM’s artists, of their Cultural Universe as a whole… Minho, what are you doing here, you cheeky boy :) So cute :)

С това голямо разнообразие от песни, които SM непрекъснато ни предоставя, се чувствам истински късметлия да получавам възможността отново и отново да се наслаждавам на ангажираща качествена музика в богато разнообразие от нюанси и настроения, предадена със значими послания, които са вплетени ако не в текстовете, то във визуалната история. И всичко това, поднесено от изключително талантливи изпълнители, с разкошна кинематография, брилянтна операторска работа, перфектен монтаж и т.н. Пълен пакет за всички сетива плюс нещо отвъд. Като любител на музиката, филмите и книгите, наистина се радвам да съм свидетел на това великолепие. Благодаря ви, хора, без значение дали сте на сцената или зад нея. Благодарим за упоритата работа, старание и божествено съвършенство. Както би казал любимият ми реактор Бен, ние сме тук, за да оценим това, което поднасяте. И го оценяваме с пълно сърце.

With that great diversity of songs that SM constantly provides us I feel genuinely lucky to experience time after time engaging quality music in an exuberant variety of shades and moods, conveyed with meaningful messages that are woven if not in the lyrics than in the visual story. And all this performed by extremely talented artists, executed with stunning cinematography, brilliant camera work, perfectly on point editing and so on. It’s a full package for all the senses plus something beyond. Being a music, movie, and book lover I’m really delighted to be a witness of that splendor. Thank you guys, no matter on the stage or behind it. Thank you for your hard work, diligence, and divine perfection. As my favorite reactor Ben (Deacs Channel) would say, we are here to appreciate what you bring to the table. And we do, to the fullest of our hearts.

Какво ми харесва в Don’t Call Me MV по-специално? Всъщност е по-скоро цялата песен от начало до край: перфектния синхрон между някои елементи в хореографията и музикалните ритми или изключително красивото разнообразие от гласове тук, там, навсякъде… На първо място е може би e моментът на Кий Don’t think about calling… И на Темин I’m gonna save my love. Или заключителната част на Темин и ниските нотки на Мино… Звучи така хубаво. И това на Оню, разбира се! Пиано мостът да не се забравяме. Класическите музикални елементи са толкова по вкуса ми и един от най-любимите ми моменти в това отношение е в Tempo на EXO, когато Каи е на пианото. Ммм магично, отнасящо… Като искра от друга реалност, която ни поема и издига там някъде.

What I love about Don’t Call Me MV in particular? It’s more like the whole song from beginning to the end actually: the perfect timing of some choreo points and music beats, or the extremely beautiful variety of voices here, there, everywhere… First of all, it’s maybe Key’s Don’t think about calling moment… And Taemin’s I’m gonna save my love. Or the ending part of both Taemin and down deep Minho… It sounds so good. And this of Onew, of course! The piano bridge not to forget. The classical music elements are so much my taste and one of my most most most beloved moments in this regard is in EXO’s Tempo when Kai is on the piano. Mmm magical, transcending… Like a spark from another reality taking and ascending you there as well.

В Don’t Call Me включванията на Кий привлякоха вниманието ми от самото начало. Това означава ли, че съм Кий ми е любимецът в SHINee? Най-вероятно :) С това негово облекло не зная дали представлява орел, гарван или шаман, но ми харесва, особено с образа на змията-дракон върху него, която е божествената сила у нас, както знаем. Нека отбележим обаче, че драконът е наистина мощен и може да бъде плашещ и да ни нарани, когато не сме готови да понесем неговата сила. Силата е една и съща, но от нас и етапа ни на развитие зависи как ще понесем присъствието й. След това бих посочила частта с танца на Мино… толкова вълнуваща… отново… Какви птици изобразяват? Не е ли чудесно как пресъздават раздразнени птици, напъждащи натрапник! Звучи като мощна решимост да се отървем от това, което не работи в живота ни и ако се свържем с това послание, то може да се прехвърли към нас с настояването да вземем и ние живота си в ръце и да срежем въжето на каквото вече не е функционално.

In Don’t Call Me Key’s parts caught my attention from the very beginning. Does it mean I’m Key biased with SHINee? Most probably :) With this outfit of his I don’t know is he represents an eagle, a crow or a shaman, but I like it, especially with the image of the dragon-serpent on him, that is the divine power Kundalini for me, you know. Let’s note though that the dragon is truly powerful and could be scary and harmful when we’re not ready to bear its force. The force is one and the same, but it depends on us and our stage of development how we’ll experience its presence. Next I would point Minho’s dancing part… so trilling… again… What kind of birds they represent? Isn’t it great how they recreate irritated birds, fighting out an intruder! It sounds like powerful manifestation of someone’s determination to get rid of what’s not working in their life and if we get in touch with this message it could be transferred to us like a demand to also take our life in hands, and to cut the rope of what’s not really functional.

Как започва песента? “Обещавам да кажа истината и нищо друго освен истината.” “Хм, каква истина?”, бих попитала веднага. Която ви прави свободни, разбира се. Схващаме ли? Откъснати, освободени от това, което смуче енергията ни, губи времето ни и ни държи заключени и оковани… Да бъде! В крайна сметка усещането ми е, че голямото в к-попа на SM е именно вложената енергия за подпомагане, издигане, събуждане и т.н. Издига ни не само емоционално, но и ментално.

Към следващото ментално ниво давай напред
Вече сме на друго ниво, о да
Нека започнем сега, ще летим
Няма връщане назад, всичко е наред

Това, което винаги ми харесва в креативността на SM, е, че дори любовните песни често не са просто любовни истории по обичайния и тривиален начин, а истинска магия, която може дълбоко да резонира, да привлича и накрая да ни излекува със своите властни енергии. Подобно на Don’t Call Me точно, където нямаме хленчене в самосъжаление, а твърдо намерение да внесем зрялост в нашите взаимоотношения, да се откъснем от това, което само губи времето ни и хаби енергията ни със своята нездравословност. Постоянно имам чувството за това как к-попът е първоначално и целенасочено създаден, за да помага на хората по света да преодоляват своите драми, да растат емоционално и ментално, да узряват и да се превръщат в по-добро човешко същество, което с радост може да процъфтява в звездния прах на Вселената. Поне мен това ме привлича особено много. Тогава има смисъл съня ми за белия магьосник и неговата бяла магия, за която вече говорих в някой епизод… Това е образ на излъчваната в света лечебна енергия. Както в случая с топ любимеца ми Бекхьон, постоянно изпитвам и често виждам изрази колко успокояващ, омиротворяващ и галещ е гласът му: душата и умът намират покой.

How the song starts? ‘I promise to tell the truth, and nothing but the truth.’ ‘Hm, what truth?’, I would like to ask right away. That makes you free, of course. Savvy? Disconnected, liberated from what drains your energy, wastes your time and keeps you locked and down… Let it be! At the end of the day I feel like the great thing about SM’s k-pop is precisely the input energy to help, to elevate, to wake up and so on. It’s uplifting not just emotionally but also mentally.

Move on to the next level higher mental
We’re already on another level ya
let’s start we gon’ fly
we won’t stop it’s alright

What I always like about SM’s creativity is that even the love songs are often not simply love stories in a usual and trivial way, they are real magic that can deeply resonate, attract and finally heal us with their empowering energies. Like with Don’t Call Me exactly we don’t have any whining in self-pity, but firm intention to bring maturity in our relationships, to detach from what only wastes our time and exhausts our energy with its unhealthiness. I constantly have this feeling of how k-pop is initially and purposely designed to help people around the world to overcome their dramas, to grow emotionally and mentally, to mature and transform into a better human being, who happily can thrive in the dust of the Universe. At least, that’s what I’m especially attracted to. Then it makes sense my dream about the white magician and his white magic that I already talked about in some episode… It’s an image of the projected in the world healing energy. Just like with my ultimate bias Baekhyun I constantly experience and often see expressions of how calming, soothing, comforting his voice is: soul and mind are getting in peace.

Е, няма да съм аз, знаете, ако не спомена и онези интригуващи ума неща около песента на SHINee. Това, което долових от тийзъра Измамна реалност, ми напомня за филми като Шоуто на Труман, Матрицата, Търсенето на Немо и може би още, с основната идея, че ние като човечество живеем в невежество за по-голямата картина на реалността. Живеем в ментална кутия, зациклили в един посредствен живот, ежедневна рутина и страхове, които ни пречат да разперим криле и да полетим. Трябва да мечтаем с размах, да намерим истинското си аз, истинската си любов и всичко отвъд повърхността на живота, което може да ни донесе усещане за смисъл и вътрешна удовлетвореност.

И заради доловената концепция тук изгледах отново филмите „Шоуто на Труман“ и „Магистрала 60“. И двамата са едни от най-любимите ми на тема истинска любов и особено Труман ми бе представен по такъв магичен начин, че е незабравим. След това дойде „Магистрала 60“, който е още по-вдъхновяващ и някак предпочитаната от мен аура в живота: атмосферата, която най-много радва душата ми. Очарователен, умен, кара ни да се усмихнем и предоставя чудесни гледни точки, над които да размишляваме. Носи усещането за това колко добре моралните ценности са в сигурни ръце с главния герой. Излъчва доверие, накратко казано. И първата среща между него и нея беше толкова забавна. Весела някаква. Ако сте склонни да се гмурнете в усещане за топлина, може да хвърлите поглед. Има и една много интересна метафора, забелязах. Лъжливо общество я бе тикнало в затворническа килия. Това е нашата душа, която трябва да бъде изведена към радостта от събирането със създателя в нас. Постигнатото единство на ум, душа и дух направи промяната в живота му, направи го безстрашен да устои на натиска отвън. И в двата филма конфликтът бе с бащината фигура – със създателя отвън, за да бъде изведен творецът отвътре.

Well, it won’t be me, you know, if I don’t mention those mind intriguing parts around SHINee’s song as well. What I got from the teaser Fake Reality was The Truman Show-Matrix-Finding Nemo vibes and maybe more, with the main idea that we as mankind live in ignorance for the bigger picture of reality. We are in a mental box, trapped in some mediocre life, day by day routine and fears that keep us restrained to spread out our wings and fly. We need to dream big and find our true self, true love, and everything beyond the surface that can bring us a sense of purpose and fulfillment.  And because of the detected concept here, I re-watched The Truman Show and Interstate 60 movies. Both are some of my most favorite on the topic of true love and especially Truman was introduced to me in such a magical way that is unforgettable. Then came Interstate 60 which is even more inspiring, and more like my preferred aura in life, the atmosphere that pleases my soul the most. Charming, clever, makes you smile while providing great points of view to think about. Gives you a sense of how well inner morals are secured with the main character. Radiates trust let’s say in short. And the first meeting between him and her was so funny. Hilarious, a breath of fresh air. If you’re inclined to dive in a feeling of warmth, check it out. And there is that very interesting metaphor, I noticed. She was trapped in a prison cell by untruly society. That is our soul that needs to be lead out to the joy of the reunion with the creator in us. This reunion of mind, soul and spirit made the change in his life, made him fearless to withstand the pressure from outside. In both movies the conflict was with the father figure, with the creator from outside, in order to bring out the creator from inside.

И още нещо. Гарата в музикалния видеоклип на SHINee ми напомни за филма 2:22 от 2017 г., където имаме една история за обсебваща токсична любов, от една страна, и истинска дълбока преданост от друга. Добре и красиво е направен, държи в напрежение… така че препоръчвам и него. И това е всичко за днес. Следва темата “Какво забелязах и обичам в корейските драми”. Или “Какво забелязах и обичам в Бекхьон”. Ще видим кое ще е първо. А WayV току-що пуснаха своето Kick Back MV между другото. “Освободи се, освободи се сега, о, да, да!” Още едно въздействащо произведение на изкуството! “Можем да сме свободни, както мечтаем”, да. Чао! И до скоро.

And one more thing. Because of the train station in SHINee’s music video, I recalled the movie 2:22 from 2017 where we have that story of obsessive toxic love on the one hand and true deep devotion on the other. It’s well and beautifully done, keeps you in suspense… so I also recommend it. And that’s all for today. Next is coming the topic of What I noticed and I love about Korean dramas. Or… What I noticed and I love about Baekhyun. Will see… which one will be. And WayV just dropped their Kick Back MV, by the way, ‘Get free free free, oh yah yah!’ Another powerful masterpiece! ‘We got the kick kick kick kick kick kick kick back’ ‘You know we did did did did did did did that’ ‘As we wish we can be free’… Bye! See you soon.

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)