Home FREE VISION МЕДИЯ ВИДЕОБОКС АРТСТАЙЛ Дискусионно студио СЪБОЖНИЦИ: Човечестото в Единство – видео анонс
0

Дискусионно студио СЪБОЖНИЦИ: Човечестото в Единство – видео анонс

Дискусионно студио СЪБОЖНИЦИ: Човечестото в Единство – видео анонс
0

Дискусионно студио “СЪБОЖНИЦИ”
е една продукция на Книжарница и кът за култура “Азбучника”:
https://azbuchnika.org/ и Free VISION медия: https://fvision.eu/bg/

Заедно с нашите гости и аудитория ще търсим, изследваме и представяме същността, която одухотворява. Одухотворява погледа ни за хора, събития, понятия… с поставяните теми, въпроси и проблематики.

– Какво сме ние хората?
Разделяни сме на етноси;
Класифицирани сме в раси;
Принадлежим към нечии религии и утвърждаваме свои нации.

– Обединява ли ни нещо?
Човекът е наречен социално животно от Аристотел.
Той е мислещо животно според Сенека.
Човекът е усъвършенстващо се животно – за Бердяев, и мост между животното и свръхчовека за Ницше.
И все пак човекът е свободно, духовно същество, според Хегел, и е време да създадем божествено човечество, градира Анри Бергсон.

Тогава човекът е един бог в развитие, Богоосезаема необходимост – извежда Ваклуш Толев в Учението Път на Мъдростта. Ние търсим съкровената човешка характеристика, че всички хора носим Божията искра в себе си. Това е повече от кръвно родство. Това ни прави събожници!

“Валентността събожник вгръща човечеството в единство.” ~Ваклуш Толев

Автор и водещ: Петър Николов
Редактор и участник: Ралица Благовестова
Режисьор и участник: Александра Вали

‘SABOZHNICI’ talk show is a production of Azbuchnika Bookstore and Culture Corner and Free VISION media.

– What are we, humans?
We are divided into ethnic groups;
We are classified into races;
We belong to someone’s religion and affirm our own nations.

— Does something unite us?
Man is called a social animal by Aristotle.
He is a thinking animal according to Seneca.
Man is a perfecting animal – for Berdyaev, and a bridge between the animal and the superhuman, for Nietzsche.
Yet he is a free, spiritual being, according to Hegel, and it is time to be created divine humanity, levels up Henri Bergson.
Then the man is a god in evolution, a God-tangible necessity, Vaklush Tolev concludes in the Way of Wisdom Teaching. We are looking for the innermost human characteristic that all people carry God’s spark inside. This is more than kinship. That makes us saboznici (con-deities)!

In ‘SABOZHNICI’ talk show, together with our guests and audience we will search, explore, and present the essence that inspires and refines. Refines our view of people, events, concepts… with the topics, questions, issues.

“The valence sabozhnik (con-deity) brings humanity back in unity.” ~ Vaklush Tolev

 

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)