Home ENGLISH НОВИЯТ ЙЕРУСАЛИМ В МУЗИКАТА | SM Entertainment and the New Jerusalem in music

НОВИЯТ ЙЕРУСАЛИМ В МУЗИКАТА | SM Entertainment and the New Jerusalem in music

НОВИЯТ ЙЕРУСАЛИМ В МУЗИКАТА | SM Entertainment and the New Jerusalem in music
0

For English, scroll down

Подготвил: Ралица Благовестова
Текстът e изведен от видеото по-долу

Здравейте с новата ни поредица Mini REACTION! Обърнахте ли внимание на тъмбнейла? Пръстенът-змия на Кун от WayV образува буквите SM заедно с пръстите му.

Не зная какъв е влаганият от SM символ в избора на змията, която присъства навсякъде в продукцията им под какви ли не форми, но универсалният й архетипен образ е със значението на мъдрост, защото е гъвкава. Във всяка ситуация намира изхода. Намира онова, което да въздейства на реалността, така че да си проправиш път напред. Затова и Бекхьони от EXO си е дошъл с такова хубаво име (в някои от значенията е “бял”, “мъдър, добродетелен”), което така хубаво въплъщава. Бяла цвете-змия е поетичният образ за него, сънуван от майка му преди да се роди. Заедно с бяло прасенце – в сън на баща му, за да са ясни и щуротиите му :) Езотерично змията е божествената сила у нас, Змията-Огън Зми, която при събуждането си пулсира, вие се по гръбначния ни стълб и “разцъфтява” в чакрите.

Prepared by Ralie Blag
Text from the video below

Hello with our new Mini REACTION series! Did you pay attention to the thumbnail? The snake-ring of WayV’s Kun forms the letters SM together with his fingers.

I don’t know what is the meaning input by SM in its choice of the snake, which is present everywhere in their production in all sorts of variations, but its universal archetypal symbol has the meaning of wisdom because it is flexible. In every situation, it finds the way out. It finds what can affect reality so that you can make your way forward. That’s why Baekhyunee from EXO came up with such a lovely name (in some of the meanings it’s “white“, “wise, virtuous“), which he embodies so nicely. A white flower-snake is the poetic image of him dreamed of by his mother before he was born. Along with a white piglet – in his father’s dream, so that his antics to be also clarified :) Esoterically, the serpent is the divine power in us, the Serpent-Fire Kundalini, which pulsates when it awakens, twists along our spine, and “blooms” in the chakras.

До средата на 2017 г. нямах ни най-малка представа за съществуването на к-попа и Корейската вълна. Почитател съм на класическата музика по начало и попът никога не ми е бил в полезрението. Разбира се, че бях чувала Gangnam Style, но не в идеята за ценност, а като световно зрелище. Комичността на изпълнението е фокусът там. Появата на Кристиан Костов с песента Beautiful Mess на Евровизия 2017 стана причина да чуя за първи път в живота си израза к-поп. Сравняваха го с к-поп айдъл, защото има азиатски черти. Майка му е казахстанка, баща му българин, а е израсъл и живее в Русия. Много пленителен и символен бе образът му на Евровизия, съчетаващ многонационалността в себе си. Пленителна бе и песента му с посланието й за универсалната и надличната любов. Той е фен на BTS, но стана причината аз да открия EXO.

Until mid-2017, I had no idea about the existence of k-pop and the Korean wave. I am a classical music fan in principle and pop music has never been in my scope of interests. Of course, I had heard Gangnam Style, but as a world spectacle than as a value. The comic nature of the performance is the focus there. The appearance of Кristian Kostov with the song Beautiful Mess at Eurovision 2017 was the reason I heard for the first time in my life the expression k-pop. He was compared to a k-pop idol because he had Asian features and all. His mother is Kazakh, his father is Bulgarian, and he grew up and lives in Russia. His character at Eurovision, combining multi-nationality in itself, was very captivating and symbolic. His song with its message of universal and transcending love was also captivating. He’s a BTS fan, but was the trigger I to discover EXO.

Търсех да разбера какъв е този музикален жанр и нищо не успявах да си харесам – клипчетата, на които попадах, ми изглеждаха твърде шарени и музикално също не ме докосваха, докато не попаднах на песен, наречена Monster, на групата EXO. Изгледах видеото няколко пъти и потърсих още от тази група. МАМА и Overdose ми събраха погледа просто. Кинематографски продукции с невероятно операторско майсторство и възхитителни хореографии. Съвсем искрено бях в тихо и нарастващо изумление. А песента Monster особено ме бе впечатлила с музикалната си конструкция и исках да разбера кой е този гениален композитор, който е сътворил това произведение на изкуството. Останах много изненадана, че к-поп песните се пишат от множество автори и ми се изясни присъствието на шведската, западната, шлифовка. И все пак структурата мисля че идва от един извор, от родителя на Корейската вълна И Су Ман, създателят на SM Entertainment.

I was looking to find out what this music genre was like and I couldn’t take to anything: the videos I came across looked too colorful to me and didn’t touch me musically either until I came across a song called Monster by the band EXO. I watched the video several times and searched for more from this group. MAMA and Overdose just blew me away. Cinematographic productions with incredible camera work and delightful choreography. Quite sincerely, I was in quiet and growing amazement. And the song Monster had particularly impressed me with its musical construction, so I wanted to know who that ingenious composer was who created this work of art. I was very surprised to find out that k-pop songs are written by many authors and the presence of Swedish, Western in general, polishing became clear to me. And yet the structure I think comes from this one source, from Korean wave father Lee Soo Man, the founder of SM Entertainment.

Дълго време гледах и четях спорадично, навлизах стъпка по стъпка, но някакси не попадах на точна и ясна информация как се е зародило явлението. Повече от две години живеех със смътното усещане, че SM e в основата, без обаче специално потвърждение. Дори когато оформих дългия си и детайлен материал за SuperM в края на 2019 г. и четох МНОГО по този повод, продължих да не съм съвсем сигурна, защото информациите в интернет не са от най-задълбочените. Бях гледала вече видео презентацията на И Су Ман от 2016 за тяхната New Culture Technology система, но по онова време дори не направих разлика между New и Neo в наслова на SM системата и на SM новата група. Още с първите ми стъпки обаче се зароди у мен усещането за специалния извор на това явление в лицето на създателя на тази компания.

I watched and read sporadically for quite a time, I was getting in step by step, and I somehow didn’t come across accurate and clear information on how the phenomenon originated. For more than two years, I lived with a vague feeling that SM was the root, without having a special confirmation though. Even when I compiled my long and detailed material about SuperM at the end of 2019 and read a LOT at the time, I was still not quite sure, because the information on the Internet is not the most in-depth. I had already watched the video presentation by Lee Soo Man from 2016 for their New Culture Technology system, but at that time I didn’t even make a difference between New and Neo in the title of the SM’s system and the SM’s new group (NCT). From the very beginning, however, I had the feeling of a special source of this phenomenon in the face of the creator of this company.

Сочат се, разбира се, разнообразни фактори за възникване на Вълната, като например подготовката на почвата с експерименталната музика на Seo Taiji (не зная точно как се чете) в началото на 90-те. Или специфичната телевизионна музикална система на Корея. Също нарастващия износ на корейски драми. Но ако се вгледаме по-дълбоко, всички ключови моменти идват от едно място: продукцията на И Су Ман. Четох статии, че първо в Китай започват да използват термина Корейска вълна, но същинският тласък дори не е моментът с официализирането на името, добре разказан от сайта www.gateway-korea.org. Цитирам: “Повратният момент за разпалването на корейската мания в поп културата на Китай бе концертът на корейската група H.O.T., състоял се в Пекин през февруари 2000 г. Корейските новинарски емисии използваха термина Hallyu, за да опишат този концерт. Край на цитата, но има и друг интересен от сайта www.vox.com: “През 1999 г. групата H.O.T. бе избрана да участва в голям благотворителен концерт с Майкъл Джексън, отчасти поради потенциала им да станат международна звезда: индикация, че дори през 90-те, индустрията долавя потенциала на к-попа за глобален успех. Подобно на BoA, която прави своя публичен дебют на 13-годишна възраст през 2000 г. и се утвърждава като един от най-припознаваните зад граница южнокорейски артисти. Край и на този цитат.

Various factors for the originating of the Wave are pointed out of course, such as the experimental music of Seo Taiji (I don’t know how exactly to pronounce it) in the early ’90s. Or South Korea’s specific music broadcast system. Also the growing export of Korean dramas. But if we look deeper, all the key moments come from one point: the production of Lee Soo Man. I read articles that in China they first started using the term Korean wave, but the real impetus is not even the moment with the officialization of the name, well told by the site www.gateway-korea.org.  Let me quote: ‘The decisive moment in igniting Korean pop culture fever in China was the concert of Korean boy band H.O.T., held at the Beijing Workers’ Gymnasium in February 2000. Korean news reports used the term Hallyu, or the Korean Wave, in describing this concert.’ End of quote, but there is another interesting one from the site www.vox.com. I quote again: ‘In 1999, the band H.O.T. was chosen to perform in a major benefit concert with Michael Jackson, in part because of their potential to become international pop stars — an indication that even in the ’90s, the industry was attuned to K-pop’s potential for global success. Like BoA, who made her public debut at the age of 13 in 2000 and in the ensuing years has become one of South Korea’s best-known exports.’ End of this quote too.

Това, което изброихме в търсене на извора за Халю, са факти, но каквито и да са външните фактори за цялостното разпространение, ако щете ми вярвайте, в самата основа постоянно улавям един копнеж по нещо Отвъд. Присъствието на една силна любов към някакви по-висши реалности усещам като скрития корен. Връзката. Възстановяване на връзката във вътрешния и външния живот, Изтока и Запада, земното и небесното. Търсене на преливността между полюсите, на взаимност. Колкото повече опознавах с времето продукцията на SM Entertainment, толкова повече нарастваше удивлението и почитанието ми към това какви “чудеса” в поп-културата прави тази компания. Идеи, ценности, първокласна визуална естетика без нежелани съблазни. Една от последните новости бе стартиралият дългосрочeн кросовър проект със Сеулския симфоничен оркестър, който може и да нямаше през 2020 година голямо развитие заради новите стечения на световните обстоятелства. Другото ново, което ми беше направило впечатление е обявения SM Institude за глобално обучение на звезди. Дори най-новото с BeyondLIVE онлайн концертите  не идва от Холивуд, а от Корея: от SM Entertainment и колаборациите им.

What we did list in search of the roots of Hallyu are facts, but whatever the external factors for the overall spread could be, believe me or not, I’m constantly sensing a longing for something Beyond. The presence of a yearning for some higher reality feels like a hidden core. The connection. Restoring the connection between the inner and outer life, East and West, earthly and heavenly. Some search for the overflow between the extremes, for mutual cooperation. The more I got to know SM Entertainment‘s production over time, the more was growing my astonishment and reverence for what “miracles” in pop culture this company does. Ideas, values, first-class visual aesthetics without unwanted temptations. One of the latest innovations was the launch of a long-term crossover project with the Seoul Symphony Orchestra, which may not have developed much in 2020 due to the new changes in world circumstances. The other new thing that impressed me was the announced SM Institute for global star training. Even the latest BeyondLIVE online concerts project does not come from Hollywood, but from South Korea: from SM Entertainment and their collaborations.

Споменах в началото за музикалния си дом в лицето на класическата музика, но не допълних, че другата ми голяма музикална любов е Металика. Не зная колко добре би могъл някой изобщо да си представи културния шок, който изживях да чуя любими акорди от Моцарт или Бетовен в редица от първите песни на SM, заедно с рифове в стил хард рок. При това добре придружени с наситени ценности в текстовете и редувани с песни в разнообразни настроения, така че сериозните послания да се балансират с жизнерадостни и оптимистични вълнения. И всичко това – подчинено на един вътрешен план… Да, има план сигурно. И всичко това подчинено на един вътрешен плам, облечен в разпознаваеми (поне за мен) езотерични символи. Затова ми се струва, че да си артист на SM Entertainment е различно от това да си такъв в която и да е друга компания. Усещането за мисия и идеята да бъдеш служител на нещо повече от себе си, предполагам, трудно се осъзнава, но изпълнителите на SM могат да имат големия успех, когато осъзнато или не отговорят на потребността да са повече или по-малко в синхрон с тази енергия. И едва ли е случайно, че преди изобщо да е стигнала до знанието ми Корейската вълна, сънувах Белия магьосник, занимаващ се с бяла магия, който беше всъщност бял орел, тоест извисен дух, в чиито образ след време разпознах Бекхьон.

I mentioned at the beginning of my musical home in the face of classical music, but I did not share that my other great musical love is Metallica. I don’t know how well anyone could have imagined the culture shock I experienced hearing favorite Mozart or Beethoven chords in a number of SM‘s first songs, along with hard rock riffs. At the same time, they are well accompanied by saturated values ​​in the lyrics and alternated with songs in various moods, so that the serious messages to be balanced with cheerful and optimistic excitement. And all this – inspired by an internal plan… Yes, there is a plan, I guess. And all this inspired by an inner flame, clothed in recognizable (at least for me) esoteric symbols. That’s why it seems to me that being an artist at SM Entertainment is different from being one at any other company. The sense of mission and the idea of ​​being in service of something more than yourself, I guess, is hard to be aware of, but SM performers can be very successful when they consciously or not respond to the need to be more or less in sync with that energy. And it is hardly a coincidence that before the Korean wave came to my knowledge at all, I had a dream about the White Wizard who was involved in white magic and was in fact a white eagle, that is a lofty spirit, in whose image I eventually recognized Baekhyun.

Затова никак не се учудвам на това как пред очите ми именно Бекхьон оглави извора на Корейската вълна, ставайки лидер на SuperM. А в Китай начело излиза Лей, в Япония спусъкът е BoA. Боата също е змия, както знаем 😉 Така И СУ Ман е като Бащата, който обаче трябва да срещне и отгледа Сина (може и Дъщерята ;), чрез които да се прояви в света. Ако някой е наясно с метафизиките на Християнството, ще разбере препратката ми. Има се предвид Бащата – Отца, а Синът е Богът в проява. И съм искрено (х3) благодарна за съществуването на това явление и за огъня отвътре, който събужда и разпалва у нас – радостта, която носи. Не споменавам BigBаng, нито дори BTS или TWICE, BlackPink, въпреки че харесвам и множество техни неща, просто защото… там мисиите са повече лични. Да, те правят пробиви и обслужват цялото, но не това е изначалната светонагласа.

That’s why I’m not at all surprised how before my eyes it was Baekhyun who headed the source of the Korean wave, becoming the leader of SuperM. And in China Ley is getting in the lead with his inner dragon, in Japan the trigger was BoA. ( Boa is also a serpent, as we know 😉 So Lee Soo Man is like the Father, who, however, must meet and raise the Son (or the Daughter 😉 through which to manifest Himself in the world. If anyone is aware of Christian metaphysics, they will understand my reference. Тhe Father, that is the Lord, and the Son is Him in manifestation. And I am sincerely (x3) grateful for the existence of this phenomenon and for the fire inside, which it awakens and ignites in us. For the joy it brings. I didn’t mention BigBang or even BTS or TWICE, BlackPink, although I like a number of their stuff, just because… the missions there are mostly personal. Yes, they make breakthroughs and serve the whole, but that’s not the initial worldview as a state of mind.

При И Су Ман това, което видях е желанието цялостната корейска култура да излезе навън, да бъде видяна. От вътре навън да излезе някаква ценност, някаква стойност. Концепцията за Вълната с мотото “Първо култура, след това икономика” е изобретение на SM Entertainment, което се вижда ясно в к-поп направлението, но има лъчи навсякъде. С усмивка ще обобщя, че много съм се чудела защо за основа на концертите си, на ютуб канала им, фейсбук и изобщо социалните им акаунти, SM Entertainment представя себе си като SMTown. И в един момент ми просветна като толкова очевидно, имайки предвид цялостната концепция на тази компания. SMTown е онова райско място, онзи Дом на Всемогъщото Божество – при WayV, или ElyXiOn на EXO, SHINee World *(този светлеещия свят) или Neo City Zone като в Матрицата и т.н., където само избраните могат да влязат :)) Демек всичкия фенски клуб. Да. Това е Обетованата земя в музикалната индустрия, Небесното царство на Земята, Новият Йерусалим в музиката :) Ти да видиш, уаууу. Затова много често техните изпълнители са с всевъзможни варианти на военни униформи или царствени одежди, като образ на едно небесно войнство, водещо битка за нашите сърца. It’s the Love Shot.

What I saw in Lee Soo Man, was the aspiration for the entire Korean culture to come out, to be seen. To come from the inside out some value, some culture. The concept of the Wave with the motto ‘Culture first, economy next‘ is an invention of SM Entertainment, which is clearly visible in the k-pop field, but has rays everywhere. I will summarize with a smile that I was wondering for quite a time why SM Entertainment presents itself as SMTown in their concerts, their YouTube channel, Facebook, and their social accounts in general. And one day it struck me an idea as so obvious if we take into account the overall concept of this company. SMTown is that heavenly place, that Home of the Almighty Deity – of WayV (in Chinese), or ElyXiOn of EXO, SHINee World (this shining world) or Neo City Zone of NCT as in The Matrix, etc., where only the chosen ones can enter :)) Supposedly the whole fan club. Yes. This is the Promised Land in the music industry, the Kingdom of Heaven on Earth, the New Jerusalem in music :) Tell me, wow. That is why quite often their artists are dressed in all sorts of military uniforms or royal outfits, as an image of a celestial host fighting for our hearts.

Забавен факт: Първоначалната фирма на И Су Ман, основана през 1989, е преименувана и регистрирана като SM Entertainment на Свети Валентин, Денят на влюбените, през 1995 :) Но основата е самият ден. Любовта е в основата на Корейската вълна. Любовта към нещо по-висше, към същностната творческа проява. Има толкова много символики, че тепърва започваме да ги споделяме като нещо забелязано. Например Диамантът. Те явно си имат тематики. Последното, което чух да споменава И Су Ман (в разговорите си с БоА) беше думичката Better (или Better days) в множество от техните песни. Better! Дай Боже всичко да е по-добре и по-добре и по-добре…

Fun fact: The initial company of Lee Soo Man, founded in 1989, was renamed and registered as SM Entertainment on Valentine’s Day, the day for those in love, in 1995 :) But the basis is the day itself. Love is at the heart of the Korean wave. The love for something supreme, for the essential creative manifestation. There are so many symbols that can be shared as something noticed and we just begin to. For example, the Diamond. They obviously have themes. The last I heard Lee Soo Man mention [ in his conversations with BoA ] was the word Better (or Better days) present in many of their songs. Better! Hopefully, everything is going to be better and better and better…

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)