Home ENGLISH Матиас ди Стефано за Вселената, живееща своя Сън в 3D измерението… | Matias de Stefano about the Universe living its Dream in the 3D dimension…

Матиас ди Стефано за Вселената, живееща своя Сън в 3D измерението… | Matias de Stefano about the Universe living its Dream in the 3D dimension…

Матиас ди Стефано за  Вселената, живееща своя Сън в 3D измерението… | Matias de Stefano about the Universe living its Dream in the 3D dimension…
0

For English scroll down. 

Превод от английски: Ралица Благовестова – Алита

Матиас ди Стефано за  Духа и тялото като единство,
за Вселената, живееща своя Сън в 3D измерението;
Какво не знаем за морала

Всичко е един организъм. Ако клетките в червата не си сътрудничат с клетките в сърцето, ако не работят заедно с мозъчните клетки, тогава тялото умира. И ако всяка клетка на тялото иска да бъде сърцето, както ние искаме да отидем и да живеем в 5-тото измерение – Сърцето на всичко, това е сърдечен удар за системата. Твърде много хора да са в ролята на просветлени. Имаме нужда от хора, работещи в бъбреците подобно на тази Земя. Хора, работещи с фекалиите, иначе умираме. Така че имаме нужда от клетки, които живеят тези реалности, защото сме единен организъм. Не е като: “О, но те живеят по-добре!” Те трябва да се справят с много други неща, ние трябва да си вършим нашата част. И заедно сме тялото. Така че каквото и да правим тук, дори и да е много ниско като ниво на енергия, то е полезно за много други същества в тялото. Част от нас живее в Седмото измерение, където не чувстваме нищо и все пак чувстваме всичко едновременно. Светлинните същества държат смисъла на всичко, но не могат да имат никакъв смисъл, ако не правим тук неща. Това сме ние, или частта от нас, в Третото измерение, която е в състояние да даде всички тези спомени и цялата тази информация на цялата Вселена за това как да живеем. Става въпрос за това именно възприемане на нещата, което промени напълно всичко. Това не е добра енергия или лоша енергия, това е начинът, по който подхождаме към тази енергия. Хората се страхуват например от земетресения или че земетресение ще убие хора, но ако няма земетресения, нямаше да имаме тази невероятна гледка и не само това. Нямаше да имаме еволюция. Земетресение за Земята е като да направим така [разкършва врата си]. Колко са починалите в момента? Но на мен ми стана добре! Няма лошо или добро за Вселената, има освобождаване на енергия. Това, което определяме като лоша или добра енергия, всъщност е само гледна точка, възприемане от позицията на нашия морал. Вселената няма морал. Съжалявам, ако вие имате, но моралът е нещо, свързано с мястото, където живеем и където сме родени. Това е гледната точка на едно място, това е значението на моралът. Понятието идва от думата “мораде”, т.е. място, където живеете, или как хората виждат света от мястото, където живеят. Така че, ако се преместите, смените мястото си, вие променяте морала си, променяте начина, по който виждате нещата. Вселената няма място, затова няма морал. Така че няма добро, няма лошо – въпрос е на това как вие се отнасяте към енергията, как искате да изживеете енергията, която изпитвате.

Тялото, биологията, е най-съвършената технология, създавана някога от духа. То е като да сте проектирали най-добрата кола на света и когато е готова да кажете: “Не, не я заслужавам и предпочитам да съм в гората.” Но аз съм я правил през целия си живот, така че нека покарам малко. Всяка част от тялото ни има връзка с Четвъртото, Петото и Шестото измерение. Седмото е друго нещо. До Шестото измерение всяка част от тялото ни е свързана с цялото Мироздание. Например в Шестото измерение има някои същества, които… Е, и тук в Третото измерение има. Но да вземем страданието: защо трябва да страдаме? Страданието, което чувстваме като индивиди, когато го съберете, има същества в Шестото измерение, които изпитват удоволствие, защото те не разбират страданието като нещо лошо, а като енергия, която се освобождава в тялото. Както има хора, които обичат да страдат. И има същества, които живеят благодарение на страданието, което създаваме. Има и други, които могат да изпитат много голяма радост. Така че нашите тела са като една машина, която където и да я докоснете, променяте други реалности. Например когато разберете защо коляното ви боли и изведнъж стане ясно, че е свързано с всичките ви бащи, баби и дядовци, с всичките ви предци, така че когато направите нещо с крака си, вие лекувате цялата си история. Това е истинска, сложна и невероятна машина, която духовното царство е създало, за да може да изживее своите мечти – нашите мечти. Както тази планета също е създадена за това. И така, като говорим за женска и мъжка енергия – и двете енергии са във всеки човек, и двете са във всеки един от нас и биологията успява да изяви това физически. Да реализира и други неща като продължаване на еволюцията, като създаване на деца и т.н. Но когато осъзнаем, че целият потенциал е в нас, а не в нещата отвън – че във всяка част от нашето тяло имаме способността да се свързваме с всичко това, тогава наистина ще разберем, че божественото е в нас и не е нещо скрито в плътта. Самата плът е израз на Духа, на Божественото. И ако гледаме на тялото като на нещо отделно от Духа, то е защото живеем в култури, които ни карат да вярваме, че в тяло сме като в капан, че същността ни трябва да бъде свободна от нашето тяло. Ако е така, защо да не се самоубием още сега?! Тялото е основният инструмент за творчество, то е постоянен генератор на енергия. Физически, емоционално, умствено ние генерираме постоянно енергия и това оказва влияние не само върху света, в който живеем, но и всяка друга планета, система и измерение. С всяко свое решение и действие, ние променяме други светове. Ползването на тялото ни за модифициране на много неща е ключ към голяма трансформация. Понякога чувстваме, че сме в много плътно състояние и трябва да се просветлим, за да отидем някъде в Петото измерение, но трябва да помним, че ние не сме това, което сме тук, че тук сме само малка частичка от собствената си реалност. Като котва на лодка сме. Лодката може да потъне, ако няма котва, така че телата ни са като котва за цялото същество, което сме. И ако не сме тук, не се осъзнаваме в този свят, лодката може да потъне. Работата е там, че трябва да сме свързани чрез въже, чрез верига с лодката, да имаме тази връзка. В противен случай ние сме там някъде и лодката отплава, което се случва на много хора. Много лодки си отпътуват, докато много котви си остават тук в пясъка.

Matias de Stefano about the uniting concept of Body & Spirit, Good & Evil; about the Universe living its Dream in the 3D dimension; what we don’t know about Morality

Everything is an organism. If the cells in the intestine don’t match with the cells in the heart, if they don’t work together with the cells of the brain so the body dies. And if every cell of the body wants to be the heart, like we want to go and live in the Fifth dimension – the heart of everything, well that’s a heart attack for the system. Too many people are being enlightened. We need people working in the kidneys like this Earth. People working with the shit, otherwise we die. So we need cells living these realities too because we are an organism. It’s not like: ‘Oh, but they live better!’ They have to deal with many things, we have to deal with our part. And together we are the body. So whatever we do here, even if it is very low in energy, is useful for many other beings in the body. We have a part of us living the Seventh dimension: not feeling anything and feeling everything at the same time. The lighted ones are holding the meaning of everything, but they cannot have any meaning if we don’t do stuff here. It’s us or the part of us in the Third dimension that is able to give all these memories and all this information to the entire Universe of how to live. And it’s all about this perception of things that changed completely everything. It’s not good energy or bad energy, it’s how we approach that energy. People are scared of earthquakes for example or an earthquake will kill people, but if there is no earthquake we wouldn’t have this amazing view and not only that. We wouldn’t have evolution. An earthquake for Earth is us doing this [stretching]. How many have died right now? But I’m relaxed! There is no bad or good for the Universe, it’s releasing of energy. What we define as bad energy or good energy is really a point of view, a perception of our morality. The Universe doesn’t have morality. I’m sorry if you have but morality is something related to the place where we live and where we were born. It’s the point of view of one place, that’s what means morality. It comes from the word ‘morade’: it’s a place where you live, and it’s how the people see from the place they live. So if you move and you change your place, you change your morality, you change the way you see things. The Universe doesn’t have a place, so it doesn’t have morality. So there is no good, no bad: it’s just how you approach the energy, how you want to live that energy that you are experiencing.

The body, biology, is the most perfect technology ever created by the spirit. It’s like you have been designing the best car ever and when it’s ready you say: ‘No, I don’t deserve this because I’d rather be in the forest.’ But I‘ve been doing it all my life, so let’s drive a little bit. Every part of the body has a connection with the Fourth, Fifth, and Sixth dimension. Seventh is another thing. Until the Sixth dimension each part of your body is connected with the entire Divinity. For example, in the Sixth dimension there are some beings that… Well, here in this Third dimension too. But let’s take the suffering: why do we have to suffer? The suffering that we feel as individuals when you put all that together as a suffering, there are beings in the Sixth dimension that feel pleasure, because they don’t understand the amount of suffering as something bad but as a conjunction of energy that is discharging in the body. Like some people love to suffer. And there are beings that live because of that suffering that we create. There are also others that can feel the joy very high. So our bodies are like this machine that wherever you touch, you are modifying other realities. Like when you understand why your knee is hurting and suddenly you understand that this is connected with all your fathers and grandparents and all ancestors so when you do something with your leg, you heal all your history. Just by doing this… It’s a complete, complex, and incredible machine that the spiritual realm has created in order to be able to live their dreams, our dreams. Like this planet: this planet was created also for that. So talking about the feminine and the masculine energy – both energies are within every human, both are in every one of us, and biology just accomplished to manifest it physically. To manifest other things like keep going with evolution, like having kids and so on. But when we discover that all the potentiality is within us and not in tools outside – that in every part of our body we have the ability to connect with all that, so we will discover really the divine within which is not something hidden in a flash suit. It’s the flesh suit that embodies the Spirit, the Divine. And when we see the body as something separate from the Spirit it’s because we have been living in cultures that made us believe that we are trapped in a body, that our essence should be free from our body. If that would be like that, why not kill ourselves right now? The body is the main machine to create so it’s a generator of energy all the time. Physically, emotionally, mentally we are creating energy all the time and that not only affects the world we live in, it’s also affecting even other planets, and other systems and dimensions. With every decision, every action we do, we modify other realities. Using our body as a way of modifying many things is a key to a great transformation. Sometimes we feel that we are in a very dense state so we have to light up and go somewhere in the Fifth dimension but we have to remember that we are not what we are here, that we are just a tiny little part of our own reality. We are like the anchor of a boat. The boat can sink if there is no anchor so our bodies are like the anchor for the entire being that we are. And if we are not here, present in this world, the boat can sink. The thing is that we should be connected through the… how do you say it… rope, chain to the boat which is our connection. Otherwise we are there and the boat leaves which happens for many. Many boats are going away and many anchors are here in the sand.

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)