Home FREE VISION МЕДИЯ СТАТИИ УЧЕНИЯ ГОЛЕМИТЕ СНОПОВЕ ОТ ИЗЛЪЧВАНИЯ (10)
0

ГОЛЕМИТЕ СНОПОВЕ ОТ ИЗЛЪЧВАНИЯ (10)

ГОЛЕМИТЕ СНОПОВЕ ОТ ИЗЛЪЧВАНИЯ (10)
0

Из книгата “Огънят отвътре” на Карлос Кастанеда.

ПО-КЪСНО, когато вече бяхме в къщата му в Южно Мексико, дон Хуан продължи със своите обясне­ния. Заведе ме в голямата стая. Беше надвечер. В стаята бе тъмно. Поисках да запаля газените фенери, но дон Хуан не ми позволи. Каза, че трябвало да оставя звукa от гласа му да премести събирателната ми точка, така че да възбуди излъчванията на тоталната концентрация и тоталното спомняне.
После ми каза, че ще говорим за големите снопове от излъчвания. Той ги нарече “още едно ключово откри­тие на старите ясновидци”, което обаче в своята налудничавост те захвърлили в забвение, докато не било спа­сено от новите ясновидци.
– Излъчванията на Орела винаги са групирани на ку­пове – продължи той. – Старите ясновидци нарекли тези купове “големите снопове от излъчвания”. Те всъщ­ност не са снопове, но името е останало. Например има един неизмерим куп, който произ­вежда органични същества. Излъчванията на този орга­ничен сноп са някак си пухкави. Те са прозрачни и имат една уникална собствена светлина, една особена енергия. Те съзнават, те трептят. Затова всички органични съ­щества са изпълнени с една особена всепоглъщаща енергия. Другите снопове са по-тъмни, по-малко пухка­ви. Някои от тях изобщо нямат светлина, а матовост.
– Да не искаш да кажеш, дон Хуан, че всички орга­нични същества имат един и същ вид излъчвания вътре в пашкулите си? – попитах аз.
– Не, не искам да кажа това. Не е чак толкова прос­то, макар че органичните същества принадлежат към един и същ голям сноп. Представи си го като един безк­райно широк сноп от сияйни влакна, от сияйни нишки без край. Органичните същества са мехурчета, които растат край група от сияйни влакна. Представи си, че в този сноп от органичен живот някои мехурчета се фор­мират край сияйните влакна в центъра на снопа, а други се формират в близост до краищата; снопът е достатъч­но широк, за да побере всички видове органични сьщества, че и място остава. При това разпределение ме­хурчетата, който са близо до краищата, нямат никаква връзка с излъчванията в центъра на снопа, които са едни и същи само за мехурчетата, подредени в центъра. По същия начин мехурчетата в центъра нямат връзка с из­лъчванията по края.
– Както можеш да разбереш, органичните същества си поделят излъчванията на един сноп; въпреки това обаче ясновидците виждат, че в рамките на този орга­ничен сноп съществата са толкова различни, колкото могат да бъдат.
– Много ли са тези големи снопове? – попитах аз.
– Толкова много, колкото самият безкрай – отвърна той. – Ясновидците са открили обаче, че на Земята има само четирийсет и осем такива снопа.
– Какво означава това, дон Хуан?
– За ясновидците това означава, че на Земята има че­тирийсет и осем вида организации на живот, четирийсет и осем вида купове или структури. Органичният живот е един от тях.
– Означава ли това, че има четирийсет и седем вида неорганичен живот?
– Не, в никакъв случай. Старите ясновидци преброи­ли седем снопа, които произвеждат неорганични ме­хурчета съзнание. С други думи, има четирийсет снопа, които произвеждат мехурчета без съзнание; това са снопове, които създават само организации на живот.
– Представи си големите снопове като дървета. Всички те раждат плодове; произвеждат съдове, пълни с излъчвания; но само осем от тези дървета раждат ядливи плодове, т.е. мехурчета съзнание. Седем имат кисели плодове, но ядливи все пак, а едно има най-соч­ните плодове, които могат да съществуват.
Дон Хуан се разсмя и каза, че е направил своята ана­логия от гледна точка на Орела, за който най-вкусните хапки са органичните мехурчета съзнание.
– Какво кара тези осем снопа да произвеждат съзна­ние? – попитах аз.
– Орелът дарява съзнание чрез своите излъчвания – отвърна той.
Този отговор ме накара да оспоря твърдението му. Изтъкнах, че да се каже, че Орелът дарява съзнание чрез своите излъчвания, е същото, което един религио­зен човек би казал за Бога – че Бог дарява живот чрез любов. Това няма никакъв смисъл.
– Двете изказвания не са направени от една и съща гледна точка – търпеливо рече той. – Но въпреки това смятам, че означават едно и също нещо. Разликата е в това, че ясновидците виждат как Орелът дарява съзна­ние чрез своите излъчвания, а религиозните хора не виждат как Бог дарява живот чрез любовта си.
Дон Хуан каза, че Орелът дарява съзнание посредст­вом три гигантски потока от излъчвания, които преминават през осемте големи снопа. Тези потоци са доста осо­бени, защото карат ясновидците да усещат някакъв цвят. Единият поток създава усещането, че е бежово-розов, нещо като светлината на боядисаните в розово улични лампи; другият създава усещането, че е с прасковен цвят, като жълтеникаво-кафявите неонови светли­ни; а третият поток създава усещането, че е кехлибарен, като чист мед.
– Така че става въпрос за виждане на цвят, когато яс­новидците виждат, че Орелът дарява съзнание чрез сво­ите излъчвания – продължи той. – Религиозните хора не виждат любовта на Бога, но ако можеха да я видят, щяха да знаят, че тя е или розова, или прасковена, или кехлибарена.
– Човекът, например, е прикрепен към кехлибаре­ния поток, но същото се отнася и за други същества.
Поисках да узная кои същества имат еднакви излъч­вания с човека.
– Тези подробности ще трябва сам да разбереш чрез своето собствено виждане – рече той. – Няма сми­съл да ти казвам кои са тези същества – само ще започ­неш да правиш още един опис. Достатъчно е да ти кажа, че откривайки това сам, ще бъде едно от най-въл­нуващите неща, които някога си вършил.
– Розовият и прасковеният поток също ли влизат в чо­века? – попитах аз.
– Никога. Тези два потока принадлежат на други живи същества – отвърна той.
Понечих да задам въпрос, но с енергично движение на ръката той ми даде знак да спра. После потъна в мис­ли. Дълго време стояхме обгърнати от пълна тишина.
– Казах ти, че пламъкът на съзнанието у човека има различни цветове – рече най-сетне той. – Това, което тогава не ти казах, защото още не му беше дошло вре­мето, е, че това не са цветове, а нюанси на кехлибара.
Дон Хуан каза, че кехлибареният поток от съзнание има безкраен брой фини оттенъци, които винаги озна­чават разлики в качеството на съзнанието. Розовият и бледозеленикавия кехлибар са най-често срещаните нюанси. Синкавият кехлибар е по-необичаен, а чисто кехлибареният цвят се среща най-рядко.
– От какво зависи дадения нюанс на кехлибара?
– Ясновидците казват, че количеството енергия, коя­то човек спестява и запазва, определя нюанса. Хиляди воини са започнали с обикновен розов нюанс на кехли­бара, а са завършили с най-чистия кехлибарен цвят. Хенаро и Силвио Мануел са примери за това.
– Какви форми на живот принадлежат към розовия и прасковения поток от съзнание? – попитах аз.
– Трите потока с всичките си нюанси пресичат осем­те снопа – отвърна той. – В органичния сноп розовият поток принадлежи главно на растенията, прасковеният – на насекомите, а кехлибареният – на човека и другите животни.
– Същата ситуация се наблюдава и в неорганичните снопове. Трите потока на съзнание произвеждат специ­фични видове неорганични същества във всеки от се­демте големи снопа.
Помолих го да доразвие въпроса за видовете неорга­нични същества, които съществуват.
– Това също трябва сам да видиш – рече той. – Вяр­но е, че седемте снопа и техните произведения са не­достъпни за човешкия разум, но не и за човешкото виж­дане.
Казах му че не съм успял да схвана много добре обяснението му на големите снопове, защото от негово­то описание си ги бях представил като отделни връзки от нишки, или дори като плоски ивици, подобни на ленти­те на конвейер.
Той обясни, че големите снопове не са нито плоски, нито кълбовидни, а неописуемо струпани заедно, като купа сено, която стои събрана във въздуха от силата на ръката, която я вдига. Следователно при излъчванията няма никакъв ред; да се каже, че има централна част или пък краища, е подвеждащо, но необходимо за раз­бирането.
Дон Хуан продължи с обяснението, че неорганични­те същества, продукт на останалите седем снопа съзна­ние, се отличават с това, че във вътрешния им “резерво­ар” няма движение; той е по-скоро едно безформено вместилище с по-ниска степен на сияйност. Той не при­лича на пашкула на органичните същества. Липсва му онази опнатост и издутост, поради която органичните същества приличат на сияйни топки, изпълнени с енер­гия.
Дон Хуан каза, че единственото сходство между нео­рганичните и органичните същества е, че всички те имат у себе си съзнание – даряващите розови, прасковени или кехлибарени излъчвания.
– При определени условия – продължи той – тези из­лъчвания правят възможна най-прекрасната комуника­ция между съществата от осемте големи снопа.
Дон Хуан каза, че обикновено органичните същест­ва, със своите по-силни енергийни полета, са инициато­ри на комуникацията с неорганични същества, но фи­ния и изтънчен отклик винаги е дело на неорганичните същества. Веднъж разруши ли се бариерата, неорганич­ните същества се променят и стават това, което ясно­видците наричат съюзници. От този момент неорганич­ните същества могат да предугаждат и най-неуловимите мисли, настроения или страхове на ясновидеца.
– Старите ясновидци били едва ли не като хипнотизирани от тази преданост на своите съюзници – продъл­жи дон Хуан. – Говори се, че старите ясновидци можели да накарат своите съюзници да направят каквото пожелаят. Това била и една от причините, поради която вяр­вали, че са неуязвими. Били измамени от самомнението си. Съюзниците имат сила само ако ясновидецът, който ги вижда, е образец на безупречност, а старите ясновид­ци просто не са били такива.
– Неорганичните същества толкова много ли са, кол­кото живите организми? – попитах аз.
Той каза, че неорганичните същества не са в такова изобилие като органичните, но че това се компенсирало с по-големия брой снопове неорганично съзнание. Също така различията сред самите неорганични същества са по-големи, отколкото различията сред организмите, за­щото организмите принадлежат само на един сноп, дока­то неорганичните същества принадлежат на седем снопа.
– Освен това неорганичните същества живеят много по-дълго от организмите – продължи той. – Именно това подтикнало старите ясновидци да съсредоточат своето виждане върху съюзниците по причини, за които ще ти разкажа по-късно.
Старите ясновидци разбрали още, каза дон Хуан, че именно силната енергия на организмите и последващо­то високо развитие на съзнанието им е това, което ги прави вкусни хапки за Орела. Според старите ясновид­ци лакомията е причината Орелът да създава колкото се може повече организми.
После дообясни, че продуктът на останалите четирийсет големи снопа въобще не е съзнание, а конфигу­рация от нежива енергия. Старите ясновидци решили да нарекат продуктите на тези снопове съдове. Докато пашкулите и “резервоарите” са полета от енергийното съзнание; съдовете са твърди вместилища, които държат излъчванията, без да са полета от енергийно съзнание. Тяхната сияйност идва само от енергията на затворени­те излъчвания.
– Трябва да знаеш, че всичко на Земята е затворени излъчвания – продължи той. – Всичко, което възприема­ме, се състои от частици пашкули или съдове с излъчва­ния. Обикновено ние въобще не възприемаме “резер­воарите” на неорганичните същества.
Той ме погледна в очакване да дам знак, че съм разб­рал. Когато му стана ясно, че няма да има такъв, продъл­жи обясненията.
– Тоталният свят се състои от четирийсет и осемте снопа – рече дон Хуан, – Светът, който нашата събира­телна точка събира за нормалното ни възприятие, се състои от два снопа: единият е органичния сноп, а дру­гият е сноп, който има само структура, а няма съзнание. Останалите четирийсет и шест големи снопа не са част от света, който нормално възприемаме.
Той отново спря в очакване на въпроси. Нямах таки­ва.
– Има и други цялостни светове, които нашата съби­рателна точка може да събира – продължи той. – Стари­те ясновидци преброили седем такива свята, по един за всеки сноп съзнание. Ще добавя, че два от тези светове, освен света на ежедневния живот, лесно се събират; ос­таналите пет са нещо друго.
Когато отново седнахме да разговаряме, дон Хуан веднага заговори за моето преживяване с Ла Каталина. Той каза, че преместването на събирателната точка в областта под обичайното й местоположение дава на яс­новидеца един подробен, но ограничен изглед на света, който познаваме.
Толкова подробен е този изглед, че изглежда сякаш това е напълно различен свят. Това е един хипнотичен изглед с огромна привлекателност, особено за онези яс­новидци, които имат авантюристичен, но някак си раз­пуснат и ленив дух.
– Промяната на перспективността е много приятна – продължи дон Хуан. – Изисква се минимално усилие, а резултатите са зашеметяващи. Ако ясновидецът търси бърз напредък, няма по-добра маневра от преместване­то надолу. Единственият проблем е, че в тези позиции на събирателната точка ясновидците биват поразявани от смъртта, която настъпва дори по-жестоко и по-бързо, отколкото в човешката позиция.
– Нагуалът Хулиан смяташе, че това е прекрасно място да си полудува човек, но това е всичко.
Дон Хуан каза, че истинска смяна на световете нас­тъпва само когато събирателната точка се движи в чо­вешкия сноп, и то достатъчно дълбоко, за да може да достигне един критичен праг, след което е в състояние да използва някой друг от големите снопове.
– Как го използва? – попитах аз. Той сви рамене.
– Въпрос на енергия – рече. – Силата на подрежда­нето закача друг сноп, при положение, че ясновидецът има достатъчно енергия. Нашата обикновена енергия позволява на събирателната ни точка да използва силата на подреждането на един голям сноп от излъчвания. И ние възприемаме света, който познаваме. Но ако има­ме допълнителна енергия, можем да използваме силата на подреждането на другите големи снопове, в резултат на което възприемаме други светове.
Дон Хуан рязко смени темата и заговори за растения.
– Това може да ти изглежда странно – рече той. – Но дърветата, например, са по-близо до човека, отколкото мравките. Казах ти, че дърветата и човекът могат да раз­вият прекрасни взаимоотношения; това е така, защото имат общи излъчвания.
– Колко големи са техните пашкули? – попитах аз.
– Пашкулът на едно гигантско дърво не е много по-голям от самото дърво. Интересното е, че някои дребни растения имат пашкул голям почти колко човешко тяло и три пъти по-широк. Това са растенията на силата. Те имат най-много общи излъчвания с човека, не излъчва­ния от съзнание, а други излъчвания изобщо.
– Друго уникално нещо при растенията е, че тяхната сияйност има различни нюанси. Те най-общо са розови, защото тяхното съзнание е розово. Отровните растения са бледожълто-розови, а лечебните растения са ярковиолетово-розови. Единствените, които са бяло-розови са растенията на силата; някои са тъмнобели, други – брилянтнобели.
– Но истинската разлика между растенията и другите органични същества е в местоположението на събира­телната им точка. При растенията тя е в долната част на пашкула им, докато при другите органични същества е в горната част на пашкула.
– А при неорганичните същества? – попитах аз. – Къде е при тях събирателната точка?
– При някои е в долната част на “резервоара” им – рече той. – Такива са напълно чужди на човека, но са сходни с растенията. При други е някъде в горната част на “резервоара” им. Те са близо до човека и другите ор­ганични създания.
Старите ясновидци били убедени, добави дон Хуан, че растенията имат най-интензивна комуникация с неор­ганичните същества. Те вярвали, че колкото е по-ниско събирателната точка, толкова е по-лесно за растенията да разрушат бариерата на възприятието; при много големи­те дървета и съвсем малките растения събирателната точ­ка е разположена извънредно ниско в пашкула. Поради това голям брой от магьосническите техники на старите ясновидци били средство да се впрегне съзнанието на дърветата и малките растения, за да ги използват като водачи при спускането си в това, което те наричали “най-дълбоките нива на тъмните области”.
– Ти, естествено, разбираш – продължи дон Хуан, – че когато те си мислели, че се спускат в дълбините, те всъщност са тласкали своята събирателна точка да събе­ре други възприемаеми светове чрез онези седем голе­ми снопа.
– Те експлоатирали своето съзнание до краен предел и събирали светове чрез петте големи снопа, които са достъпни за ясновидци само ако претърпят опасни тран­сформации.
– Но успявали ли са старите ясновидци да съберат тези светове? – попитах аз.
– Успявали са – отвърна дон Хуан. – В своята налудничавост те смятали, че си заслужава да разрушат всич­ки бариери на възприятието, дори и ако трябвало да стават дървета, за да направят това.

<< НАЗАД  |  НАПРЕД >>
към съдържанието

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)