Home ENGLISH Карталът, най-едрата граблива птица в Европа, се завърна в България | The majestic bird of prey, black vulture, returned to Bulgaria

Карталът, най-едрата граблива птица в Европа, се завърна в България | The majestic bird of prey, black vulture, returned to Bulgaria

Карталът, най-едрата граблива птица в Европа, се завърна в България | The majestic bird of prey, black vulture, returned to Bulgaria
0

For English scroll down.

Подготвил: Снежана Бесарабова
Фотографии: Любомир Андрреев – Лупи

Притеснени от вълната от епидемии, световни катаклизми и конфликти, малко хора забелязаха възхода на едно движение в Европа, непознаващо граници и преодоляващо препятствия. Природозащитниците на континента са надраснали споровете като кой да не бъде в Шенген или да е водачът в международните отношения, защото знаят, че няма време за губене. Радетелите за спасяването на природата от цяла Европа се обединяват и успешно се справят със съхраняването или възвръщането на видове птици и животни. Един такъв пример за възстановяването на картала – санитарят в нашата природа, ни въодушеви да напишем за самоотвержените усилия на специалистите по птици и еколозите, които са осъзнали нуждата от приноса на Европа във всемирната екологична отговорност.

От 1992 г. насам черният лешояд (карталът), най-голямата хищна птица в Европа, бе смятан за изчезнал гнездещ вид в България, тъй като след средата на миналия век е бил отстрелван и е потърпевш от поставянето на отрови за вълци и др. диви животни. Но това лято изпълни любителите на пернатите обитатели по нашите земи с оптимизъм за бъдещето на картала у нас. Четиригодишните усилия на 5 природозащитни организации – “Зелени Балкани” и “Фонд за дивата флора и фауна” от България, “Фондация за опазване на лешоядите” от Холандия, “Junta de Extremadura от Испания и “Euronatur от Германия – се увенчаха с успех. Тази година орнитолозите наблюдаваха израстването и на второ малко черно лешоядче на родна територия, след като през 2021 г. съобщиха за излюпването на първото малко. Това се случи в Западна Стара планина, където 60-70 години видът не бе свивал гнездо. Събитието е свидетелство, че карталът отново се завръща у нас, смята Емилиян Стойнов, основател на “Фонд за дивата флора и фауна”. Това постижение бе плод на множество координирани действия. По проекта, наречен “Светло бъдеще за черния лешояд”, съфинансиран от програма LIFE на ЕС, бяха пуснати на свобода в българските гори и планини 69 картала, дарени от Испания; построени бяха десетки изкуствени гнезда, а птиците бяха подхранвани и проследявани с предаватели.

Ptici

Второто малко карталче, което видя бял свят през лятото на 2022 г., носи името Понора. Негов кръстник е Георги Стоянов от “Дружеството за защита на хищните птици”, който над 20 години се бори неуморно за завръщането на лешоядите във Врачански Балкан и Западна Стара планина. Малкото бе взето от и върнато в гнездото високо горе на дървото с помощта на специални приспособления за катерене от арбориста и биолог Мирослав Енев. Сложната процедура бе необходима, за да бъде поставен цветен пръстен на крака му, с който то да бъде отличавано от останалите птици, когато порастне, и за да му бъде поставен сателитен предавател за проследяване. Предавателят дава голямо предимство за опазването на караталите, тъй като с негова помощ се откриват незабавно отровни примамки за животни, към които птиците се насочват и се предотвратява натравянето на голям брой лешояди.

Проектът “Светло бъдеще за черния лешояд” последва успехът на програма “Завръщане на лешоядите в България”, довел до възстановяването на белоглавия лешояд като гнездящ вид в Стара планина, където се считаше за изчезнал от над 70 години. “Възстановяването на черния лешояд в България е не само национален, но и международен успех, защото видът беше почти напълно изчезнал от Балканите, като доскоро беше останала само една колония в Национален парк “Гората Дадя – Суфли – Лефкими” в Гърция, споделя ръководителят на проекта Ивелин Иванов от “Зелени Балкани”. Докато събират средства от дарители и обмислят мерки как да увеличат числеността на гнездещите у нас картали, орнитолозите вече гледат и към следващата си мечта – да възстановят у нас и брадатия лешояд, символът на природозащитата в България.

На снимката долу: Малкото карталче
внимателно бе взето и върнато в гнездото
от арбориста биолог Мирослав Енев.AegypiusPonor_LUPY
Pictured above: The little vulture
was carefully picked up and returned to the nest
by arborist biologist Miroslav Enev.

Written by: Snezhana Besarabova
Illustrations: Ljubomir Andreev Lupy

Troubled by the waves of epidemics, world upheavals, and conflicts, few people noticed the rise of one movement in Europe that acknowledges no borders and overcomes obstacles. Continent’s conservationists have outgrown the desire of disputes like: which countries should not be in Schengen or which country should be the continent leader because there is no time left to waste. Fervent nature saviors from the whole of Europe are uniting and successfully tackling the preservation or recovery of endangered from extinction birds and animals.

One such example of the restoration of the black vulture the sanitarian of our nature, inspired us to write about the selfless efforts of bird specialists and environmentalists who have realized the need for Europe’s contribution to universal environmental responsibility.

Since 1992, the black vulture, which is the largest bird of prey in Europe, has disappeared as a breeding species in Bulgaria, as after the middle of the last century it has been shot and suffered from the use of poisons for wolves and other wild animals. But this summer the lovers of the feathered inhabitants of our lands felt filled with optimism for the future of black vulture.

The four-year efforts of 5 environmental organizations “Green Balkans” and “Fund for Wild Flora and Fauna” from Bulgaria, the Netherlands “Foundation for the Protection of Vultures”, the Spanish Junta de Extremadura and German Euronatur” – were rewarded with success.

This summer the ornithologists noticed that a second young black vulture was growing in our country after the first chick was reported to have hatched in 2021. This happened in Western Stara Planina Mountain, where the species had not been nesting for 60-70 years. The event is an evidence that the black vulture is returning to our country again, believes Emilian Stoynov, founder of the Fund for Wild Flora and Fauna. This outstanding achievement was the result of many coordinated actions. Thank to the project called “Bright future for the black vulture”, co-financed by EU’s LIFE program, 69 of these majestic birds, donated by Spain, were set free in the Bulgarian forests and mountains; dozens of artificial nests were built; the birds were fed on special feeding platforms and tracked with transmitters.

The second vulture hatchling that appeared in the 2022 summer, was called Ponora. His “godfather”, Georgi Stoyanov, from the “Society for the Protection of Birds of Prey” for over 20 years has tirelessly fought to return these vultures to Vrachanski Balkan and Western Stara Planina Mountains. The precious hatchling was taken from and returned to his nest high up in the tree using special climbing devices by the arborist and biologist Miroslav Enev. This complex procedure was aimed at putting a coloured ring on the vulture’s leg to distinguish it from the other birds, as well as fitting a tracking transmitter to his back.

The transmitter gives a great advantage to the conservation of black vultures, because with its help, poisonous baits for animals like wolfs, which the birds discover, are immediately detected by naturalists, and a large number of vultures are prevented from being poisoned.

The “Bright future for the black vulture” project followed the success of the “Return of vultures to Bulgaria” program, which led to the restoration of the griffon vulture as a breeding species in Stara Planina, where it has been considered extinct for over 70 years. “The recovery of the black vulture in Bulgaria is not only a national, but also an international success because the species had almost completely disappeared from the Balkans, and until recently only one colony was considered to be conserved: in Dadia Forest – Soufli – Lefkimi National Park in Greece”, summarized the head of the project, Ivelin Inanov from “Green Balkans”.

КОМЕНТАРИ

Ако имаш какво да кажеш по темата - тук е мястото :)