Home Tag "Учителите"

РОЛЯТА НА МАНАСАПУТРИТЕ (9)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Родословието на човека“ от Ани Безант. Фотография: NASA Се­га тряб­ва от­но­во да се вър­нем към вре­ме­то, ко­га­то Си­но­ве­те на ума сли­зат, спаз­вай­ки из­вес­тен ред и да ви­дим в как­ви ус­ло­вия се на­ми­ра Тре­та­та ра­са по то­ва вре­ме; след то­ва ще спо­ме­нем раз­лични­те про­из­шес­т­вия, ко­и­то съп­ро­вож­дат и след­ват то­ва тях­но сли­за­не. На Вто­ра­та ра­са […]

УЧИТЕЛИТЕ // Из сборника “Свръхчовекът”

fVISION.eu
0
0
Из­б­ра­ни от­къ­си  из “Свръх­чо­ве­кът”[1] Иде­я­та за Учи­те­ли­те от Бя­ла­та ло­жа, Бра­тя­та-Пок­ро­ви­те­ли на чо­ве­чес­т­во­то, ви­на­ги е рад­ва­ла чо­веш­ко­то сър­це, ко­е­то със за­та­ен дъх се е вслуш­ва­ло във вся­ка из­ре­че­на за тях ду­ма. Днес въз­мож­ност­та за тях­но­то съ­щес­т­ву­ва­не ве­че не из­г­леж­да та­ка стран­на и чу­да­та, как­то ня­ко­га; ве­че не из­г­леж­да не­ес­тес­т­ве­но съ­щес­т­ву­ва­не­то на та­ки­ва същества – след […]

ВЕЛИКИТЕ ЙЕРАРХИИ (3)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Родословието на човека“ от Ани Безант Фотография: NASA Спо­ред древ­ни­те окул­т­ни до­ку­мен­ти, в пъл­но съг­ла­сие по въп­ро­са с най-ста­ри­те ин­дийс­ки учения, на­ша­та Слънчева сис­те­ма има свой ми­нал жи­вот, прос­ти­ращ се на­зад в ед­на наг­лед без­к­рай­ност от 1 955 884 687 го­ди­ни[1] – пе­ри­од тъй об­ши­рен, че ду­ми­те, с ко­и­то мо­жем да го из­ра­зим […]