Home Tag "РОДОСЛОВИЕТО на ЧОВЕКА"

ВЕЛИКИТЕ ЙЕРАРХИИ (3)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Родословието на човека“ от Ани Безант Фотография: NASA Спо­ред древ­ни­те окул­т­ни до­ку­мен­ти, в пъл­но съг­ла­сие по въп­ро­са с най-ста­ри­те ин­дийс­ки учения, на­ша­та Слънчева сис­те­ма има свой ми­нал жи­вот, прос­ти­ращ се на­зад в ед­на наг­лед без­к­рай­ност от 1 955 884 687 го­ди­ни[1] – пе­ри­од тъй об­ши­рен, че ду­ми­те, с ко­и­то мо­жем да го из­ра­зим […]

ДУХОВНО РОДОСЛОВИЕ (2)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Родословието на човека“ от Ани Безант Фотография: NASA Вяр­но е, че през пос­лед­ни­те 50 години (книгата е издадена 1903 г. – б. ред.) за­пад­на­та на­у­ка пра­ви уси­лия да ус­та­но­ви то­ва, ко­е­то на­ричаме ро­дос­ло­вие на чове­ка. В Гер­ма­ния, Фран­ция и Ан­г­лия учени­те се опит­ват да нат­ру­пат дан­ни, от ко­и­то да из­в­ле­кат ед­но ро­дос­лов­но дър­во, […]

Теософското общество (1) – възникване и повели

fVISION.eu
1
0
Предговор от Ваклуш Толев към книгата “Родословието на човека“ от Ани Безант, изд. 1998 “Няма религия по-горе от истината!” Чо­ве­чес­т­во­то ни­ко­га не е би­ло ли­ша­ва­но от ду­хов­ни учи­те­ли, гри­же­щи се за не­го­во­то пос­ве­ща­ва­не и ево­лю­ци­я. Те­ософ­с­ко­то об­щес­т­во съ­що по­лу­ча­ва сво­ето низ­пос­ла­ние от Ве­ли­ки­те пос­ве­те­ни, за да съз­да­де Все­об­що братс­т­во, да да­де ос­нов­ни за­ко­ни, ду­хов­ни те­зи, […]