Home Tag "Ману"

ШАМБАЛА – АКАДЕМИЯ на посвещението и знанието

fVISION.eu
0
0
Автор: ВАКЛУШ ТОЛЕВ Материалът е част от изданието “Цветове от аурата на България” Фотография: Любомир Андреев И ми показа големия град, светия Йерусалим, който слизаше от Небето – от Бога. (Откр. Йоан 21:10) Пише се, че изворът на човешкия живот е Шамбала, но човекът има само един извор и той е неговият Отец. От Него излиза […]

ИНТЕЛЕКТУАЛНО РОДОСЛОВИЕ (8)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Родословието на човека“ от Ани Безант. Фотография: NASA В пред­ход­ни­те гла­ви раз­г­ле­дах­ме две­те ли­нии на човеш­кия въз­ход. В пър­ва­та раз­г­ле­дах­ме ду­хов­но­то ро­дос­ло­вие, ка­то се пос­та­рах­ме да от­бе­ле­жим там и на­ме­са­та на мо­гъ­щи­те йе­рар­хии от ду­хов­ни ин­те­ли­ген­ции, ко­и­то съ­дейс­т­ват при из­п­ра­ща­не­то на ду­ха, на мо­на­да­та тук до­лу, за да по­е­ме сво­е­то дъл­го пъ­те­шес­т­вие през […]

Функциите на четирите класа Бархишад-питри (7)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Родословието на човека“ от Ани Безант. Фотография: NASA Все­ки от чети­ри­те кла­са Бар­хи­шад-пит­ри, или Лун­ни (фор­ме­ни) пра­ро­ди­те­ли, стои начело на един от чети­ри­те пос­ле­до­ва­тел­ни кръ­га на на­ша­та Зем­на ве­ри­га: те­зи, чието тя­ло е най-мал­ко плът­но, уп­рав­ля­ват Пър­вия кръг, след­ва­щи­те – Вто­рия, ид­ва­щи­те след тях по плът­ност на тя­ло­то си – Тре­тия и най-плът­ни­те […]

РОДОСЛОВИЕТО на ЧОВЕКА

fVISION.eu
0
0
Изтегли безплатно електронна версия на изданието (zip-нат pdf): ТУК За МОБИЛНИ УСТРОЙСТВА изтегли безплатна ел. версия (pdf): ТУК (за четене онлайн ползвай линковете в съдържанието*) *липсата на линкове в съдържанието означава, че съответните теми влизат в линка над тях автор А Н И   Б Е З А Н Т ~  ~  ~ С  Ъ  Д  Ъ  Р  Ж  А  […]

ВЕЛИКИТЕ ЙЕРАРХИИ (3)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Родословието на човека“ от Ани Безант Фотография: NASA Спо­ред древ­ни­те окул­т­ни до­ку­мен­ти, в пъл­но съг­ла­сие по въп­ро­са с най-ста­ри­те ин­дийс­ки учения, на­ша­та Слънчева сис­те­ма има свой ми­нал жи­вот, прос­ти­ращ се на­зад в ед­на наг­лед без­к­рай­ност от 1 955 884 687 го­ди­ни[1] – пе­ри­од тъй об­ши­рен, че ду­ми­те, с ко­и­то мо­жем да го из­ра­зим […]