Home Tag "Луна"

ФИЗИЧЕСКО РОДОСЛОВИЕ. ПРАОТЦИТЕ (6)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Родословието на човека“ от Ани Безант. Фотография: NASA При из­с­лед­ва­не­то на фи­зичес­ка­та ево­лю­ция на чове­ка сре­ща­ме ви­на­ги труд­нос­ти, тъй ка­то изучава­не­то на фи­зичес­кия свят е прид­ру­же­но от цял куп край­но слож­ни под­роб­нос­ти. Как­то зна­ем, до­ри и съв­ре­мен­на­та на­у­ка, ко­я­то се за­ни­ма­ва са­мо с ед­на част от ця­лост­та на не­ща­та, е труд­на за изучава­не, […]