Home Tag "еволюция"

ПОЛЕТО НА ЕВОЛЮЦИЯТА (4)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Родословието на човека“ от Ани Безант. Фотография: NASA Не­ка хвър­лим се­га пог­лед на вто­ра­та ди­аг­ра­ма, пред­с­та­вя­ща по­ле­то на ево­лю­ци­я­та. Ще я раз­г­ле­да­ме тук нак­рат­ко, а по-под­роб­но вър­ху то­ва по­ле ще се спрем по-къс­но, ко­га­то ще го­во­рим за фи­зичес­ка­та ево­лю­ция. Не бих­ме мог­ли обаче да схва­нем доб­ре ха­рак­те­рис­ти­ки­те на ду­хов­на­та ево­лю­ция, ако из­пус­нем от […]

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДУМАТА “ЧОВЕК” (5)

fVISION.eu
0
0
Из книгата “Родословието на човека“ от Ани Безант. Фотография: NASA В ка­за­но­то до тук аз си пос­лу­жих със сло­во­съчета­ни­е­то “човеш­ка мо­на­да”, а се­га ще обяс­ня как­во раз­би­ра окул­тиз­мът под ду­ма­та “човек”. Чове­кът е съ­щес­т­во, в ко­е­то, не­за­ви­си­мо коя част на Все­ле­на­та оби­та­ва, най-вис­ше­то – Ду­хът, и най-нис­ше­то – ма­те­ри­я­та, са съ­е­ди­не­ни чрез ума. То­ва съ­щес­т­во, […]